Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, Språklig struktur, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A, Linguistic Structure

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2019-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Innehåll

Kursen behandlar språkets byggstenar och deras inbördes relationer, från syntax via morfologi till enskilda fonem.  Det genomgripande perspektivet är deskriptivt och typologiskt. Kursen omfattar tre moment:

Syntax, 2,5 hp
Kursens syntaktiska del tar upp meningsbyggnad ur ett grundläggande teoretiskt och analytiskt perspektiv.

Morfologi, 2,5 hp
I kursens morfologiska del behandlas ordbildning och ordböjning.

Fonologi, 2,5 hp
Kursens fonologiska del behandlas ur ett typologiskt och universellt perspektiv med exempel från svenska och andra språk. Kursen tar upp fonemuppsättning, fonotax och prosodi, samt förhållandet mellan fonologisk och artikulatorisk-akustisk nivå.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • definiera språkligt material med avseende på: ordklass, satsdel och fras.
  • analysera språkligt material med avseende på hierarkisk struktur, syntaktiska kategorier, frashuvud och –komplement,    konstituenter, syntaktisk avhängighet.
  • redogöra översiktligt för morfologiska kategorier och begrepp.
  • analysera språkliga exempel från olika språk ur ett morfologiskt perspektiv.
  • redogöra översiktligt för sambandet mellan hörsel, talapparat och möjliga fonologiska system
  • redogöra för vanliga universella tendenser vad gäller fonemuppsättning, fonotax och prosodi.
  • analysera fonetiska avvikelser – t.ex. talstörningar eller utländsk brytning – och beskriva dem i fonetiska termer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning såsom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Examination

Examinationen sker dels genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter, dels genom tre mindre skriftliga prov (ett för varje moment).

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl godkänd måste två av tre delmoment ha fått betyget Väl godkänd. Därutöver läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.  

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov..

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Booij Geert Evert
The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : 353 p. :
ISBN: 9780199691838
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar (i första hand kap. 1–6, c:a 125 sidor).

Engstrand Olle
Fonetikens grunder
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Yule George
The study of language
4th ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010. : 1 PDF-fil (xvii, 320 p. :
Dawsonera
ISBN: 978-0-511-68381-7 (e-book)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 7 och 8 läses