Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Kvalifikationskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Qualification Course

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 till 2013-01-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-06

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2011-11-28

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika tyskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus. Kursen omfattar två moment: Moment 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng Momentet omfattar läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar. Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng Momentet omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna - förstå och återge huvudinnehållet och vissa detaljer i skrivna och talade tyskspråkiga texter om bekanta ämnen; - delta aktivt i samtal om bekanta ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar; - muntligt och skriftligt med viss komplexitet och korrekthet återberätta huvuddragen i läst eller hörd text, utförligt berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor och framtidsplaner samt beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser; - utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen dra slutsatser om likheter och skillnader mellan tyska och andra språk; - iaktta, beskriva och reflektera över kulturella skillnader mellan det egna och det främmande.

Behörighetskrav

Tyska steg 2 (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Tyska, Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande: Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/. När kursen ges som campuskurs gäller följande: Samtliga undervisningstillfällen innehåller inslag av båda momenten. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i alla inslagen ur moment 1. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov (mom. 1). Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion (mom. 2). Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultets-nämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 4

Klipp und Klar : Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten (Mit Lösungen)
Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike
Stuttgart : Ernst Klett : c2008 : 248 p. :
ISBN: 978-3-12-675322-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bonniers tyska grammatik
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
4. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 272 s. :
ISBN: 91-523-0653-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Die Geschichte von Herrn Sommer
Süskind Patrick, Sempé Jean-Jacques
Zürich : Diogenes : cop. 1991 : 129 s. :
ISBN: 3-257-22664-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tyskspråkiga texter (c:a 30 s.) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar. Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben.