Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska A, Litteratur och kultur, 15 hp

Engelskt namn: Spanish A, Literature and Civilisation

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SP028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-24

Innehåll

Spaniens och Latinamerikas realia samt modern spansk och spanskamerikansk skönlitteratur.

Kursen omfattar följande moduler:

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 hp
Utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv studeras ett antal representativa verk från den moderna spanskspråkiga litteraturen. I någon mån behandlas även motsvarande litteraturhistoriska epoker/genrer. I momentet ingår även en fördjupningsuppgift kring något litterärt tema.

Modul 2. Spaniens realia, 3,5 hp
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.

Modul 3. Latinamerikas realia, 4,5 hp
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
  • kunna genomföra en strukturell analys på de lästa texterna på spanska;
  • kunna analysera ett specifikt litterärt tema;
  • kunna uppvisa grundläggande kunskaper inom spansk och spanskamerikansk historia, geografi och samhällsförhållanden;
  • kunna diskutera och presentera kursinnehållet på någorlunda korrekt spanska.

Behörighetskrav

Gy: Spanska steg 3 Eller: Spanska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Spanska, Kvalifikationskurs 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

I alla moduler ingår träning av språkfärdigheten. Vid läsning av texter, även de skönlitterära, bör även språket beaktas genom att ordförråd, fraseologi och grammatiska strukturer kontinuerligt noteras.

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 högskolepoäng
Undervisningen består av webbföreläsningar med genomgång av de i kursen ingående prosaverken och presentation av några viktiga spanskspråkiga författare.

Modul 2. Spaniens realia, 3,5 högskolepoäng
Webbföreläsningar och gruppövningar.

Modul 3. Latinamerikas realia, 4,5 högskolepoäng
Webbföreläsningar och gruppövningar.

Examination

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 högskolepoäng:
Fortlöpande skriftlig examination av de lästa verken.

Modul 2. Spaniens och Latinamerikas realia, 3,5 högskolepoäng:
En muntlig uppgift och ett webbaserat skriftligt prov i Spaniens realia.

Modul 3. Spaniens och Latinamerikas realia, 4,5 högskolepoäng
En muntlig uppgift och ett webbaserat skriftligt prov i Latinamerikas realia.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 10,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Modul 1. Spanskspråkig litteratur, 7 hp

Allende Isabel
La ciudad de las bestias
1. ed. : Barcelona : Plaza & Janés : 2002 : 298 s. :
ISBN: 84-01-34166-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Esquivel Laura
Como agua para chocolate
Barcelona : Mondadori : 1998 : 210 s. :
ISBN: 84-397-0246-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etxebarría Lucía
Amor, curiosidad, prozac y dudas
Barcelona : Plaza & Janés : 2000 : 317 s. :
ISBN: 84-8450-203-1 (pbk)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rivas Manuel
La lengua de las mariposas. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.
Institutionen för språkstudier : 2004 :
Obligatorisk

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
Sepúlveda Luis, Hyman Miles
1. ed. : Barcelona : Tusquets Editores : 1996 : 138 s. :
ISBN: 84-7223-796-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Correa Pedro
Historia de la literatura española
Madrid : Edelsa : 1987 : 101 s. :
ISBN: 84-85786-81-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2. Spaniens realia 3,5 hp

Lerate Luis
Historia de España (tillhandahålls av institutionen)
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Modul 3. Latinamerikas realia 4,5 hp

América Latina
Camacho Padilla Fernando, Masoliver Joaquín, Vidales Carlos
4. ed. : Frederiksberg : Samfundslitteratur : 2009 : 209 s. :
ISBN: 9788759312728
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst