"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia B, 30 hp

Engelskt namn: History B

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 till 2024-06-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-04-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-09-01

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment varav ett är ett uppsatsmoment: 
 
Metod, teori och uppsats (7,5p) 
 
Övriga tre är tematiska och kan variera över tid, men är för närvarande: 

Nordens historia (7,5p) 
Internationell politisk historia (7,5p) 
Kulturhistoria (7,5p) 
 
Inom varje tematiskt moment diskuteras olika historiska perspektiv som dels ska erbjuda fördjupade kunskaper om historiska händelser och förlopp, dels ökad förmåga till analys av historiska processer. Kursen ger också kunskaper om hur olika perspektiv påverkar bilden av det förflutna. De studerande ska vidare ges färdighet i att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska fakta och historiska källor. Detta sker i huvudsak i anslutning till författandet av en historievetenskaplig uppsats. Uppsatsmomentet innehåller en genomgång av de vanligaste teorier som historiker använt/använder och hur dessa påverkat/påverkar historieskrivningen. Här ges även en fördjupad orientering i kvantitativa och kvalitativa metoder som är vanliga inom dagens historieforskning. 
 
Varje student ska författa och vid seminarium ventilera en kort (ca 15-20 sidor), dokumenterad framställning om ett begränsat historiskt problem. Uppsatsskrivandet syftar till att ge studenten konkret kunskap om forskningsmetoder och källmaterial. Studenten presenteras alternativa uppsatsämnesområden och får sedan möjlighet att önska inom vilket hon/han vill skriva sitt arbete. Vilka dessa ämnesområden är varierar från termin till termin. Närmare information om vilka ämnesområden som ges erhålls vid kursstarten.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: 
 
Kunskap och förståelse 
- ha fördjupade kunskaper om historiska händelser och förlopp 
- ha fördjupade kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier och problem inom historieämnet 
- ha fördjupad förståelse för hur olika perspektiv påverkar bilden av det förflutna 
 
Färdigheter och förmåga 
- ha förmåga till analys av historiska processer 
- kunna insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska källor 
- ha visat tillfredsställande språklig färdighet 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- kunna kritiskt granska och värdera historisk facklitteratur 
- kunna kritiskt granska och värdera medstudenters historiska arbeten

Behörighetskrav

Univ: Historia A, med godkänt resultat på minst 15hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Den studerande har rätt till handledning under det moment då uppsatsen skrivs (det vill säga den schemalagda skrivperioden) den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen. 

När kursen ges som internetkurs kan undervisningen bestå av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Examinationen på de tre tematiska momenten sker muntligt och/eller skriftligt. Med muntlig examination avses exempelvis muntlig tentamen, muntliga redovisningar eller seminarier. Med skriftlig examination avses exempelvis skrivsalstentamen, hemtentamen eller rapportskrivning. Uppsatsmomentet examineras genom bedömning av uppsatsen, oppositionen och insatserna under seminariebehandlingen av uppsatserna. Om kursen ges som nätkurs kan oppositionen ske antingen skriftligt eller muntligt. 
 
För betyget Godkänd som slutbetyg på kursen krävs godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 22,5. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 45

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Online: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria

  Folklig kultur i Europa 1500-1800
  Burke Peter, Almqvist Suzanne
  Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 91-7054-412-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

  Vad är kulturhistoria?
  Burke Peter, Winqvist Tore
  Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
  ISBN: 9789171397638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What is Cultural History

  Martin Guerres återkomst
  Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
  Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-7324-243-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

  Finlay Robert
  The Refashioning of Martin Guerre
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Davis Natalie Zemon
  On the Lame
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Valbar litteratur:

  Ankarloo Bengt
  Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
  Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-7054-573-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bourke Joanna.
  Fear : a cultural history
  London : Virago : 2005. : 500 s. :
  ISBN: 1-84408-157-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Davis Robert C.
  The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
  New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
  ISBN: 0-19-508403-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
  Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
  ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Harnesk Börje
  Legofolk : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
  Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

  Montaillou : en fransk by 1294-1324
  Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
  Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
  ISBN: 91-7486-165-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dabhoiwala Faramerz.
  The origins of sex : a history of the first sexual revolution
  New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
  ISBN: 978-0-19-989241-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Miller William Ian
  Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
  Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
  ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mitchell Stephen A.
  Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
  ISBN: 0812242904
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obeyesekere Gananath.
  Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
  Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
  ISBN: 0-520-24307-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Woodruff D
  Consumption and the making of respectability, 1600-1800
  New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
  ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallenberg Bondesson Maria
  Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
  ISBN: 91-22-01989-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Fur Gunlög
  A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
  ISBN: 978-0-8122-4182-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanson Clare.
  A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
  New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
  ISBN: 0-333-98644-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harrington Joel F.
  The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
  1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
  ISBN: 9780809049929
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holloway Sally
  Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
  Royal Holloway, University of London : 2013 :
  https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

  Hunt Lynn Avery
  Inventing human rights : a history
  1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-393-06095-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jones Colin
  The smile revolution in eighteenth century Paris
  1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
  ISBN: 978-0-19-871581-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The mirror : a history
  Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
  New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
  ISBN: 0-415-92447-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordland Hugo
  Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
  Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
  Abstract
  ISBN: 978-91-86119-26-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Planck Brita
  Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900
  2014-05-06 :
  http://hdl.handle.net/2077/35436

  Roper Lyndal
  Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
  New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
  ISBN: 0300119836
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenwein Barbara H.
  Emotional communities in the early Middle Ages
  2006 : xv, 228 p. :
  Table of contents
  ISBN: 0801474167
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rubin Miri
  Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
  ISBN: 0812218809
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Online: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Mazower Mark
  Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
  Stockholm : 2010 :
  Obligatorisk

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria

  Folklig kultur i Europa 1500-1800
  Burke Peter, Almqvist Suzanne
  Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 91-7054-412-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

  Vad är kulturhistoria?
  Burke Peter, Winqvist Tore
  Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
  ISBN: 9789171397638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What is Cultural History

  Martin Guerres återkomst
  Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
  Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-7324-243-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

  Finlay Robert
  The Refashioning of Martin Guerre
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Davis Natalie Zemon
  On the Lame
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Valbar litteratur:

  Ankarloo Bengt
  Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
  Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-7054-573-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bourke Joanna.
  Fear : a cultural history
  London : Virago : 2005. : 500 s. :
  ISBN: 1-84408-157-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Davis Robert C.
  The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
  New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
  ISBN: 0-19-508403-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
  Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
  ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Harnesk Börje
  Legofolk : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
  Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

  Montaillou : en fransk by 1294-1324
  Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
  Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
  ISBN: 91-7486-165-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dabhoiwala Faramerz.
  The origins of sex : a history of the first sexual revolution
  New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
  ISBN: 978-0-19-989241-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Miller William Ian
  Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
  Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
  ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mitchell Stephen A.
  Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
  ISBN: 0812242904
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obeyesekere Gananath.
  Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
  Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
  ISBN: 0-520-24307-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Woodruff D
  Consumption and the making of respectability, 1600-1800
  New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
  ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallenberg Bondesson Maria
  Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
  ISBN: 91-22-01989-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Fur Gunlög
  A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
  ISBN: 978-0-8122-4182-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanson Clare.
  A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
  New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
  ISBN: 0-333-98644-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harrington Joel F.
  The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
  1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
  ISBN: 9780809049929
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holloway Sally
  Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
  Royal Holloway, University of London : 2013 :
  https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

  Hunt Lynn Avery
  Inventing human rights : a history
  1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-393-06095-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jones Colin
  The smile revolution in eighteenth century Paris
  1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
  ISBN: 978-0-19-871581-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The mirror : a history
  Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
  New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
  ISBN: 0-415-92447-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordland Hugo
  Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
  Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
  Abstract
  ISBN: 978-91-86119-26-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Planck Brita
  Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900
  2014-05-06 :
  http://hdl.handle.net/2077/35436

  Roper Lyndal
  Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
  New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
  ISBN: 0300119836
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenwein Barbara H.
  Emotional communities in the early Middle Ages
  2006 : xv, 228 p. :
  Table of contents
  ISBN: 0801474167
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rubin Miri
  Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
  ISBN: 0812218809
  Se Umeå UB:s söktjänst