"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Theory and method in religious studies: Master course

Denna kursplan gäller: 2023-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 1RE212

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-09-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-10-12

Innehåll

Kursen behandlar på ett fördjupande sätt olika metodiska och teoretiska perspektiv inom ämnet religionsvetenskap samt lyfter fram aktuella och historiska debatter som förekommit inom området både nationellt och internationellt. Även forskningsetiska frågeställningar kopplade till ämnet tas upp under kursen, samt det sätt som religionsvetenskaplig forskning samverkat med det omgivande samhället.  

Kursen kan ingå i en ettårig magisterexamen eller en tvååring masterexamen i religionsvetenskap.  

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* redogöra självständigt för ett antal teorier i religionsvetenskaplig forskning
* redogöra självständigt för ett antal metoder i religionsvetenskaplig forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* kritiskt analysera religionsvetenskapliga teorier och metoder utifrån exempelvis genusperspektiv;
* argumentera för olika teoretiska och metodiska positioner i religionsvetenskaplig forskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* värdera den religionsvetenskapliga forskningens roll i samhället;
* förhålla sig reflexiv till kunskapstillägnelsen och tillämpningen av teori och metod i religionsvetenskaplig forskning

Behörighetskrav

Univ: 90 hp religionsvetenskap och/eller teologi varav 15 hp på kandidatnivå inom religionshistoria eller religionsbeteendevetenskap (religionspsykologi, religionssociologi eller religionspedagogik). 

Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består i huvudsak av enskild handledning, seminarier kan förekomma.

När kursen ges som internetkurs rekommenderas en dator med windows 10 eller senare eller macOS. Stabil internetuppkoppling samt headset och webbkamera är också rekommenderat. 

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av två skriftliga examinationer omfattande 6 hp vardera och en muntlig examination omfattande 3 hp. De skriftliga och muntliga examinationerna bedöms med betygsgraderna Underkänt, Godkänt och Väl Godkänt. För godkänt resultat på hela kursen krävs Godkänt på alla delar och för Väl Godkänt krävs Väl Godkänt på de två skriftliga examinationerna d.v.s. 12 hp.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.  

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 4

Litteratur väljs i samråd med examinator.