Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia C för humanistiskt samhällsprogram, 30 hp

Engelskt namn: History C

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1HI029

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-11

Innehåll

Kursen består av tre moment: Moment 1: Historisk metod och teori I (7,5 hp), Moment 2: Fördjupningsmoment, historiebruk i teori och praktik (7,5 hp), Moment 3: Uppsats (15 hp) 

Moment 1 och 3 ges delvis parallellt. Under moment 1 studeras centrala teoretiska och metodiska problemställningar och under moment 3 ska studenten skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare skall hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser och metodproblem behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Moment 2 innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av detta analysredskap och dess sammanhang. I momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt och nyhetsrapportering.

När det är möjligt av ekonomiska skäl anordnas under historiebruksmomentets senare del en resa till en plats eller ett område av speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna resa ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier och olika former av studentpresentationer. Examinationen är både skriftlig och muntlig.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse:
- ha goda kunskaper om vetenskaplig presentation
- ha fördjupade kunskaper i användningen av teori och metod i historieämnet
- kunna redogöra för och analysera olika modeller för analys av historiebruk
- vara bekant med begrepp av typen historiesyn, historiekultur och historiebruk och deras användningsområden samt kunna använda dessa begrepp analytiskt

Färdigheter och förmåga:
- ha förmåga att skriva en väl disponerad och strukturerad historievetenskaplig uppsats
- självständigt kunna formulera ett relevant, tydligt formulerat och vetenskapligt väl avgränsat historievetenskapligt problem
- kunna välja ut och analysera ett relevant historiskt källmaterial och uppvisa god källkritisk förmåga
- kunna tillämpa teori och metod i ett självständigt vetenskapligt arbete
- kunna presentera vetenskapligt väl underbyggda resultat i en uppsats
- ha förmåga att relatera ett vetenskapligt problem till relevant vetenskaplig litteratur
- ha visat förmåga att behandla den formalia som gäller enligt vedertagna normer för historievetenskapliga undersökningar
- ha uppvisat goda språkliga färdigheter
- ha uppvisat förmåga att på ett sakligt sätt försvara en egen vetenskaplig undersökning
- muntligt och skriftligt ha förmedlat sina kunskaper
- självständigt ha förmåga att genomföra en vetenskapligt grundad analys av konkreta exempel på utomvetenskapligt historiebruk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kunna granska och värdera medstudenters vetenskapliga arbeten
- kunna granska och värdera olika historikers vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Univ: Historia B för humanistiskt samhällsprogram, med godkänt resultat på minst 22.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Vid seminarier är det obligatorisk närvaro om inte annat anges specifikt.

Uppsatsmomentet sker under individuell handledning av lärare utsedda vid institutionen. I samråd med handledare väljer studenten uppsatsämne med koppling till programmets inriktning. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

Examination

Moment 3 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. I samband med oppositionen bedöms även förmågan till muntlig framställning och kommunikation.
Moment 1 examineras genom muntliga seminariediskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter. Moment 2 examineras muntligt och skriftligt.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen Historia C för humanistiskt samhällsprogram (30 hp) krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd på kursen Historia C för humanistiskt samhällsprogram (30 hp) krävs betyget väl godkänt på uppsatsmomentet, 15 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Antalet provtillfällen för uppsatsmomentet är begränsat till fem.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.