Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskapliga studier på avancerad nivå, 30 hp

Engelskt namn: Advanced literary studies

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i litteraturvetenskap på avancerad nivå vad gäller teori, litteraturhistoria och litteraturvetenskapligt skrivande. En röd tråd under kursen är det jämförande perspektivet som märks genom att a) det litteraturvetenskapliga teoriområdet ställs i tvärvetenskaplig belysning, b) den svenska litteraturen sätts i dialog med den skandinaviska, och c) det litteraturvetenskapliga skrivandet relateras till andra skrivpraktiker.
Kursen utgör termin 1 på HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap. Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskaper (7,5 hp)
Theoretical perspectives in Culture and Media Studies
Modulen har en tvärvetenskaplig grund och behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och begreppens ämnesspecifika innebörder som deras placering i en vidare vetenskaplig kontext. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Modulen läses tillsammans med HAKMR, Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap.

Modul 2: Skandinavisk samtidslitteratur (7,5 hp)
Contemporary Scandinavian Literature
Modulen behandlar olika aspekter av den nordiska samtidslitteraturen från 1970-talet fram till idag. Nedslag görs i specifika tidsperioder, teman eller genrer där en parallell utveckling sker inom det nordiska litteraturområdet: exempelvis 1970-talets kvinnolitteratur, postmodernism, Nordic Noir, ekokritisk litteratur eller autofiktion. Genom läsning och diskussion av relevant skönlitteratur och teori ges kunskap om likheter och skillnader mellan de olika ländernas litteratur samt omgivande kultur- och samhällsdebatter.

Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature 
Modulen behandlar periodbegreppet "det moderna genombrottet", det vill säga en strömning i den skandinaviska litteraturen ca 1870-1900. Ett särskilt fokus läggs vid den litterära gestaltningen av tidens nya människo- och samhällssyn samt de debatter som ledsagade dem, exempelvis om sedlighet, kvinnoemancipation, sexualitet och brottet med idealismen. Modulen innehåller litteratur i olika genrer: prosa, dramatik och lyrik såväl som teoretiska och filosofiska texter. Modulen utgår från ett transnationellt perspektiv, där jämförelser mellan företrädesvis svenska, norska och danska författare från perioden görs i relation till relevant forskning.

Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Creative Non Fiction 
Modulen undersöker det vetenskapliga skrivandets praktiker och utforskar det kreativa akademiska skrivandets möjligheter. Några av de frågor som belyses är de möjligheter och begränsningar som olika skrivsätt innebär och hur de påverkar forskningens innehåll samt den kunskap som produceras. Modulen ger en introduktion till olika typer av vetenskapligt skrivande i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I undervisningen varvas teoretiska och praktiska inslag. Särskild vikt läggs vid utvecklingen av det egna kreativa akademiska skrivandet.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat 

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
 • Kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom området kultur- och medievetenskap
 • Ha förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material
 • Aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna förhålla sig kritiskt till centrala tankegångar och teoritraditioner inom området litteraturvetenskap
Modul 2: Skandinavisk samtidslitteratur (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
 • Uppvisa förståelse för den skandinaviska samtidslitteraturens estetiska och kulturella villkor och uttryck 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
 • Kunna jämföra centrala genrer och teman i den nordiska samtidslitteraturen och identifiera såväl likheter som skillnader mellan olika verk och litterära strömningar
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att självständigt historisera och analysera den nordiska samtidslitteraturen och dess utmärkande strömningar även i internationell belysning
Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
 • Kunna redogöra för och problematisera det moderna genombrottet och dess litterära och samhälleliga uttryck 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
 • Kunna identifiera och kritiskt granska centrala drag i det moderna genombrottet mot bakgrund av relevant forskning
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Självständigt kunna analysera det sena 1800-talets litteratur i ett jämförande skandinaviskt och internationellt perspektiv
Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
 • Visa kunskap om relationen mellan skrivande och kunskapsproduktion samt kunna reflektera över det akademiska skrivandets komplexitet och mångfald av genrer i ett tvärvetenskapligt och internationellt perspektiv
 • Ha förståelse för olika vetenskapliga praktiker och skrivsätt, både vad gäller deras möjligheter och begränsningar
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Självständigt kunna tillämpa ett kreativt och självreflexivt förhållningssätt i det egna skrivandet och i läsningen av andras texter
 • Kunna ge och ta emot textkritik på avancerad nivå

Behörighetskrav

Kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Speciell tonvikt läggs vid vetenskapligt skrivande i olika genrer, det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 
 
Föreläsningar, seminarier och litteratur kan vara på svenska och engelska. Litteratur på norska och danska förekommer även på modul 2 och 3. 
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)
Modulen examineras genom enskilda och gruppvisa muntliga och skriftliga uppgifter samt genom aktivt deltagande i seminarier. Helhetsbetyget för momentet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Modul 2: Nordisk samtidslitteratur (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom individuella skrivuppgifter där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).  Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och för att få slutbetyg krävs godkänt betyg på seminarier och hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på de individuella skrivuppgifterna.

Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen.   Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, genomförda skrivuppgifter och en avslutande individuell essäuppgift. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuell essäuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, skrivuppgifter och på den individuella essäuppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och skrivuppgifter samt Väl godkänd på och på den individuella essäuppgiften.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 


För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Övriga föreskrifter
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KU078 Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap 7,5 hp, 1LV070 Kreativt akademiskt skrivande 7,5 hp eller 1LV075 Det moderna genombrottet och kreativt akademiskt skrivande 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

  All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

  Ahmed Sara
  The cultural politics of emotion
  Edinburgh : Edinburgh University Press : 2004 : vii, 224 s. :
  ISBN: 978-0-7486-1847-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ny rev utg 2014

  Bourdieu Pierre
  Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
  Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
  ISBN: 91-7139-116-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Flaubert Gustave
  Hjärtats fostran/Sentimental Education (orig. L’éducation sentimentale, 1869; sv övers 1951 alt eng övers 1964)
  Stockholm: Hugo Gebers förlag : 1951 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även att läsa online i fulltext: https://www.gutenberg.org/files/34828/34828-h/34828-h.htm

  The madwoman in the attic : the woman writer and the nineteenth-century literary imagination
  Gilbert Sandra M., Gubar Susan
  New Haven : Yale University Press : 1979 : xiv, 719 s. :
  ISBN: 0300022867
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ny utg 2000 Valda delar

  Goffman Erving
  The Presentation of Self in Everyday Life
  ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
  ISBN: 9780385094023
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Svensk översättning: Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974

  McLuhan Marshall
  Understanding media : the extensions of man
  London : Routledge : 1964 : 359 s. :
  ISBN: 0-415-10483-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moi Toril
  Revolution of the ordinary : literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell
  Chicago : The University of Chicago Press : 2017 : xvi, 290 pages :
  ISBN: 9780226464305
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

  Modul 2: Nordisk samtidslitteratur (7,5 hp)

  Skönlitteratur

  Andkjær Olsen Ursula
  Det 3. årtusindes hjerte : digte
  København : Gyldendal : 2012 : 212 s. :
  ISBN: 978-87-02-13157-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Byggmästar Eva-Stina
  Men hur små poeter finns det egentligen
  [Helsingfors] : Söderström : 2008 : 91, [1] s. :
  ISBN: 978-951-52-2547-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Alva
  Längtans flöde
  [Uppsala] : Syster Enbär : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789151911618
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eika Jonas
  Efter solen : noveller
  1. udgave, 5. oplag : [København] : Basilisk : 2018 : 159 sidor :
  ISBN: 9788793077447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Essen Wera von
  Våld och nära samtal
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 129 sidor :
  ISBN: 9789127166431
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heldén Johannes
  Astroekologi
  Stockholm : Bonnier : 2016 : [73] s. :
  ISBN: 9789100143282
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arv och miljö : roman
  Hjorth Vigdis, Holmqvist Ninni
  Första pocketutgåvan : Stockholm : Natur & Kultur Allmänlitteratur : 2019 : 366 sidor :
  ISBN: 9789127160873
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Julén Ola
  Afrikas verkliga historia : redigerade anteckningar 1999-2003
  [Stockholm] : Nirstedt/litteratur : [2019] : 181 sidor :
  ISBN: 9789198505511
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jönson Johan
  Efter arbetsschema
  Stockholm : Bonnier : 2008 : 794 s. :
  ISBN: 9789100115128
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Stig
  Autisterna
  Stockholm : Alba : 1979 : 140, [1] s. :
  ISBN: 91-7458-234-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Snömannen : [en Harry Hole-thriller]
  Nesbø Jo, Olaisen Per
  Stockholm : Piratförlaget : 2008 : 472 s. :
  ISBN: 978-91-642-0270-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den vita rosen
  Ravn Olga, Holm Johanne Lykke
  Stockholm : Modernista : [2017] : 1 volym (opaginerad) :
  ISBN: 9789177017967
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schunnesson Tone
  Dagarna, dagarna, dagarna
  Stockholm : Norstedts : [2020] : 262 sidor :
  ISBN: 9789113102566
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tichý Andrzej
  Renheten
  [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789100178970
  Se bibliotekskatalogen Album

  Solar : roman
  Ørntoft Theis, Larsson J. Michael
  [Lund] : Ellerströms : [2020] : 287 sidor :
  ISBN: 9789172475748
  Se bibliotekskatalogen Album

  Österlund Helena
  Min sårbara kropp : roman
  [Stockholm] : Nirstedt/Litteratur : [2019] : 495 sidor :
  ISBN: 9789198505412
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

  Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)

  Facklitteratur

  Ahlström Gunnar
  Det moderna genombrottet i Nordens litteratur
  Stockholm : KF : 1947 : 511 s. :
  Obligatorisk

  Boëthius Ulf
  Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I
  Stockholm : Prisma : 1969 : 527, [1] s., [6] pl.-bl. :
  Obligatorisk

  Brandes Georg
  Det moderne gjennembruds maend : en række portræter
  2. gjennemsete udg. : Kjöbenhavn : Gyldendalske Boghandels forlag : 1891 : 407 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: orig utg 1891, nyutg e-bok 2019 Urval

  Dahlerup Pil
  Det moderne gennembruds kvinder
  København : Gyldendal : 1983 : 689 s. :
  ISBN: 8700465321
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Gedin David
  Fältets herrar : framväxten av en modern författarroll : artonhundraåttitalet
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 524, [1] s. :
  ISBN: 9171396624
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leffler Yvonne
  Det moderna genombrottets prosa : [sju analyser]
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 132 s. :
  ISBN: 9144036744
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skapa en framtid : kulturradikalen Anne Charlotte Leffler
  Gedin David, Lindén Claudia
  Årsta : Rosenlarv : 2013 : 168 s. :
  ISBN: 9789197793599
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den dubbla blicken : om att beskriva kvinnor : ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap
  Levy Jette Lundbo, Seeberg Ann-Mari
  1. uppl. : Enskede : Hammarström & Åberg : 1982 : 181 s. :
  ISBN: 9176380289
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moi Toril
  Henrik Ibsen and the birth of modernism : art, theatre, philosophy
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvi, 396 s. :
  ISBN: 0-19-929587-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
  Møller Jensen Elisabeth, Fahlgren Margaretha, Melberg Enel
  Höganäs : Wiken : Cop. 1996 : 608 s. :
  ISBN: 91-7119-260-3 (inb.) ; 590:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordin Hennel Ingeborg
  Alfhild Agrell : rebell, humorist, berättare
  Umeå : Atrium : 2014 : 375 s. :
  ISBN: 9789186095437
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordens litteratur
  Petersson Margareta, Schönström Rikard
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 574 sidor :
  ISBN: 9789144083322
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Agrell Alfhild
  Räddad
  Ingår i:
  Dramatiska arbeten. 1.
  Stockholm : 1883 : 247, 111, 30 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (med efterord av Ingeborg Nordin Hennel, orig 1883 ny utg 2019

  Benedictsson Victoria
  Pengar : novell
  Stockholm : Fritze : 1885 : [2], 335 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/Pengar/sida/I/etext

  Ord på liv och död [Elektronisk resurs] : kortprosa, drama, dagbok
  Benedictsson Victoria, Witt-Brattström Ebba
  Stockholm : Atlantis : 2008 : 839 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Ur mörkret" https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/OrdPåLivOchDöd/sida/87/faksimil

  Bjørnson Bjørnstjerne
  En handske : skådespel i tre akter
  Omarb. uppl. öfv. af Cecilia Holmberg : Stockholm : F. & G. Beijers Bokf.-aktb. : 1887 : 114 s. :
  Obligatorisk

  Drysdale George R.
  Samhällslärans grunddrag eller fysisk, sexuel och naturlig religion...
  Stockholm : Associationsboktr. : 1878 : vi, 574 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval

  Samtidsdramatik : 1
  Ibsen Henrik, Östergren Klas
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 603 s. :
  ISBN: 9789127144972
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leffler Anne Charlotte
  Sanna kvinnor : skådespel i tre akter
  Stockholm : Hæggström : 1883 : 92 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/LefflerAC/titlar/SannaKvinnor/sida/I/etext

  Strindberg August
  Giftas. : 1 Tolf äktenskapshistorier : med interview och förord
  Stockholm : Ljus : 1905 : [4], 151 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval

  Kerfstedt Amanda
  Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
  Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval https://litteraturbanken.se/författare/KerfstedtA/titlar/Synd/sida/7/etext

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

  Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva
  Duras Marguerite, Klemets Kennet
  [Lund] : Ellerströms : [2019] : 110 sidor :
  ISBN: 9789172475724
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Klinkenborg Verlyn
  Several short sentences about writing
  Vintage Books : 2012 :
  Obligatorisk

  Lie Sissel
  Fri som foten : om å skrive fagtekster
  Oslo : Gyldendal : 2000 : 158 s. :
  ISBN: 82-417-0591-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lee Mara
  När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
  Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Linton Magnus
  Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 239 sidor :
  ISBN: 9789127823938
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing
  London : Routledge : 2014 : 238 p. :
  ISBN: 041550225X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Moi Toril
  Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
  Duke University : 2011 :
  https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
  Obligatorisk

  Moi Toril
  Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
  Duke University : 2013 :
  https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
  Obligatorisk

  Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
  Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
  Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Richardson Laurel
  Writing strategies : reaching diverse audiences
  Newbury Park, Calif. : Sage Publications : cop. 1990 : 71 s. :
  ISBN: 0-8039-3521-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Österholm Maria Margareta
  Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005
  Årsta : Rosenlarv : 2012 : 339 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794
  ISBN: 9789197793582
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisningar.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

  All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

  Ahmed Sara
  The cultural politics of emotion
  Edinburgh : Edinburgh University Press : 2004 : vii, 224 s. :
  ISBN: 978-0-7486-1847-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ny rev utg 2014

  Bourdieu Pierre
  Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
  Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
  ISBN: 91-7139-116-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Flaubert Gustave
  Hjärtats fostran/Sentimental Education (orig. L’éducation sentimentale, 1869; sv övers 1951 alt eng övers 1964)
  Stockholm: Hugo Gebers förlag : 1951 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även att läsa online i fulltext: https://www.gutenberg.org/files/34828/34828-h/34828-h.htm

  The madwoman in the attic : the woman writer and the nineteenth-century literary imagination
  Gilbert Sandra M., Gubar Susan
  New Haven : Yale University Press : 1979 : xiv, 719 s. :
  ISBN: 0300022867
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ny utg 2000 Valda delar

  Goffman Erving
  The Presentation of Self in Everyday Life
  ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
  ISBN: 9780385094023
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Svensk översättning: Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974

  McLuhan Marshall
  Understanding media : the extensions of man
  London : Routledge : 1964 : 359 s. :
  ISBN: 0-415-10483-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moi Toril
  Revolution of the ordinary : literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell
  Chicago : The University of Chicago Press : 2017 : xvi, 290 pages :
  ISBN: 9780226464305
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

  Modul 2: Nordisk samtidslitteratur (7,5 hp)

  Facklitteratur

  Bergman Kerstin
  Swedish crime fiction : the making of Nordic noir
  [Utgivningsort okänd] : Mimesis International : 2014 : 191 pages :
  ISBN: 885751983X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Haarder Jon Helt
  Performativ biografisme : en hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur
  1. udgave. : [Kbh.] : Gyldendal : 2014. : 314 s. :
  ISBN: 9788702147650
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jönsson Maria
  Som en byracka : självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap
  1. utg. : Umeå : h:ström - Text & kultur : 2006 : 336 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-918
  ISBN: 9189447980
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Malm Victor
  Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning
  [Lund] : Ellerströms : [2019] : 478 sidor :
  ISBN: 9789172475540
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nexø Tue Andersen
  Vidnesbyrd fra velfærdsstaten : den sociale vending i ny dansk litteratur
  København : Arena : 2016. : 199 pages :
  ISBN: 978-87-92684-58-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordens litteratur
  Petersson Margareta, Schönström Rikard
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 574 sidor :
  ISBN: 9789144083322
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sarrimo Cristine
  När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi.
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 246 s. :
  ISBN: 91-7139-479-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Axelsson Linnéa
  Ædnan : epos
  Stockholm : Albert Bonniers förlag : 2018 :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789100173654
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berg Aase
  Forsla fett : dikter
  Stockholm : Bonnier : 2002 : 80, [1] s. :
  ISBN: 9100578711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crème fraîche
  Brøgger Suzanne, Matthiessen Eva
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1978 : 282 s. :
  ISBN: 9146131752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Byggmästar Eva-Stina
  Men hur små poeter finns det egentligen
  [Helsingfors] : Söderström : 2008 : 91, [1] s. :
  ISBN: 978-951-52-2547-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eika Jonas
  Efter solen : noveller
  1. udgave, 5. oplag : [København] : Basilisk : 2018 : 159 sidor :
  ISBN: 9788793077447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frostenson Katarina
  Joner : tre sviter
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1991 : 118, [2] s. :
  ISBN: 91-46-16081-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heldén Johannes
  Astroekologi
  Stockholm : Bonnier : 2016 : [73] s. :
  ISBN: 9789100143282
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arv och miljö : roman
  Hjorth Vigdis, Holmqvist Ninni
  Första pocketutgåvan : Stockholm : Natur & Kultur Allmänlitteratur : 2019 : 366 sidor :
  ISBN: 9789127160873
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blind gudinna : en kriminalroman
  Holt Anne, Sjöwall Maj
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 351, [1] s. :
  ISBN: 9119413327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Knausgård Karl Ove
  Min kamp : roman. Bok 1
  [Oslo] : Oktober : 2009 : 434 s. :
  ISBN: 9788249506866
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Stieg
  Män som hatar kvinnor
  Stockholm : Norstedt : 2005 : 566, [1] s. :
  ISBN: 91-1-301408-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Stig
  Autisterna
  Stockholm : Alba : 1979 : 140, [1] s. :
  ISBN: 91-7458-234-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mankell Henning
  Mördare utan ansikte : roman
  1. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1991 : 307, [1] s. :
  ISBN: 9173243795
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marklund Liza
  Sprängaren
  Stockholm : Ordupplaget : 1998 : 370 s. :
  ISBN: 9197338036
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Snömannen : [en Harry Hole-thriller]
  Nesbø Jo, Olaisen Per
  Stockholm : Piratförlaget : 2008 : 472 s. :
  ISBN: 978-91-642-0270-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norén Lars
  En dramatikers dagbok
  Stockholm : Bonnier : 2008 : Ca 1680 s. :
  ISBN: 9789100112820
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Pleijel Agneta
  Spådomen : en flickas memoarer
  Stockholm : Norstedt : 2015 : 266 s. :
  ISBN: 9789113059549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thorvall Kerstin
  Det mest förbjudna : roman
  Stockholm : Bonnier : 1976 : 192, [1] s. :
  ISBN: 91-0-041131-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

  Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)

  Facklitteratur

  Ahlström Gunnar
  Det moderna genombrottet i Nordens litteratur
  Stockholm : KF : 1947 : 511 s. :
  Obligatorisk

  Boëthius Ulf
  Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I
  Stockholm : Prisma : 1969 : 527, [1] s., [6] pl.-bl. :
  Obligatorisk

  Brandes Georg
  Det moderne gjennembruds maend : en række portræter
  2. gjennemsete udg. : Kjöbenhavn : Gyldendalske Boghandels forlag : 1891 : 407 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: orig utg 1891, nyutg e-bok 2019 Urval

  Dahlerup Pil
  Det moderne gennembruds kvinder
  København : Gyldendal : 1983 : 689 s. :
  ISBN: 8700465321
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Gedin David
  Fältets herrar : framväxten av en modern författarroll : artonhundraåttitalet
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 524, [1] s. :
  ISBN: 9171396624
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leffler Yvonne
  Det moderna genombrottets prosa : [sju analyser]
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 132 s. :
  ISBN: 9144036744
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skapa en framtid : kulturradikalen Anne Charlotte Leffler
  Gedin David, Lindén Claudia
  Årsta : Rosenlarv : 2013 : 168 s. :
  ISBN: 9789197793599
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den dubbla blicken : om att beskriva kvinnor : ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap
  Levy Jette Lundbo, Seeberg Ann-Mari
  1. uppl. : Enskede : Hammarström & Åberg : 1982 : 181 s. :
  ISBN: 9176380289
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moi Toril
  Henrik Ibsen and the birth of modernism : art, theatre, philosophy
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvi, 396 s. :
  ISBN: 0-19-929587-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
  Møller Jensen Elisabeth, Fahlgren Margaretha, Melberg Enel
  Höganäs : Wiken : Cop. 1996 : 608 s. :
  ISBN: 91-7119-260-3 (inb.) ; 590:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordin Hennel Ingeborg
  Alfhild Agrell : rebell, humorist, berättare
  Umeå : Atrium : 2014 : 375 s. :
  ISBN: 9789186095437
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordens litteratur
  Petersson Margareta, Schönström Rikard
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 574 sidor :
  ISBN: 9789144083322
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Agrell Alfhild
  Räddad
  Ingår i:
  Dramatiska arbeten. 1.
  Stockholm : 1883 : 247, 111, 30 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (med efterord av Ingeborg Nordin Hennel, orig 1883 ny utg 2019

  Benedictsson Victoria
  Pengar : novell
  Stockholm : Fritze : 1885 : [2], 335 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/Pengar/sida/I/etext

  Ord på liv och död [Elektronisk resurs] : kortprosa, drama, dagbok
  Benedictsson Victoria, Witt-Brattström Ebba
  Stockholm : Atlantis : 2008 : 839 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Ur mörkret" https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/OrdPåLivOchDöd/sida/87/faksimil

  Bjørnson Bjørnstjerne
  En handske : skådespel i tre akter
  Omarb. uppl. öfv. af Cecilia Holmberg : Stockholm : F. & G. Beijers Bokf.-aktb. : 1887 : 114 s. :
  Obligatorisk

  Drysdale George R.
  Samhällslärans grunddrag eller fysisk, sexuel och naturlig religion...
  Stockholm : Associationsboktr. : 1878 : vi, 574 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval

  Samtidsdramatik : 1
  Ibsen Henrik, Östergren Klas
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 603 s. :
  ISBN: 9789127144972
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leffler Anne Charlotte
  Sanna kvinnor : skådespel i tre akter
  Stockholm : Hæggström : 1883 : 92 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/LefflerAC/titlar/SannaKvinnor/sida/I/etext

  Strindberg August
  Giftas. : 1 Tolf äktenskapshistorier : med interview och förord
  Stockholm : Ljus : 1905 : [4], 151 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval

  Kerfstedt Amanda
  Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
  Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval https://litteraturbanken.se/författare/KerfstedtA/titlar/Synd/sida/7/etext

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

  Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva
  Duras Marguerite, Klemets Kennet
  [Lund] : Ellerströms : [2019] : 110 sidor :
  ISBN: 9789172475724
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Klinkenborg Verlyn
  Several short sentences about writing
  Vintage Books : 2012 :
  Obligatorisk

  Lie Sissel
  Fri som foten : om å skrive fagtekster
  Oslo : Gyldendal : 2000 : 158 s. :
  ISBN: 82-417-0591-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lee Mara
  När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
  Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Linton Magnus
  Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 239 sidor :
  ISBN: 9789127823938
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing
  London : Routledge : 2014 : 238 p. :
  ISBN: 041550225X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Moi Toril
  Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
  Duke University : 2011 :
  https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
  Obligatorisk

  Moi Toril
  Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
  Duke University : 2013 :
  https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
  Obligatorisk

  Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
  Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
  Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Richardson Laurel
  Writing strategies : reaching diverse audiences
  Newbury Park, Calif. : Sage Publications : cop. 1990 : 71 s. :
  ISBN: 0-8039-3521-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Österholm Maria Margareta
  Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005
  Årsta : Rosenlarv : 2012 : 339 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794
  ISBN: 9789197793582
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisningar.