"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

2:a Världskriget, 7,5 hp

Engelskt namn: 2:nd Worldwar

Denna kursplan gäller: 2011-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 1HI021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-19

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2011-12-22

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i och sammanfattar den moderna forskning som finns om Andra världskriget ur ett politiskt, socialt och militärhistoriskt perspektiv. Ett problemområde rör krigets bakgrund och orsaker såväl ideologiskt och storpolitiskt som socialt och ekonomiskt. Ett annat rör kritiska skeden i krigsutvecklingen, exempelvis utvidgningen till ett fullskaligt världskrig. Ett tredje problemområde rör krigets konsekvenser för civilbefolkningen, exempelvis genom Förintelsen och andra folkmordsförsök, samt etiska aspekter på kriget. Slutligen kommer krigets följder, såväl politiskt som socialt och ekonomiskt, att diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - övergripande kunna redogöra för krigets bakgrund, förlopp och följder, - kunna redogöra för och diskutera olika tolkningar av krigets orsaker samt av kritiska skeden i krigsutvecklingen, - övergripande kunna redogöra för och diskutera orsakerna till krigets konsekvenser för civilbefolkningen, - kunna redogöra för och diskutera de ideologiska motiven bakom framförallt den nazityska ras- och folkmordspolitiken samt dess koppling till krigsutvecklingen, - kunna tillämpa ett enklare kritiskt historievetenskapligt perspektiv på utvalda seminarietexter.

Behörighetskrav

Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätts med U,G,VG. Varje moment betygsätts med U,G,VG. Examinationen är uppdelad i tre prov om 2,5 hp. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets examensordning ställs till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 51

Allmän litteratur

Sverige och Nazityskland : skuldfrågor och moraldebatt
Andersson Lars M., Tydén Mattias
1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2007 : 421 s. :
ISBN: 978-91-7504-200-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tucker Spencer
The Second World War
New York : Palgrave Macmillan : 2004 : 366 s. :
ISBN: 0-333-92092-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sverige och förintelsen : debatt och dokument om Europas judar 1933-1945
Svanberg Ingvar, Tydén Mattias
Stockholm : Arena : 1997 : 451, [1] s. :
ISBN: 91-7843-118-2 ; 330:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johan Keegan, The Second World War, London 1997. Robert S. Wistrich, Hitler and the Holocause: How and why the Holocaust happened (Phoenix 2002 eller senare).

Exempel på fördjupningslitteratur (varje studerande väljer en bok):

Antony Beevor, Stalingrad, Stockholm 2006.

Slaget om Kursk : historiens största pansarslag
Frankson Anders, Zetterling Niklas, Ahremark Carl G.
Stockholm : Norstedt : 2002 : 301 s., [8] pl.-bl. :
ISBN: 91-1-301078-6 (inb.) : 288:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Harmagedon : slaget om Tyskland 1944-45
Hastings Max, Földesi Katalin
Stockholm : Norstedt : 2005 : 772, [1] s., [32] pl.-s. :
ISBN: 91-1-301417-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nionde april : Nazitysklands invasion av Norge 1940
Tamelander Michael, Zetterling Niklas
Lund : Historiska media : 2000 : 319 s. :
ISBN: 91-88930-82-3 (inb.) ; 339:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Sennerteg Niclas
Stalins hämnd : Röda armén i Tyskland 1944-45
Lund : Historiska media : 2001 : 413, [2] s. :
ISBN: 91-89442-11-3 (inb.) ; 339:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Ann och Johan Tusa, Nürnbergprocessen, Stockholm 1996. Artiklar och annat material kan tillkomma.