Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia A, 30 hp

Engelskt namn: History A

Denna kursplan gäller: 2016-01-04 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2015-11-13

Innehåll

Innehåll
I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap.

Kursen innehåller 4 moment.

Moment 1: Äldre historia (7,5 hp)
Inledningsvis behandlas de grundläggande villkoren för civilisationers uppkomst varvid ett globalt, komparativt perspektiv anläggs, där olika förutsättningar för samhällsutveckling och statsgrundande diskuteras. I detta moment ges en översikt av samhälls- och kulturutvecklingen inom de främreorientaliska och asiatiska högkulturerna. De antika kulturerna och det antika kulturarvet behandlas ingående liksom det feodala samhällets framväxt och det nya Europas födelse. I nordisk historia behandlas vikingatiden, ländernas enande och kristnande i ett komparativt perspektiv. Metodövningar ingår.

Moment 2: Senmedeltid till 1789 (7,5 hp)
Översiktligt studium av den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen från senmedeltid till 1789. Följande områden behandlas: Det feodala samhällets tillbakagång, relationerna kyrka - stat, renässans och humanism, nationalstaternas, den starka centralmaktens och absolutismens framväxt, de geografiska upptäckterna och deras betydelse, upplysningen och den vetenskapliga revolutionen. Den nordiska historien studeras i relation till utvecklingen på kontinenten. I svensk historia behandlas bl a framväxten av en statsapparat och ett socialt differentierat samhälle, befolknings- och bebyggelsehistoria under medeltiden, formandet av nationalstaten, stormaktstidens samhällsutveckling mot bakgrund av de långvariga krigen, frihetstidens samhällsstruktur. Metodövningar ingår.

Moment 3: Modern historia (7,5 hp)
Översiktligt studium av den politiska och sociala utvecklingen från 1789 och fram till det första världskriget. Härvid behandlas den industriella revolutionens sociala och politiska följder, nationalismen och dess betydelse för utvecklingen i Europa under 1800-talet, revolutioner och revolutionsförsök under 1800-talet, kolonialväldenas och den moderna imperialismens framväxt. I nordisk historia uppmärksammas skandinavismen, Finlands ställning inom det ryska väldet, den svensk-norska unionen. I svensk historia studeras bl a den demografiska utvecklingen under 1800-talet och dess ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser, övergången från stånds- till klassamhälle, migrationen och folkrörelsernas framväxt. Metodövningar ingår.

Moment 4: Samtidshistoria (7,5 hp)
Huvuddragen av utvecklingen från första världskriget och fram till idag med inriktning på ekonomiska, sociala och politiska förändringar. Första och andra världskrigets utbrott, mellankrigstiden och kalla krigets utbrott behandlas i ett komparativt perspektiv. När det gäller svensk 1900-talshistoria behandlas problem kring det demokratiska genombrottet och minoritetsparlamentarismens tid, framväxten av välfärdsstaten som ideologi och verklighet och efterkrigstidens inrikespolitik. Metodövningar ingår. 

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskaper om den historiska utvecklingen från de första civilisationerna fram till våra dagar med avseende på politisk, social, kulturell och ekonomisk förändring.
- visa kunskap om centrala begrepp av betydelse för historisk förståelse
- visa grundläggande förståelse för olika historiska perspektiv och olika historiesyner
- visa grundläggande förståelse för historievetenskaplig metod och vad ett historievetenskapligt förhållningssätt innebär

Färdighet och förmåga

- att på ett enkelt sätt kunna analysera historiska problem och historisk förändring
- att kunna genomföra historiska jämförelser
- att kunna praktisera historisk metod (källkritik)
- att kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kunna anlägga ett historievetenskapligt förhållningssätt
- kunna se olika ideologiska och etiska dimensioner i historieämnet
- på olika sätt kunna reflektera över historieämnets legitimitet och den roll som historieämnet har för att öka förståelsen för nutida problem

 

Behörighetskrav

Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätts med U,G,VG. Varje moment betygsätts med U,G,VG. Betyget på ett moment utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 22,5.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Moment 1: Äldre historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Ekman Stig, Thullberg Per, Åmark Klas
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-44-37741-X ; 240:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  A history of world societies
  Wiesner Merry E., Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Dávila Jerry, Crowston Clare Haru, McKay John P.
  Eleventh edition, value edition : Boston, MA : Bedford / St. Martins, Macmillan Learning : [2018] : xlvi, 915, G-22, I-69 pages :
  ISBN: 9781319058944
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 11.e upplagan eller senare

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 2: Senmedeltid till 1789, 7,5 hp

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik. 2.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. : ill., kartor, tab. :
  ISBN: 91-44-61761-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Jordan William Chester
  Europe in the high middle ages - the penguin history of europe
  Penguin Books Ltd : 2002 : 400 sidor :
  ISBN: 9780140166644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.289-301

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 3: Modern historia, 7,5 hp

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Magnusson Thomas
  Europa i världen ca 1700-1900 : revolution och nationalism.
  Stockholm : Liber : 2004 : 288 s. :
  ISBN: 91-47-05223-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik. 2.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. : ill., kartor, tab. :
  ISBN: 91-44-61761-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom tillkommer fördjupningstexter inför seminarier och metodövning som anges och distribueras vid momentets start, samt litteratur i samband med en fördjupningsuppgift som de studerande själva skall leta fram.

  Moment 4: Samtidshistoria, 7,5 hp

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  2., [aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-44-02731-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Karlsson Klas-Göran
  Europa och världen under 1900-talet
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1995 : [10], 308 s. :
  ISBN: 91-21-14212-2 (korr.) (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik. 2.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. : ill., kartor, tab. :
  ISBN: 91-44-61761-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur i form av artiklar och uppsatser som tillhandahålls av institutionen tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 24

  Moment 1: Äldre historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Ekman Stig, Thullberg Per, Åmark Klas
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-44-37741-X ; 240:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 2: Senmedeltid till 1789, 7,5 hp

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Jordan William Chester
  Europe in the high middle ages - the penguin history of europe
  Penguin Books Ltd : 2002 : 400 sidor :
  ISBN: 9780140166644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.289-301

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 3: Modern historia, 7,5 hp

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Magnusson Thomas
  Europa i världen ca 1700-1900 : revolution och nationalism.
  Stockholm : Liber : 2004 : 288 s. :
  ISBN: 91-47-05223-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Dessutom tillkommer fördjupningstexter inför seminarier och metodövning som anges och distribueras vid momentets start, samt litteratur i samband med en fördjupningsuppgift som de studerande själva skall leta fram.

  Moment 4: Samtidshistoria, 7,5 hp

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  2., [aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-44-02731-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Karlsson Klas-Göran
  Europa och världen under 1900-talet
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1995 : [10], 308 s. :
  ISBN: 91-21-14212-2 (korr.) (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Ytterligare litteratur i form av artiklar och uppsatser som tillhandahålls av institutionen tillkommer.

 • Giltig från: 2017 vecka 45

  Moment 1: Äldre historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Ekman Stig, Thullberg Per, Åmark Klas
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-44-37741-X ; 240:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 2, Senmedeltid till 1789, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 3, Modern historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Magnusson Thomas
  Europa i världen ca 1700-1900 : revolution och nationalism.
  Stockholm : Liber : 2004 : 288 s. :
  ISBN: 91-47-05223-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Dessutom tillkommer fördjupningstexter inför seminarier och metodövning som anges och distribueras vid momentets start, samt litteratur i samband med en fördjupningsuppgift som de studerande själva skall leta fram.

  Moment 4, Samtidshistoria, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 978-91-44-10496-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Författare Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  2., [aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-44-02731-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  A history of world societies
  McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia Buckley, Beck Roger B., Crowston Clare Haru, Wiesner Merry E., Dávila Jerry
  Tenth edition : Boston : Bedford/St. Martin's : [2015] : xlvii, 1056, I-71 pages :
  ISBN: 9781457659935
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Karlsson Klas-Göran
  Europa och världen under 1900-talet
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1995 : [10], 308 s. :
  ISBN: 91-21-14212-2 (korr.) (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Ytterligare litteratur i form av artiklar och uppsatser som tillhandahålls av institutionen tillkommer.

 • Giltig från: 2016 vecka 2

  Moment 1: Äldre historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid.
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  ISBN: 91-44-01467-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Ekman Stig, Thullberg Per, Åmark Klas
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-44-37741-X ; 240:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare.

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 2, Senmedeltid till 1789, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas och arbetarnas tid
  Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 392 s. :
  ISBN: 91-44-02001-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare.

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 3, Modern historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas och arbetarnas tid
  Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 392 s. :
  ISBN: 91-44-02001-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Magnusson, Tomas, Europa i världen ca 1700-1900, del 4, Revolution och nationalism, Rabén Prisma 1996. Obligatorisk Dessutom tillkommer fördjupningstexter inför seminarier och metodövning som anges och distribueras vid momentets start, samt litteratur i samband med en fördjupningsuppgift som de studerande själva skall leta fram.

  Moment 4, Samtidshistoria, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas och arbetarnas tid
  Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 392 s. :
  ISBN: 91-44-02001-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare.

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  2., [aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-44-02731-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga.

  Karlsson Klas-Göran
  Europa och världen under 1900-talet
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1995 : [10], 308 s. :
  ISBN: 91-21-14212-2 (korr.) (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur i form av artiklar och uppsatser som tillhandahålls av institutionen tillkommer.

 • Giltig från: 2016 vecka 1

  Moment 1: Äldre historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid.
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  ISBN: 91-44-01467-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Ekman Stig, Thullberg Per, Åmark Klas
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-44-37741-X ; 240:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare.

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 2, Senmedeltid till 1789, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas och arbetarnas tid
  Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 392 s. :
  ISBN: 91-44-02001-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare.

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom kan utdrag ur källtexter tillkomma, som meddelas vid kursens start.

  Moment 3, Modern historia, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas och arbetarnas tid
  Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 392 s. :
  ISBN: 91-44-02001-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Magnusson, Tomas, Europa i världen ca 1700-1900, del 4, Revolution och nationalism, Rabén Prisma 1996. Obligatorisk Dessutom tillkommer fördjupningstexter inför seminarier och metodövning som anges och distribueras vid momentets start, samt litteratur i samband med en fördjupningsuppgift som de studerande själva skall leta fram.

  Moment 4, Samtidshistoria, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas och arbetarnas tid
  Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 392 s. :
  ISBN: 91-44-02001-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindkvist Thomas
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik.
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61761-5 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare.

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  2., [aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-44-02731-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McKay John P.
  A history of world societies
  8. uppl. : Boston : Bedford / St Martin's : 2009 : xxxii, 1089, 45 s. :
  ISBN: 978-0-230-58467-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Klas-Göran
  Europa och världen under 1900-talet
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1995 : [10], 308 s. :
  ISBN: 91-21-14212-2 (korr.) (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur i form av artiklar och uppsatser som tillhandahålls av institutionen tillkommer.