"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A, 30 hp

Engelskt namn: Business Administration A

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE211

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-10-30

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:

 • Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits
 • Moment 2. Organisation, 7.5 hp / Organization, 7.5 credits
 • Moment 3. Externredovisning, 7.5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits
 • Moment 4. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer

Moment 1.   Marknadsföring, 7.5 hp
Marknadsföringsmodulen tar upp marknadsföring på grundläggande strategisk och operativ nivå. Detta görs med hjälp av teoretiska begrepp och modeller samt genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen ger en förståelse för hur olika delar inom marknadsföring är relaterade till varandra och hur de bildar en helhet i marknadsföringsprocessen. Modulen utgår från ett marknadsorienterat synsätt med fokus på hur företag och organisationer skapar värde tillsammans med kunder och övriga intressenter. Marknadsföringens begrepp och modeller presenteras och tillämpas samt ger en förståelse för hur marknadsföring kan användas praktiskt av företag och organisationer. Modulen ger även en förståelse för marknadsföring ur ett samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring
 • använda begrepp och modeller för att analysera marknadsföringsprocessens olika delar samt dess helhet
 • fatta underbyggda beslut om lämpliga strategier och aktiviteter inom ramen för marknadsföringsprocessen
 • förstå betydelsen av hållbar marknadsföring samt diskutera grundläggande frågor om marknadsföring och konsumentbeteende ur ett samhällsperspektiv  

Undervisningens uppläggning
Modulupplägget ger studenten möjlighet att utveckla förmåga att hantera tydliga tidsramar och att tillämpa begrepp och modeller. Inom ramen för modulen får studenten även möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera. I modulens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Organisation, 7.5 hp
Momentet syftar till att förbereda studenten för att leda människor i organisationer, med ett särskilt fokus på organisationens natur och egenskaper. Momentet ger en förståelse för vad organisationer är, varför organisationer existerar och hur de verkar. Efter momentet ska studenten ha förvärvat en vokabulär som möjliggör en kommunikation om organisatoriska frågor på framtida arbetsplatser, samt ha utvecklat en kritisk syn på organisationers roller i samhället. Momentets första tema fokuserar på organisationens natur och dess funktioner, samt hur förståelsen därav har utvecklats över tid. Det andra temat belyser ledning och motivation relaterat till organisationens verksamhet. Tredje temat sammanför ett lednings- och beslutsfattande perspektiv med en tyngdpunkt på existensen, samt betydelsen av, kontinuerlig förändring och lärande. Det fjärde temat länkar samman organisationen med dess omgivning genom att förtydliga organisationens roll i samhället, och det ansvar som individer och organisationer har för att agera hållbart och etiskt.
 
Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara vad en organisation är, samt hur organisationens funktioner är integrerade,
 • förklara och diskutera hur och varför ledning av individer har betydelse för en organisation,
 • beskriva och analysera orsaken för, och ledningen av, förändrings- och innovationsprocesser,
 • förklara och kritiskt granska organisationens roll i samhälle och organisationens ansvar att agera på ett etiskt och hållbart sätt.
 • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras material och ståndpunkter

Undervisningens upplägg
Lärandet stöds genom föreläsningar, kurslitteratur samt fördjupande workshops där studenterna relaterar och applicerar teorier till organisationsexempel. Vidare ger litteraturseminarier en möjlighet för reflektion och utveckling av studentens förmåga att argumentera och ta ställning. Seminarierna examineras genom individuella skriftliga inlämningar som diskuteras i grupper där studenterna ger konstruktiv kritik till varandra.

Momentets examination
Momentet examineras genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier samt en skriftlig individuell salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3.   Externredovisning, 7.5 hp
Momentet syftar till att ge studenten kunskaper om den externa redovisningens utformning med beaktande av grundläggande redovisningsprinciper, lagar, normer och praxis, värderingsregler och redovisningsteoretiska grunder samt om sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett grundläggande avsnitt om bokföring inleder momentet och dubbel bokföring introduceras. Registrering med hjälp av BAS-planen och systematisk bearbetning av redovisningsinformation utgör huvudinnehåll i denna del. Säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling och lagring av redovisningsdata på olika datamedier behandlas.

Andra delen av momentet inleds med en orientering kring hållbarhetsredovisning.  Därefter behandlas värdering av tillgångar och skulder, innebörd och syfte med obeskattade reserver. Redovisning av eget kapital i olika företagsformer uppmärksammas och utgångspunkten för diskussionen är reglerna i Handelsbolagslagen och Aktiebolagslagen.  Aktiebolagets inkomstskatt behandlas på en övergripande nivå.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • bokföra löpande affärshändelser och upprätta enklare årsbokslut med hjälp av bokföringsprogram
 • upprätta ett årsbokslut innehållande periodiseringar och bokslutsdispositioner och analysera deras konsekvenser för beslutsfattande
 • redogöra för lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning
 • förklara och exemplifiera hur det egna kapitalet redovisas i olika företagsformer
 • redogöra för Global Reporting Initiative´s (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar och praktiskt anknutna fall, där studenternas problemlösningsförmåga är central. En individuell datorbaserad redovisningsövning ingår där studenterna ges tillfälle att praktisera de kunskaper som behandlats på föreläsningar.

Momentets examination
Examination sker genom en eller flera gruppuppgifter och skriftlig individuell salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4.   Ekonomistyrning, 7.5 hp
Inledningsvis syftar momentet till att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier och olika modeller som används för styrning och planering samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Därefter sker en fördjupning inom områdena budgetering, kalkylering och kostnadsfördelning. Kopplingar görs också mellan olika styrmekanismer och styrtekniker, såsom balanserat styrkort, som sedan tillämpas och används i kontext. Den kontextuella användningen av olika styrmekanismer och tekniker syftar också till att främja ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • Förklara  och diskutera kopplingen mellan ett företags strategi och styrning, relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål.
 • Diskutera ekonomistyrning i relation till jämställdhet och hållbarhet
 • Upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning.
 • Förklara budgetering samt upprätta huvudbudget.
 • Använda tekniker inom ekonomistyrning med hjälp av datorbaserat program.

Undervisningens uppläggning
Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna från föreläsningarna med hjälp av case och kalkylprogram.

Momentets Examination
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar muntlig presentation i seminariegrupper. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se under innehåll i respektive moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.
Se under innehåll i respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna nedan och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med dessa kurser.
(1969-2007): FEKA06, FEKA10, FEKA14, FEKA34, FEKA53, 2FE010, 
(2007-) 2fe182 samt 2fe183, programkurserna 2fe215,2fe021, 2fe027, 2fe158, 1ko002, 2fe225, 2fe224, 2fe029, 2ko002, 2fe022, 2fe213, 2fe214.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

Kotler Philip
Marknadsföring : Teori och tillämpningar
3 : [2022] :
ISBN: 9781292404530
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar (1-2 st) om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 2

Litteratur

Combe Colin
Introduction to management
Oxford : Oxford University Press : [2014] : xxvii, 624 pages :
ISBN: 9780199642991
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur tillkommer om sammanlagt ungefär 50 sidor vid momentstart.

Moment 3

Litteratur

Den nya affärsredovisningen
Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Nordlund Isabella
Upplaga 22 : Stockholm : Liber : 2021 : 392 sidor :
ISBN: 9789147144051
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya affärsredovisningen : Övningar
Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Nordlund Isabella
Upplaga 22 : Stockholm : Liber : 2021 : 213 sidor :
ISBN: 9789147144068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya affärsredovisningen : Lösningar
Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Nordlund Isabella
Upplaga 22 : Stockholm : Liber : 2021 : 221 sidor :
ISBN: 9789147144075
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 15- 30 sidor tillkommer vid momentstart

Moment 4

Litteratur

Den nya ekonomistyrningen
Ax Christian, Kullvén Håkan, Johansson Christer
6 uppl. : Liber : 2021 : 608 sidor :
ISBN: 9789147143979
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya ekonomistyrningen : övningsbok med lösningar
Ax Christian, Kullvén Håkan
6 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147144006
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 45 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.