Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i filosofi, 15 hp

Engelskt namn: Magister thesis in philosophy

Denna kursplan gäller: 2011-07-04 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FL087

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-30

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i filosofi om 15 hp. Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och handledare. Kursen utgör ett examensarbete för en ett-årig Magisterexamen i filosofi men kan också ingå i en två-årig Masterexamen

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs Kunskap och förståelse: - Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin - Ha kännedom om olika filosofiska metoder - Ha visat fördjupad metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen - Ha visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin - Ha överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin Färdighet och förmåga: - Ha förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad - Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats - Ha god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation - Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information - Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar - Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument - Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet - Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer - Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning - Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning - Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning på såväl engelska som svenska Värderingsförmåga och förhållningssätt: - Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten. - Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi C, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Förkunskaper om 30 hp kurser i filosofi på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 27

Pryor, James. "Philosophical Terms and Methods", http://www.jimpryor.net/teaching/vocab/index.html Pryor, James. ”How To Read a Philosophy Paper”, http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html Pryor, James. ”Guidelines on Writing a Philosophy Paper”, http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kurslitteratur för litteraturseminarier i filosofi höstterminen 2011:

Litteraturseminarium 1: Boghossian, Paul, Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. Clarendon Press, 2007 (pocketupplaga). Kompletterande artiklar tillkommer. Litteraturseminarium 2: McMahan, Jeff, The Ethics of Killing: Problems at the Margins of Life. Oxford: Oxford University Press, 2003 (paperback). Kompletterande artiklar kan tillkomma.