Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Visuell kognition, 7,5 hp

Engelskt namn: Visual Cognition

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2KO025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-15

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursen behandlar syn som informationsbehandling med fokus på de beräkningsmässiga utmaningar artificiella och biologiska synsystem ställs inför. Särskild tonvikt läggs på de många underspecificerade problem som uppstår för generella synsystem och hur artificiella och biologiska synsystem försöker lösa dem. Under kursens gång berörs grundläggande bildtagning, perceptuell organisation, djup och kategorisering. Kursen behandlar också visuell inlärning, uppmärksamhet och blickkontroll.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter kursen skall studenten ha:

* kunskap om människans förmåga att varsebli, känna igen, minnas och att föreställa sig visuella objekt och scener.
* kunskap om olika perceptionsteorier samt förståelse för tillämpningar av dessa teorier på maskinella system.
* kunskap om datavetenskapliga förutsättningar och tekniker för att fånga, analysera och utnyttja visuell information.

Färdighet och förmåga
Efter kursen skall studenten ha:

* förmåga att omsätta och integrera dessa kunskaper i ett projektarbete.
* förmåga att kommunicera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall studenten ha:

* fördjupade insikter i kognitionsvetenskaplig metodik
* stärkt förmåga att bedöma vetenskapliga arbeten inom området visuell kognition

Behörighetskrav

90 högskolepoäng i huvudområdet kognitionsvetenskap eller motsvarande.
Av dessa 90 hp ska följande kurser ingå: Logik och formella metoder, 7.5 hp, Kognitiv psykologi, 7.5hp, Programmering i Python, 7.5 hp och Applikationsprogrammering, 7.5 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och lektionsövningar samt handledning i samband med laborationsuppgifter och projektarbete. Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras med enskilt skriftligt prov. Examination sker även genom enskilt författande av en vetenskaplig grupprapport samt gruppvis muntlig presentation och försvar av denna i seminarieform. Examinerande muntlig presentation kan komma att ske online. Även aktivt deltagande i och genomförande av programmeringslaboration är examinationsgrundande och redovisas med individuell laborationsrapport.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.