Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktivera din franska, 7,5 hp

Engelskt namn: Activate your French

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1FR022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-06-28

Innehåll

I kursen ingår träning i att identifiera skillnader mellan svenska och franska, liksom i att medvetet knyta ihop textavsnitt med varandra och på så sätt disponera fransk text. Vidare ingår diskussionsövningar, hörförståelse och strategier för ordinlärning i kursen.

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Se och hör franska språket aktivt (3 hp)
Moment 2: Använd fransk idiomatik aktivt i tal (1,5 hp)
Moment 3: Använd fransk idiomatik aktivt i skrift (3 hp)

I kursen ingår:
 •     träning i att identifiera tendensskillnader mellan franskt och svenskt språkbruk i skriven text;
 •     övningar i att använda franska språkliga strukturer såväl i tal som i skrift;
 •     träning i att explicit uttrycka logiska relationer på franskt sätt;
 •     hörförståelse;
 •     muntlig färdighet;
 •     strategier för ordinlärning och ordaktivering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • identifiera tendensskillnader mellan franskt och svenskt språkbruk;
Färdighet och förmåga
 • använda språkliga strukturer som satsförkortningar och nominaliseringar i talad och skriven franska;
 • explicit uttrycka logiska relationer enligt franskans normer;
 • uppfatta normal talad franska 
 • uttrycka sig på begriplig och relativt korrekt franska såväl muntligt som skriftligt;
 • ordinlärning och ordaktivering;
 • använda olika språkliga strukturer på franska;
 • i viss mån uttrycka sig muntligt och skriftligt på ett sätt som är lämpligt för stilnivån;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • se relationen mellan grammatik och idiomatik

Behörighetskrav

Franska Steg 3 Eller: Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)eller Univ: Franska, kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs i form av lektionsundervisning. All undervisning och kommunikation sker via en kursplattform. Obligatoriskt deltagande i gruppövningar ingår samt självstudier utifrån kurslitteraturen. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.
 

Examination

Moment 1: Se och hör franska språket aktivt (3 hp):
 
Examinationen sker genom bedömning av muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter..

Moment 2: Använd fransk idiomatik aktivt i tal (1,5 hp):

Examinationen sker genom bedömning av muntliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

Moment 3: Använd fransk idiomatik aktivt i skrift (3 hp):

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.


Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på tillsammans lägst 4,5 högskolepoäng.

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 15 högskolepoäng, vari ska ingå provet i grammatik.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Delerm Philippe
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules : récits
Paris : Gallimard : 1997 : 93 s. :
ISBN: 2-07-074483-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material tillhandahålles via kurswebben.

För alla moment är följande ordbok nödvändig:

Franska ordboken : fransk-svensk
Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För alla moment rekommenderas följande ordböcker:

Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok.
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-020-9
Se bibliotekskatalogen Album

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert
Robert Paul, Rey Alain., Rey-Debove Josette.
Nouvelle éd. : Paris : Dictionnaires le Robert : 2010. : xlii, 2837 p. :
ISBN: 978-2-84902-321-1
Se bibliotekskatalogen Album