Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Finnish C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 1FI027

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-02-23

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-29

Innehåll

Studenten ska göra en självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom ämnet finska med språkvetenskaplig (även tillämpat språkvetenskaplig) inriktning. Redovisning av uppgiften på god svenska eller finska sker i form av en uppsats om 8000–10000 ord med tillämpning av allmänt vedertagna principer för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.
Kursen består av följande moment:

1. Forskningsplan, 1,5 hp (Research plan)
2. Utkast vid 70 %-seminarium, 6 hp (Draft for 70 %-seminar)
3. Färdigställt examensarbete 7,5 hp (Final version of degree assignment)
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Moment 1:
 • formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • referera ett urval av relevant forskningslitteratur
 • välja och beskriva forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • sätta upp en realistisk tidsplan för arbetet

Moment 2:
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen

Moment 3:
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • visa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt motivera och tillämpa forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
 • dra rimliga slutsatser av undersökningen och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på god svenska eller finska
 • använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga och forskningsetiska perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga perspektiv
 • placera sin studie i en vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad
 • kritiskt diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext

Behörighetskrav

Univ: Finska 70 hp varav 10 hp i intervallet 61-90 hp

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier kring ett språkvetenskapligt tema inriktade på teori samt metodik (litteratursökning, materialsamling, problemformulering, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning i grupp och individuellt.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen (moment 1 och 2) samt bedömning av det färdiga examensarbetet (moment 3).
Moment 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70 %-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För påbörjande av studierna på Moment 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för godkänt betyg på Moment 3 krävs godkänt betyg på Moment 2.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 3. För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till refererad forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet kommer erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad kan första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

En bok om att skriva examensarbeten. Förslag presenteras på lärplattformen.