"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska A, Litteratur och kultur, 15 hp

Engelskt namn: Spanish A, Literature and Civilisation

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SP028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Spaniens och Latinamerikas realia samt modern spansk och spanskamerikansk skönlitteratur.

Kursen omfattar följande moduler:

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 hp
Utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv studeras ett antal representativa verk från den moderna spanskspråkiga litteraturen. I någon mån behandlas även motsvarande litteraturhistoriska epoker/genrer. I momentet ingår även en fördjupningsuppgift kring något litterärt tema.

Modul 2. Spaniens realia, 3,5 hp
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.

Modul 3. Latinamerikas realia, 4,5 hp
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

 • kunna genomföra en strukturell analys på de lästa texterna på spanska;
 • kunna analysera ett specifikt litterärt tema;
 • kunna uppvisa grundläggande kunskaper inom spansk och spanskamerikansk historia, geografi och samhällsförhållanden;
 • kunna diskutera och presentera kursinnehållet på någorlunda korrekt spanska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Spanska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

I alla moduler ingår träning av språkfärdigheten. Vid läsning av texter, även de skönlitterära, bör även språket beaktas genom att ordförråd, fraseologi och grammatiska strukturer kontinuerligt noteras.

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 högskolepoäng
Undervisningen består av webbföreläsningar med genomgång av de i kursen ingående prosaverken och presentation av några viktiga spanskspråkiga författare.

Modul 2. Spaniens realia, 3,5 högskolepoäng
Webbföreläsningar och gruppövningar.

Modul 3. Latinamerikas realia, 4,5 högskolepoäng
Webbföreläsningar och gruppövningar.

Examination

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 högskolepoäng:
Fortlöpande skriftlig examination av de lästa verken.

Modul 2. Spaniens och Latinamerikas realia, 3,5 högskolepoäng:
En muntlig uppgift och ett webbaserat skriftligt prov i Spaniens realia.

Modul 3. Spaniens och Latinamerikas realia, 4,5 högskolepoäng
En muntlig uppgift och ett webbaserat skriftligt prov i Latinamerikas realia.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 10,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 hp

  Dikter och noveller (ca. 600 sidor) tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

  Rivas Manuel
  La lengua de las mariposas. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.
  Institutionen för språkstudier : 2004 :
  Obligatorisk

  Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
  Sepúlveda Luis, Hyman Miles
  1. ed. : Barcelona : Tusquets Editores : 1996 : 138 s. :
  ISBN: 84-7223-796-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2. Spaniens realia 3,5 hp

  Quesada Marco Sebastián
  Épocas de España : curso de civilización : historia, arte y literatura
  Primera edición : Madrid : Edelsa : 2017 : 191 sidor :
  ISBN: 9788490818053
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Lerate Luis
  Historia de España (Tillhandahålls av institutionen)
  Institutionen för språkstudier :

  Modul 3. Latinamerikas realia 4,5 hp

  América Latina
  Camacho Padilla Fernando, Masoliver Joaquín, Vidales Carlos
  4. ed. : Frederiksberg : Samfundslitteratur : 2009 : 209 s. :
  ISBN: 9788759312728
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 hp

  Allende Isabel
  La ciudad de las bestias
  1. ed. : Barcelona : Plaza & Janés : 2002 : 298 s. :
  ISBN: 84-01-34166-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Esquivel Laura
  Como agua para chocolate
  Barcelona : Mondadori : 1998 : 210 s. :
  ISBN: 84-397-0246-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etxebarría Lucía
  Amor, curiosidad, prozac y dudas
  Barcelona : Plaza & Janés : 2000 : 317 s. :
  ISBN: 84-8450-203-1 (pbk)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rivas Manuel
  La lengua de las mariposas. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.
  Institutionen för språkstudier : 2004 :
  Obligatorisk

  Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
  Sepúlveda Luis, Hyman Miles
  1. ed. : Barcelona : Tusquets Editores : 1996 : 138 s. :
  ISBN: 84-7223-796-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Correa Pedro
  Historia de la literatura española
  Madrid : Edelsa : 1987 : 101 s. :
  ISBN: 84-85786-81-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2. Spaniens realia 3,5 hp

  Lerate Luis
  Historia de España (tillhandahålls av institutionen)
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Modul 3. Latinamerikas realia 4,5 hp

  América Latina
  Camacho Padilla Fernando, Masoliver Joaquín, Vidales Carlos
  4. ed. : Frederiksberg : Samfundslitteratur : 2009 : 209 s. :
  ISBN: 9788759312728
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst