"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Litteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Literature

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Modern engelskspråkig litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha förvärvat en grundläggande orientering i engelskspråkig litteratur och kultur från 1970-talet och framåt från olika delar av världen.
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys.
- kunna läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Inriktning
Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Förutom de litterära inslagen i kursen, ingår även ett antal undervisningspass som behandlar uppsatsskrivning. Närvaro är obligatorisk vid all undervisning.

Examination
Kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes muntliga prestationer vid seminarierna samt utförda skriftliga arbeten.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken
'Examination' ovan.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker på engelska. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur

  Harper Jane
  The Dry
  New York : Flatiron Books : 2018 : 344 sidor :
  ISBN: 9781250105622
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ishiguro Kazuo
  The remains of the day
  London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
  ISBN: 978-0-571-22538-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Morrison Toni
  Sula
  London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
  ISBN: 0-7011-6205-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pulley Natasha
  The watchmaker of Filigree Street
  London : Bloomsbury : 2016 : 318 s. :
  ISBN: 9781408854310
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Roy Arundhati
  The god of small things
  London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
  ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poesi och noveller i urval
  tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Literary terms and criticism
  Peck John, Coyle Martin
  3. ed. : Basingstoke : Palgrave : 2002 : x, 241 s. :
  ISBN: 0-333-96258-3 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur

  Ishiguro Kazuo
  The remains of the day
  London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
  ISBN: 978-0-571-22538-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Morrison Toni
  Sula
  London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
  ISBN: 0-7011-6205-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Woza Albert!
  Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
  London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
  ISBN: 0-413-53000-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ondaatje Michael
  In the skin of a lion
  [New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
  ISBN: 0-330-30183-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Roy Arundhati
  The god of small things
  London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
  ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poesi och noveller i urval
  tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur