"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs A2, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course A2

Denna kursplan gäller: 2024-06-03 och tillsvidare

Kurskod: 1RE043

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2024-04-12

Innehåll

Kursen ger en grundläggande orientering om religioners och livsåskådningars kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och samhället i stort. Kursen består av fyra delkurser. Delkurserna behandlar (1) kristendomens historiska utveckling, (2) samisk och fornnordisk religion, (3) hinduism och buddhism, samt (4) relationen mellan religion och samhälle utifrån religionsvetenskapliga metoder och begrepp. 
 
Observera att ordningen på delkurserna kan variera.

Delkurs 1: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Delkursen behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Delkurs 2: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Under delkursen ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag.

Delkurs 3: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Delkursen utgör en introduktion till olika former av hinduisk och buddhistisk religiositet. I delkursen behandlas historiska och samtida föreställningar inom, och uttryck för, olika former av hinduism och buddhism. Särsklid uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer. Inom delkursen diskuteras och problematiseras olika sätt att tolka religiöst liv samt religiösa begrepp utifrån forskningsperspektiv. 

Delkurs 4: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Delkursen behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under delkursen ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs ska studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter;
 • redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan olika kyrkotraditioner. 

Färdighet och förmåga 

 • tillämpa för ämnesområdet grundläggande begrepp vid analys av kristendomen i historia och nutid.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll och inflytande i olika kulturella kontexter i historia och nutid. 

Delkurs 2: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs ska studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om samisk respektive fornnordisk religion;
 • redogöra för de karakteristiska dragen i samisk respektive fornnordisk mytologi och riter;
 • redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid;
 • ge exempel på synen på och bruket av information om samisk respektive fornnordisk religion i dagens samhälle.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk respektive fornnordisk religion;
 • uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl kön och ålder som social och etnisk tillhörighet vid utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under delkursen;
 • uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna förhålla sig till, tongivande teorier i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under delkursen;
 • reflektera över relevansen av kunskap om samisk respektive fornskandinavisk religion i dag.

Delkurs 3: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs ska studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande historiska och samtida aspekter av hinduismen och buddhismen;
 • redogöra för grundläggande aspekter av hinduiska och buddhistiska former av religiositet;
 • känna igen och problematisera centrala uttrycksformer för hinduiska och buddhistiska föreställningar;
 • redogöra för och problematisera ett urval av muntliga och skrivna textuella uttryck för olika former av hinduism respektive buddhism.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av olika former av hinduism och buddhism;
 • visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till olika former av hinduism och buddhism.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om olika former av hinduism och buddhism;
 • uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom olika former av hinduism och buddhism.

Moment 4: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)

För godkänd delkurs ska studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

 • redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
 • sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning.

Färdighet och förmåga

 • kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
 • tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle;
 • visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
 • urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste den studerande kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje delkurs examineras för sig. Kunskapsredovisning sker i form av salstentamen (gäller ej för internetkurser), hemtentamen och andra skriftliga uppgifter, quizz, muntliga redovisningar och seminarier. Muntliga redovisningar, seminarier samt vissa skriftliga uppgifter bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Salstentamen, hemtentamen, och vissa andra skriftliga uppgifter bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För ett erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 17 hp av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, och Underkänd, samt betyget Godkänd på övriga delar.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till den missade obligatoriska modulen. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 23

Moment 1: Kristendomens utveckling

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kristendomen : en historisk introduktion
Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 2: Samisk och fornnordisk religion

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
ISBN: 9789175807959
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar; artiklarna finns tillgängliga elektroniskt) Se bibliotekskatalogen Album

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget order@jengel.se Se bibliotekskatalogen Album

Rydving Håkan
Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
Durham: Acumen Publishing : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: (s.393-408) Se bibliotekskatalogen Album

Fornnordisk religion
Steinsland Gro, Ericsson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet)

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Moment 3: Hinduism och Buddhism

Knott Kim
Hinduism : a very short introduction
Second edition : Oxford : Oxford University Press : 2016 : 138 sidor :
ISBN: 9780198745549
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Keown Damien
Buddhism : a very short introduction
[New ed.] : Oxford : Oxford University Press : 2013 : xx, 158 pages :
ISBN: 9780199663835
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Penner Hans H.
Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation
New York : Oxford University Press : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Nätresurs som läses i urval

Powers John
The Buddhist World
Routledge : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätresurs som läses i urval.

Doniger Wendy
On Hinduism
2014 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätresurs som läses i urval

Poceski Mario.
The Wiley Blackwell companion to East and Inner Asian Buddhism / Mario Poceski
uuuu-uuuu :
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätresurs som läses i urval

Artiklar och textutdrag kan tillkomma.

Moment 4: Religion och samhälle

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

Aldridge Alan
Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
ISBN: 9780745653471 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Tomas
Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
ISBN: 9789175807225
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Lövheim Mia, Nordin Magdalena
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2022] : 221 sidor :
ISBN: 9789151107479
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Tomas
Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2023 : 306 sidor :
ISBN: 9789144161068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB söktjänst

Artiklar och textutdrag kan tillkomma

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.