"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vinkunskap i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Oenology in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2MR068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskap om vin, från druvans växtplats till färdig produkt i flaskan. Kursen tar avstamp i klassiska vinregioner, dess druvsorter, framställning och typiska vinstilar. I kursen behandlas teoretisk och praktisk kunskap om vin i allmänhet och traditionella vinstilar och druvsorter i synnerhet. En översiktlig kännedom om vinprovningsmetodik tillämpas bland annat i form av jämförande provningar.  Vidare behandlas förståelse för hur olika typer av vin kan yttra sig i utseende, doft och smak - i relation till dess framställning och ursprung. Kursen berör översiktligt hela vinvärlden - från gamla världen till nya världen.

Kursen består av följande moduler:

 1. Grundläggande vinkunskap (Basic Oenology ) 4,5 hp
 2. Vinprovningsmetodik (Methodology of Wine Tasting ) 3 hp

Modul 1. Grundläggande vinkunskap, 4,5 hp
Modulen behandlar teoretiska grundprinciper för vinframställning och vinstilar samt druvodling och vinproduktion i några av världens främsta vinregioner.

Modul 2. Vinprovningsmetodik, 3 hp
Modulen behandlar grundläggande vinprovningsmetodik med karaktärstypiska viner från klassiska vinregioner och tillhörande typiska druvsorter.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Grundläggande vinkunskap
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Översiktligt beskriva utmärkande egenskaper hos olika typer av viner och druvsorter utifrån ursprung.
 •  Redogöra för grunderna i vinframställning

Modul 2. Vinprovningsmetodik
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Tillämpa professionell vinprovningsmetodik
 • Översiktligt beskriva typiska egenskaper hos olika typer av viner

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Grundläggande vinkunskap
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Modul 2. Vinprovningsmetodik
Undervisningen bedrivs i form av praktiska provningar och föreläsningar.

Examination

Modul 1. Grundläggande vinkunskap
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen.

Modul 2. Vinprovningsmetodik
Examination sker genom individuell praktisk salstentamen där betyget U eller G sätts.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs att man har VG på minst 4,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Vinkunskap i teori och praktik 7,5 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Mölstad Mikael
  Stora vinskolan
  Första upplagan : Stockholm : Millhouse : [2020] : 288 sidor :
  ISBN: 9789185759101
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.

  REFERENSLITTERATUR

  The Oxford companion to wine
  Harding Julia., Robinson Jancis., Thomas Tara Q.
  Fifth edition, edited by Julia Harding, Jancis Robinson, Tara Q. Thomas. : Oxford : Oxford University Press : 2023 : lii, 885 pages :
  ISBN: 0198871317
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 944, [1] pages : ISBN: 9780198871316 Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Vinkunskap i teori och praktik 7,5 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Mölstad Mikael
  Stora vinskolan
  Första upplagan : Stockholm : Millhouse : [2020] : 288 sidor :
  ISBN: 9789185759101
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  REFERENSLITTERATUR

  Robinson Jancis
  The Oxford companion to wine
  4th ed. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2015 : xlvii, 859, [1] pages :
  ISBN: 9780198705383
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 49

  Vinkunskap i teori och praktik 7,5 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Wine production and quality
  Grainger Keith, Tattersall Hazel
  Second edition. : Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell : 2016 : xvii, 307 pages :
  ISBN: 9781118934555
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok vid Umeå universitets bibliotek.

  Systembolagets kartbok över vinområden
  Lindberg Jens, Ihrelius Dan, Lindgren Malin, Löfgren Claes
  [Ny, rev. utg.] : Stockholm : Systembolaget : cop. 2004 : 128 s. :
  ISBN: 91-87406-20-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns att köpa på olika antikvariat, finns även digitalt: https://www.systembolaget.se/vin/varldens-vinlander/

  Robinson Jancis
  Wines and spirits : understanding style and quality
  Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
  ISBN: 978-1-905819-15-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Köps här: https://shop.wsetglobal.com/collections/books/products/understanding-wines-explaining-style-and-quality

  Naturligt vin
  Broomé Emil, Arvidson Emil
  1. pocketuppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 126 s. :
  ISBN: 9789127148857
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  REFERENSLITTERATUR

  Robinson Jancis
  The Oxford companion to wine
  4th ed. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2015 : xlvii, 859, [1] pages :
  ISBN: 9780198705383
  Se Umeå UB:s söktjänst