"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3), 15 hp

Engelskt namn: Russian, Qualification Course (step 2-3)

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1RY021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-10-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår studier av elementär rysk grammatik samt träning av tal-, läs-, hör- och skrivfärdigheter.
Kursen består av följande modul:

1. Muntlig språkfärdighet (3,5 hp)
Träning i att tillämpa kunskaper i ryska språket i olika vardagliga situationer och sammanhang.

2. Skriftlig språkfärdighet (4 hp)
Skriftlig produktion i form av enklare beskrivningar och översättningar.

3. Grammatik och text (7,5 hp)
Fortsatt studium av elementär rysk grammatik baserat på texter av varierande art. Alla texter kommenteras ur såväl språkliga som innehållsliga synvinklar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
• muntligt och skriftligt kunna återge huvudinnehållet i skrivna och talade ryskspråkiga texter om bekanta ämnen;
• kunna delta aktivt i samtal om bekanta ämnen;
• i enkel form kunna skriftligt berätta om och beskriva vardagliga fenomen
• kunna tillämpa grundläggande regler i rysk formlära och syntax i tal och skrift
• kunna redogöra för grundläggande grammatiska strukturer i ryska

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Ryska 1. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Ryska, Nybörjarkurs (steg 1) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Närvaro är obligatorisk i de modul som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv ta kontakt med undervisande lärare för instruktioner och eventuella kompletteringar. Icke schemalagd tid används för självstudier.

När kursen ges som distanskurs gäller följande: All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examination
Modul 1: Fortlöpande examination med redovisning av muntliga uppgifter (3,5 hp)
Modul 2: Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov (4 hp).
Modul 3: Tre inlämningsuppgifter samt skriftligt prov (7,5 hp)
Godkända inlämningsuppgifter är en förutsättning för betyg på alla modul. De avslutande proven bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 11 högskolepoäng.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

När kursen ges som campuskurs är anmälan till skriftliga prov och omprov obligatorisk.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

För samtliga moment rekommenderas: Ordböcker

Norstedts ryska fickordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Karmannyj slovarʹ : russko-švedskij, švedsko-russkij : [34 000 ord och fraser
Marklund Sharapova Elisabeth, Berglund Britt-Marie, Thiel Mathias
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : xxxii, 443, 78 s. :
ISBN: 978-91-1-303588-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts stora ryska ordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Bolʹšoj russko-švedskij, švedsko-russkij slovarʹ Izdatelʹstva "Norstedts" : [144.000 ord och fraser]
Birgegård Ulla, Marklund Sharapova Elisabeth
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 78, 859, 1004, 14 s. :
ISBN: 978-91-1-304128-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1 Muntlig språkfärdighet

Ruslan ryska 2 : kommunikativ kurs i ryska
Langran John, Vesjnjeva Natalja, Nyström Mats
3. utg. : Birmingham : Ruslan : 2007 : 160 s. :
ISBN: 1-899785-59-0 (Textbok med ljud-cd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Langran John
Ruslan 2 : rabočaja tetradʹ : 158 upražnenij i audio-CD
Birmingham : Ruslan : 2006 : 96 s. :
ISBN: 1-899785-23-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2 Skriftlig språkfärdighet

Ruslan ryska 2 : kommunikativ kurs i ryska
Langran John, Vesjnjeva Natalja, Nyström Mats
3. utg. : Birmingham : Ruslan : 2007 : 160 s. :
ISBN: 1-899785-59-0 (Textbok med ljud-cd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Langran John
Ruslan 2 : rabočaja tetradʹ : 158 upražnenij i audio-CD
Birmingham : Ruslan : 2006 : 96 s. :
ISBN: 1-899785-23-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3 Grammatik och text

Fält Erik
Da!. : Kort rysk grammatik
3. uppl. : Uppsala : Scripta : 2004 : 192 s. :
ISBN: 91-89154-27-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fält Erik
Da!. : Övningsbok i rysk grammatik : grammatiska övningar och kommentarer med hänvisningar till Kort rysk grammatik
2. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2006 : 148 s. :
ISBN: 91-89154-29-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst