Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteratur i praktiken I, 30 hp

Engelskt namn: Literature in practice I

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1LV063

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-02

Innehåll

Under kursen tillämpas litteraturhistoriska och teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Kursen innehåller en omvärldsanalys där de litteraturvetenskapliga perspektiven och frågeställningarna sätts i relation till relevanta samhällskontexter, institutioner och yrkesområden. Förutsättningarna för litteraturkritik, essäistik, kulturdebatt, läsning och berättande i det nya medielandskapet undersöks. Den digitala utvecklingens påverkan på berättande i olika medier studeras praktiskt och teoretiskt i internationell belysning. Kunskap om kritikens och essäistikens historia, och den moderna litteraturkritikens genrer och publiceringsformer kombineras med praktiska övningar där studenten undersöker och skriver kritik och essäistik. Det redaktionella arbetets förutsättningar studeras och kunskap om redigering, textrespons- och bearbetning praktiseras fortlöpande.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.  Kursens fjärde modul består av ett litterärt projekt som bearbetar utbildningens teoretiska och historiska perspektiv. Kursen utgör termin 3 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Modul 1. Litteraturkritik, 7.5 hp
Literary Critique and Criticism
Modulen behandlar litteraturkritik ur ett teoretiskt, historiskt och praktiskt perspektiv. Genom nerslag i kritikens historia undersöks hur kritikerrollen och det litterära offentliga samtalet förändrats från salongskultur till litteraturkritik på nätet. Kritiska genrer som recensionen, essän och debattartikeln undersöks. Under kursen får studenten skriva recensioner och öva sig i att diskutera och bedöma litteratur ur olika perspektiv - estetiska, etiska, historiska och sociala. Frågor om språk, stil och argumentation behandlas genom analys av egna och andras texter.

Modul 2. Redaktionellt arbete och essäistik, 7.5 hp
Editorial work and the essay in theory and practice
Modulen innehåller två delar. Den första behandlar det redaktionella arbetet inom litteraturområdet och vad det innebär inom exempelvis dagspress, tidskrifter och bokutgivning idag. Frågor om hur man ger och tar kritik, hur man redigerar och bearbetar manus och hur man diskuterar kvalitét på ett kvalificerat sätt undersöks. Den andra delen behandlar essän som litterär och litteraturvetenskaplig genre. Essän undersöks både som estetiskt objekt och som kunskapsform. Modulens två delar flätas samman genom praktiskt arbete med essäistik. Egna och andras essäer genomgår en redaktionell behandling där teoretiska kunskaper om essägenren, om kritik och textrespons omsätts i praktiken.

Modul 3. Läsande och berättande i digitala och nya medier, 7.5 hp
Reading and narrating in digital and new media
De senaste decenniernas digitala utveckling har förändrat de sätt på vilka en text kan produceras och läsas. Sådana mediala förändringar har dock alltid pågått - berättandet förändras i takt med att medier förändras. Under modulen undersöker vi sambanden mellan olika medier och berättande, även i historisk belysning. Modulen innehåller fördjupade studier i berättande på bland annat sociala medier, i olika s.k. medieuniversum och i olika typer av adaptioner. Modulen ges på engelska.

Modul 4. Individuellt litterärt projekt, 7.5 hp
Individual literary project
Under modulen arbetar den studerande med ett självständigt valt stil- och/eller genreinriktat projekt baserat på de teoretiska och historiska kunskaper som förvärvats under programmets två första terminer. Projektet tillgodogör sig och bearbetar även de fördjupningar som kursens övriga moduler tillför. Projektarbetet redovisas både genom en gruppredovisning samt som ett individuellt litterärt experiment med en kommentar där de teoretiska övervägandena reflekteras. Arbetet genomförs enskilt och i en mindre grupp.

Förväntade studieresultat

Efter avklarade modul 1 - 2 ska den studerande ha
 •  grundläggande kunskap om litteraturkritikens och essäistikens historiska och samtida förutsättningar
 • förståelse för den redaktionella processen
 • förmåga att utföra redaktionellt arbete i grupp och individuellt inom givna tidsramar
 • förmåga att bedriva litteraturkritik i form av recension och kulturdebatt
 • förmåga att analysera egna och andras texter med fokus på språk, stil och argumentation
 • grundläggande förmåga att skriva essäistik
 • förmåga att kritiskt granska och värdera kulturella uttryck utifrån estetiska, ekonomiska, historiska och sociala perspektiv
 • förmåga att göra estetiska och etiska bedömningar av kulturella uttryck
 • visat förmåga att ge och ta emot respons på vetenskapliga och litterära texter.
Efter avklarad modul 3 ska den studerande ha
 • kunskap om mediers betydelse för läsning och berättande
 • förståelse för adaptionsbegreppet och dess analytiska tillämpning
 • visat förmåga att analysera berättelser med avseende på medialitet
 • visat förmåga att reflektera över olika mediers möjligheter och begränsningar
 • visat förmåga att förhålla sig kritiskt och kreativt till det litterära medielandskapets förändringar.

Efter avklarad modul 4 ska den studerande ha
 • fördjupat sin kunskap om stil- och genretypiska texter
 • fördjupat sin förmåga att självständigt skapa stil- eller genretypiska litterära texter
 • fördjupat sin förmåga att kritiskt reflektera över olika stil- och genreval och deras konsekvenser för texters uttryck och budskap/innehåll
 • fördjupat sin förmåga att förhålla sig kritiskt till egna och andras texter.

Behörighetskrav

Godkänd på termin 1 och 2 på HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas på termin 2. B-uppsatsen ska vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Modul 3 ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter. Kursen innehåller obligatoriska utbildningsmoment.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Löpande examination sker vid seminarier, muntliga och skriftliga gruppredovisningar samt genom individuella skrivuppgifter, hemtentamen och essä.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd på modulerna 1-3. På modul 4 ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Modul 1. Litteraturkritik, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Anderberg Thomas
Alla är vi kritiker
Stockholm : Atlas : 2009 : 423 s. :
ISBN: 9789173893602 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Arping Åsa
"Hvad gör väl namnet?" : anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820-1850
Göteborg : Makadam : 2013 : 349 s. :
ISBN: 9789170611186
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval.

Bourdieu Pierre
Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
ISBN: 91-7139-116-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Kulturjournalistikens gränser
Chukri Rakel, Hemer Oscar, Forsare Malena
Umeå : h:ström : 2010 : 107 s. :
ISBN: 978-91-7327-135-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Forser Tomas
Kritik av kritiken : 1900-talets svenska litteraturkritik
Gråbo : Anthropos : 2002 : 269 s. :
ISBN: 91-85722-23-5 : 257:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

The madwoman in the attic : the woman writer and the nineteenth-century literary imagination
Gilbert Sandra M., Gubar Susan
2. ed. : New Haven : Yale University Press : 2000 : xlvi, 719 s. :
ISBN: 0-300-08458-7 (alk. paper) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval.

Borgerlig offentlighet : kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhället
Habermas Jürgen, Retzlaff Joachim
4., översedda uppl. : Lund : Arkiv : 2003 : [8], xxxii, 272 s. :
ISBN: 91-7924-163-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Litteraturens offentligheter
Forslid Torbjörn, Ohlsson Anders
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 254 s. :
ISBN: 9789144052472
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundberg Patrik
Facit : konsten att skriva krönikor
Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 159 sidor :
ISBN: 978-91-27-14482-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

McDonald Rónán
The death of the critic
London : Continuum : 2007 : xi, 160 p. :
ISBN: 978-0-8264-9279-1 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Nilsson Magnus
Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa
Hedemora : Gidlund : 2010 : 228 s. :
ISBN: 978-91-7844-793-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Nordenson Magdalena
Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
ISBN: 978-91-44-00904-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

William-Olsson Magnus
Performativ kritik : konstens kunskap, kunskapens konst
Tollarp : Ariel i samarbete med det Fria seminariet i litterär kritik : 2013 : 126 s. :
ISBN: 978-91-979938-5-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samuelsson Lina
Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
Karlstad : Bild, text & form : 2013 : 272 s. :
Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
ISBN: 9789198044713
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns på nätet.

Sarrimo Cristine
The press crisis and its impact on Swedish arts journalism: Autonomy loss, a shifting paradigm and a 'journalistification' of the profession
Ingår i:
Journalism [Elektronisk resurs]
London : Sage : 2000- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Skrivande om skrivande
Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
ISBN: 9789144106151
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Woolf Virginia
How it Strikes a Contemporary
Ingår i:
The common reader
London : 1925- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Östholm Hanna
Litteraturens uppodling : läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi vid sekelskiftet 1800
Hedemora : Gidlund : 2000 : 343 s. :
ISBN: 91-7844-323-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Ytterligare litteratur kan tillkomma. Kompendium med recensioner tillhandahålles av institutionen.

Modul 2. Redaktionellt arbete och essäistik, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Eldelin Emma
Essäisten som generalist. Författarrollen och offentlig auktoritet hos tre samtida essäister.
Ingår i:
Tidskrift för litteraturvetenskap
Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen : 2007- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Melberg Arne
Essä
Göteborg : Daidalos : 2013 : 499 s. :
ISBN: 9789171734150
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 9-22.

Haake Ragnar
Essän
Ingår i:
Frihetskonst
Stockholm : Bokförlaget Atlas : 2013 : 340, [18] s. : sid. 99-153 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Johansson Anders
Critica obscura : litteraturkritiska essäer
Umeå : H:ström Text & Kultur : 2012 : 119 s. :
ISBN: 9789173271721
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval; Slitas itu.

Kulturtidskrifterna och framtiden
Karlsson David, Löfgren Mikael
Göteborg : Nätverkstan : cop. 2015 : 132 s. :
ISBN: 9789186717070
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kronmarker Marie
Feedback i praktiken. Handbok för journalister och redaktioner
Morfem : 2016 : 132 s. :
ISBN: 9789188419026
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindqvist Sven
Självklara saker
Stockholm : Aldus/Bonnier : 1970 : 175 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 11-20, tillhandahålles.

Myndigheternas skrivregler
8. [omarb.] uppl. : Stockholm : Språkrådet : 2014 : 156 s. :
Pdf-fil
ISBN: 9789138326251
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns på nätet.

De Obaldia Claire
The essayistic spirit : literature, modern criticism, and the essay
Oxford : Clarendon Press : 1995 : 324 s. :
ISBN: 0-19-815194-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-8, tillhandahålles.

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essäer

Essäkompendier tillhandahålles av institutionen. Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.

Modul 3. Läsande och berättande i digitala och nya medier, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Bronwen Thomas
What is fanfiction and why are people saying such nice things about it?
University of Nebraska Press : 2011 :
https://muse.jhu.edu/article/432689
Obligatorisk
Läsanvisning: s 1-24

Hayles, N. Katherine
Print Is Flat, Code Is Deep: The Importance of Media-Specific Analysis
Poetics Today 25.1 : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 67-90 http://www.cws.illinois.edu/IPRHDigitalLiteracies/Hayles.pdf

A theory of adaptation
Hutcheon Linda, O'Flynn Siobhan
2nd ed. : London : Routledge : 2013 : xxx, 273 s. :
ISBN: 9780415539371
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Preface I, Preface II, Chapter 1

Jahn Manfred
Narratology: A Guide to the Theory of Narrative
English Department, University of Cologne, 2017 : 2017 :
http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.pdf
Obligatorisk

Jenkins Henry
Convergence culture : where old and new media collide
New York : New York University Press : 2006 : xi, 308 p. :
ISBN: 978-0-8147-4281-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Introduction och kap 5, s 1-24, 169-205.

Lindgren Leavenwort Maria
Transmedial Narration and Fan Fiction. The Storyworld of the Vampire Diaries
Ingår i:
Storyworlds across media
Lincoln, Neb. : University of Nebraska Press : 2014 : 400 p. : sid. 315-331 :
Obligatorisk

Literary Studies in the Digital Age. An Evolving Anthology.
Modern Language Association :
https://dlsanthology.mla.hcommons.org/
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Mitchell W.J.T
Counting Media: Some Rules of Thumb
University of Chicago, USA : 2017 :
http://journalcontent.mediatheoryjournal.org/index.php/mt/article/view/13/9
Obligatorisk
Läsanvisning: Media Theory (2017), 1.1, p. 12-16.

Narratology beyond literary criticism : mediality, disciplinarity
Kindt Tom., Schernus Wilhelm., Meister Jan Christoph
Berlin : Walter de Gruyter : c2005. : 296 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip059/2005006990.html
ISBN: 3-11-018352-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Neitzel, Britta “Levels of play and narration" s. 45-64

Ong Walter J.
Orality and literacy : the technologizing of the word
London : Routledge : 2002 : 204 s. :
ISBN: 0-415-28129-6(pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 4, s 77-113. Finns på nätet.

Peters John Durham
The marvelous clouds : toward a philosophy of elemental media
Chicago : the University of Chicago Press : 2015 : 410 pages :
ISBN: 978-0-226-25383-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-52

Ryan Marie-Laure
Meaning as Spectacle. Verbal Art in the Digital Age
Ingår i:
Why study literature?
Århus : Aarhus University Press : 2011 : 256 p. : sid. 25-54 :
Obligatorisk

Ryan Marie-Laure
Story/Worlds/Media. Tuning the Instrument of a Media-Conscious Narratology
Ingår i:
Storyworlds across media
Lincoln, Neb. : University of Nebraska Press : 2014 : 400 p. : sid. 25-49 :
Obligatorisk

Sarai MV
The art of adaptation
The Artifice : 2018 :
https://the-artifice.com/art-of-adaption/
Obligatorisk

Ytterligare material kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

Modul 4. Individuellt litterärt projekt, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Att granska och diskutera : epikanalyser
Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-44-04402-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: 1999 el senare. Valda delar.

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: 1999 el senare. Valda delar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
ISBN: 9789144108650
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Ytterligare litteratur väljs i samråd med läraren.