Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, 30 hp

Engelskt namn: Linguistics A

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1LI072

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-05-18

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-11

Innehåll

Kursen är en bred introduktion till språkvetenskap och till människans språk och tal. Kursen består av följande moment:
Moment 1. Språklig kommunikation (Language Communication), 7,5 högskolepoäng;
Moment 2. Språket, individen och samhället (Language, Society and the Individual), 7,5 högskolepoäng;
Moment 3. Språklig struktur (Linguistic Structure), 7,5 högskolepoäng;
Moment 4. Världens språk (World Languages), 7,5 högskolepoäng

Moment 1. Språklig kommunikation, 7,5 högskolepoäng
 • introduktion till språk och kommunikation
 • språkliga kompetenser
 • första- och andraspråksinlärning
 • samtal och samtalsanalys
 • pragmatiska grundbegrepp
Moment 2. Språket, individen och samhället, 7,5 högskolepoäng
 • introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik
 • språklig variation
 • språklig förändring ur individ- och samhällsperspektiv
 • flerspråkighet
 • majoritets- och minoritetsspråk, språkpolitik
Moment 3.Språklig struktur, 7,5 högskolepoäng
 • vokaler och konsonanter
 • artikulatorisk beskrivning av språkljud
 • fonembegreppet
 • grundbegrepp i prosodi (stavelser, betoning)
 • morfembegreppet
 • fria och bundna morfem
 • lexikala och grammatiska morfem
 • böjning och avledning
 • ordklasser och satsdelar
 • grundläggande begrepp i syntaktisk analys: konstituenter, frashuvud och -komplement, hierarkisk struktur
Moment 4. Världens språk, 7,5 högskolepoäng
 • introduktion till språksläktskap och genetisk klassificering
 • introduktion till typologisk språkklassificering och typologisk beskrivning av språk
 • metoder och terminologi för klassificering och beskrivning av skrift och skriftsystem
 • översikt över några viktiga skriftsystem

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Moment 1. Språklig kommunikation (7.5 hp)
Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för språklig och icke-språklig kommunikation och för olika typer av språkanvändning
 • översiktligt redogöra för språkliga och kommunikativa kompetenser och deras tillägnande
 • redogöra för grundläggande begrepp i samtalsanalys
 • redogöra för pragmatiska grundbegrepp
Färdighet och förmåga
 • använda lingvistiska begrepp i analys av språkliga företeelser
 • tillämpa principer för transkription på autentiskt samtalsmaterial
 • analysera och diskutera muntliga och skriftliga diskurser ur olika perspektiv
 • presentera resultatet av språkliga observations- och analysuppgifter muntligt och skriftligt
Moment 2. Språket, individen och samhället (7.5 hp)
Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska termer och begrepp
 • redogöra för centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder
Färdighet och förmåga
 • analysera språklig variation i förhållande till någon eller flera av variablerna kön, klass, ålder, plats och etnicitet
 • diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv
 • diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och reflektera över språkpolitiska problemställningar som påverkar individers och gruppers användning och val av språk
Moment 3. Språklig struktur (7.5 hp)
Kunskap och förståelse
 • beskriva språkljud med hjälp av artikulatoriska drag
 • redogöra för grundläggande fonologiska, morfologiska och syntaktiska begrepp
Färdighet och förmåga
 • tillämpa fonologiska, morfologiska och syntaktiska analysbegrepp på språkligt material från olika språk
Moment 4. Världens språk (7.5 hp)
Kunskap och förståelse
 • redogöra för typologisk och genetisk klassificering av världens språk
 • redogöra för egenskaperna hos olika skriftsystem och deras struktur
Färdighet och förmåga
 • tillämpa genetiska och typologiska klassificeringsbegrepp på valda språk
 • diskutera förhållandet mellan skriftsystem och talat språk i olika språkgemenskaper.

Behörighetskrav

Engelska B/Engelska 6 (områdesbehörighet A2 med undantag), eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Moment 1. 
Undervisningen består av lärarledda lektioner och övningar. 

Moment 2. 
Undervisningen är i huvudsak nätbaserad; seminarier genomförs på campus. 

Moment 3.
Undervisningen består av lärarledda lektioner. Grupparbeten kan förekomma.

Moment 4.
Undervisningen är i huvudsak nätbaserad; seminarier genomförs på campus. 
Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Moment 1. 
Examination sker genom muntliga redovisningar (3 hp) samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter (4,5 hp). Muntliga redovisningar bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftliga inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Moment 2. 
Examinationen sker genom examinerande seminarier som genomförs på campus samt en avslutande individuell skriftlig tentamen som genomförs via lärplattform. Som betyg används något uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en samlad bedömning av examinationens samtliga delar. 

Moment 3.
Examination sker genom tre individuella skriftliga kunskapsprov om vardera 2,5 hp. Varje prov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). 

Moment 4.
Examinationen sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter under kursens gång (3,5 hp) samt ett skriftligt slutprov i form av individuell hemtentamen (4 hp). Varje prov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs detta betyg på prov om sammanlagt lägst 20 hp.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 
Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Moment 1: Språklig kommunikation

  Se kurslitteratur för kursen 1LI068 Lingvistik A, Språklig kommunikation

  Moment 2: Språket, individen och samhället

  Se kurslitteratur för kursen 1LI058 Lingvistik A, Språket, individen och samhället

  Moment 3: Språklig struktur

  Se kurslitteratur för kursen 1LI059 Lingvistik A, Språklig struktur

  Moment 4: Världens språk

  Se kurslitteratur för kursen 1LI060 Lingvistik A, Världens språk

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Moment 1: Språklig kommunikation, 7,5 hp

  Clark Herbert H.
  Pointing and placing
  Ingår i:
  Pointing
  Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates : 2003 : 339 s. : sid. 243-268 :
  Läsanvisning: Nedladdningsbar: https://web.stanford.edu/~clark/2000s/Clark,%20H.H.%20_Pointing%20and%20placing_%202003.pdf

  Common European framework of reference for languages : learning, teaching, assessment
  Cambridge : Cambridge University Press : 2001 : xvi, 260 s. :
  ISBN: 0-521-80313-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar. Nedladdningsbar: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp Svensk version: Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning, Skolverket, 2009 Nedladdningsbar: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer, sök på "Europarådet"

  Why is conversation so easy?
  Garrod Simon, Pickering Martin J.
  Ingår i:
  Trends in cognitive sciences.
  Cambridge : Elsevier : 1997- : 8 : sid. 8-11 :
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136466130300295X/pdfft?md5=4e971c28449e5aa127acdc1e5862922f&pid=1-s2.0-S136466130300295X-main.pdf

  Introducing language in use : a coursebook
  Merrison Andrew John, Bloomer Aileen, Griffiths Patrick, Hall Christopher J.
  Second edition. : London : Routledge : 2014. : xxxi, 452 pages :
  ISBN: 9780415583053
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Lägesrapport från Samiskt språkcentrum: De samiska språken i Sverige 2017
  Saemiedigkie/Samiskt språkcentrum : 2018 :
  Sametinget

  Norrby Catrin
  Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
  ISBN: 9789144088884
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  The International Phonetic Alphabet (webbresurs)
  International Phonetic Association :
  http://www.internationalphoneticalphabet.org/

  Ytterligare artiklar och resurser enligt lärarens anvisningar, max 100 sidor.

  Artiklar (ca 100 s.) tillkommer.

  Moment 2: Lingvistik A Språket, individen och samhället, 7,5 hp

  Introduktion till sociolingvistik
  Norrby Catrin, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 389 s. :
  ISBN: 978-91-1-302287-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
  ISBN: 91-47-05325-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Moment 3: Lingvistik A Språklig struktur, 7,5 hp

  Booij Geert Evert
  The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
  3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : 353 p. :
  ISBN: 9780199691838
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (i första hand kap. 1–6, c:a 125 sidor).

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yule George
  The study of language
  4th ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010. : 1 PDF-fil (xvii, 320 p. :
  Dawsonera
  ISBN: 978-0-511-68381-7 (e-book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 7 och 8 läses.

  Moment 4: Lingvistik A Världens språk, 7,5 hp

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Ethnologue: Languages of the World (online version)
  Lewis M. Paul, Simons Gary F., Fennig Charles D. (red.)
  18 uppl., Dallas, Texas: SIL International http://www.ethnologue.com : 2015 :
  http://www.ethnologue.com
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Hammarström Harald et al.
  Glottolog 2.4
  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: http://glottolog.org : 2015 :
  http://glottolog.org
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.