"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet, 7,5 hp

Engelskt namn: Equal treatment and norm criticism in civil and public activities

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1ET052

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-03-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen behandlar metoder för att arbeta med likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet. I en första modul behandlas grundläggande begrepp som  norm och identitet ur ett kulturellt perspektiv samt de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Inkludering och exkludering samt över- och underordning är här centrala teman.

I en andra modul diskuteras normkritik och normmedvetenhet som perspektiv och metoder för att synliggöra, problematisera och utmana normer och maktrelationer gällande exempelvis kön, sexualitet och etnicitet. Mer konkret diskuteras hur granskning av etablerade normer kan vara ett sätt att arbeta med jämlikhet och likabehandlingsfrågor, dvs. hur normkritik i likhet med likabehandling kan utgöra ett demokratiskt verktyg.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Uppvisa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i likabehandling och normkritik i civil och/eller offentlig verksamhet.

Modul 1: Centrala perspektiv och begrepp, 3 hp
Central Perspectives and Concepts, (3 Credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • Redogöra för begreppen kultur, norm och identitet.
 • Redogöra för aktuella diskrimineringsgrunder, deras syften och villkor.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • Kritiskt förhålla sig till teoretiska begrepp och aktuella diskrimineringsgrunder.

Modul 2: Likabehandling och normkritik, 4,5 hp
Equality and Norm Criticism,  (4,5 Credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • Redogöra för hur normkritiska förhållningssätt och strategier kan förstås teoretiskt.
 • Redogöra för hur arbete mot diskriminering kan gå till i civil- och/eller offentlig verksamhet, samt uppvisa förståelse för processer som kan hindra eller stödja sådant arbete

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • Visa förmåga till självreflektion och reflexivitet.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt genomföra normkritisk analys av aspekter av civil och/eller offentlig verksamhet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • Kritiskt förhålla sig till egna värderingar och föreställningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av introduktioner på kurswebben, digitala seminarier, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga fysiska sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursens två moduler examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgifternas inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Examination av Modul 1 (3 hp) sker enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Examination av Modul 2 (4,5 hp) sker enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl Godkänd för kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda moduler. För betyget Godkänd för kursen fordras betyget Godkänd på båda moduler.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Modul 1: Centrala perspektiv och begrepp 3 hp

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Diskrimineringslagen
  Sveriges riksdag : 2008:567 :
  Obligatorisk

  Svensson Kerstin
  Normer och normalitet i socialt arbete
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 340 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-02219-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att få plats som människa i en organisation : aktiva åtgärder i praktiken
  Marega Ana, Elmén Jerk
  [Malmö] : Malmö mot diskriminering : [2020] : 97 sidor :
  ISBN: 9789198496628
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individuellt vald litteratur inriktad mot civil och/eller offentlig verksamhet tillkommer

  Modul 2: Likabehandling och normkritik 4,5 hp

  Konstruktiv normkritik:
  Europeiska socialfonden : 2014/02/ :
  En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt. Tema likabehandling:
  Obligatorisk

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tryckår 2020

  Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige : migrationens bidrag till folkhemmet
  Hajighasemi Ali, Straarup Jørgen
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 262 sidor :
  ISBN: 9789147140589
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individuellt vald litteratur inriktad mot civil och/eller offentlig verksamhet tillkommer

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Modul 1: Centrala perspektiv och begrepp 3 hp

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Diskrimineringslagen
  Sveriges riksdag : 2008:567 :
  Obligatorisk

  Svensson Kerstin
  Normer och normalitet i socialt arbete
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 340 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-02219-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individuellt vald litteratur inriktad mot civil och/eller offentlig verksamhet tillkommer

  Modul 2: Likabehandling och normkritik 4,5 hp

  Konstruktiv normkritik:
  Europeiska socialfonden : 2014/02/ :
  En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt. Tema likabehandling:
  Obligatorisk

  Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt
  Gast Linda Eileen, Patmore Anne, Andersson Thomas
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 172 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09263-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tryckår 2020

  Individuellt vald litteratur inriktad mot civil och/eller offentlig verksamhet tillkommer