Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, Språklig struktur, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A, Linguistic Structure

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1LI059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen behandlas språkförmågans delar samt språklig struktur på ljud-, ord- och satsnivå. Kursen är indelad i tre delar.  

Fonologi, 2,5 hp
I denna del introduceras grundbegrepp inom fonetik och fonologi: fonembegreppet, vokaler och konsonanter samt prosodi.

Morfologi, 2,5 hp
Denna del ger en introduktion till morfologi och morfologiska grundbegrepp: fria och bundna morfem, lexikala och grammatiska morfem, böjning och avledning.

Syntax, 2,5 hp
I denna del behandlas grundbegrepp i syntaktisk analys: ordklasser och satsdelar, konstituenter, frashuvud och fraskomplement samt hierarkisk struktur.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • översiktligt redogöra för språkförmågan och dess delar;  
  • beskriva språkljud med artikulatoriska drag;
  • redogöra för grundläggande fonologiska, morfologiska och syntaktiska begrepp;
Färdighet och förmåga
  • tillämpa fonologiska, morfologiska och syntaktiska analysbegrepp på språkligt material från olika språk.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten kan förekomma.

Examination

Examination sker genom tre skriftliga kunskapsprov. Varje prov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Betyg på kursen sätts efter att samtliga examinerande uppgifter genomförts med lägst godkänt betyg. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på sammanlagt lägst 5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introducing language in use : a coursebook
Merrison Andrew John, Bloomer Aileen, Griffiths Patrick, Hall Christopher J.
Second edition. : London : Routledge : 2014. : xxxi, 452 pages :
ISBN: 9780415583053
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 5, 7-11

Kompletterande material tillkommer.