"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: An introduction to yoga in practice and conceptualization from the perspective of history of religions

Denna kursplan gäller: 2024-01-29 och tillsvidare

Kurskod: 1RE234

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-01-29

Innehåll

Kursen innehåller en grundläggande religionshistorisk genomgång av yoga som bestående av olika former av praktiker och föreställningar i olika kontexter. Teoretiska och praktiska aspekter av yoga behandlas. Både nutida och dåtida aspekter av yoga analyseras utifrån ett transnationellt perspektiv. Fokus läggs på den mångfald av föreställningar som finns och vem det är som definierar yoga i sina olika former.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:  
 
Kunskap och förståelse   

  • sammanfatta tillämpliga källor som berör yoga. 
  • referera tillämpliga källor som berör yoga. 
  • sammanfatta de historiska kontexterna olika former av yoga växer fram i. 

Färdighet och förmåga  

  • identifiera olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning. 
  • identifiera religionsvetenskapligt relevanta begrepp i olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

  • analysera förmedlingen av olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning. 
  • på ett klart och tydligt sätt referera, sammanfatta och analysera olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning såväl muntligt som skriftligt. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på distans med föreläsningar, gruppövningar, seminarier och en examinerande obligatorisk redovisning. 

Förmåga att kunna tillgodogöra sig kursmaterial på engelska är viktigt eftersom kurslitteraturen endast är engelskspråkig. 

Tillgång till dator, headset med hörlurar och mikrofon samt internetuppkoppling krävs för att kunna delta i kursen. 

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga uppgifter, quiz, muntliga redovisningar och seminarier. Muntliga redovisningar och seminarier bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Skriftliga uppgifter bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 arbetsdagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.  

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till den missade obligatoriska modulen. 

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.  

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 11

Is this yoga? : concepts, histories, and the complexities of modern practice
Foxen Anya P., Kuberry Christa
Abingdon, Oxon : Routledge : 2021 : xii, 240 pages :
ISBN: 9781138390072
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok, tillgänglig via UB.

Sarbacker Stuart Ray
Tracing the path of Yoga : the history and philosophy of Indian mind-body discipline
Albany : State University of New York Press : [2021] : xiv, 437 pages :
ISBN: 1438481217
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok, tillgänglig via UB. Läses i urval.

White David Gordon.
Yoga in practice
Princeton, N.J. : Princeton University Press : c2012. : xii, 397 p. :
ISBN: 0691140855
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok, tillgänglig via UB. Läses i urval.

Singleton Mark
Yoga body: the origins of modern posture practice
Oxford : Oxford University Press : 2010 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns som e-bok, tillgänglig via UB. Läses i urval.

Yoga in the modern world : contemporary perspectives
Singleton Mark, Byrne Jean
London : Routledge : 2009 : 221 p. :
ISBN: 9780203894996
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 4. Finns som e-bok och läses i urval.

Routledge handbook of yoga and meditation studies
Newcombe Suzanne, O'Brien-Kop Karen
Abingdon, Oxon : Routledge : 2021 : 1 online resource (xx, 544 pages) :
Online access for UMUB
ISBN: 9781351050753
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses i urval, kapitel från Jain exempelvis. Finns som e-bok, tillgänglig via UB.

Miller Christopher Jain
Embodying Transnational Yoga : Eating, Singing, and Breathing in Transformation
Routledge : 2023 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns som e-bok, tillgänglig via UB. Läses i urval.

Bryant Edwin F.
The Yoga sutras of Patañjali : a new edition, translation, and commentary with insights from the traditional commentators
First edition : New York : North Point Press : [2009] : 598 sidor :
ISBN: 9780865477360
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok, tillgänglig via UB. Läses i urval.

Artiklar och övrigt material kan tillkomma.