"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, 15 hp

Engelskt namn: Financial Markets, Institutions and Financial Planning C

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Denna kurs är avsedd för studenter som vill utöka sina kunskaper om hur finansiella marknader fungerar och om praktiska aspekter av personlig finansiell rådgivning. Studenten förbereds för arbete inom finansiella institutioner och/eller med finansiell rådgivning. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.
 
Moment 1. Finansiella marknader och institutioner, 7.5 hp
Moment 2. Finansiell rådgivning, 7.5 hp

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1. Finansiella Marknader och Institutioner, 7.5 hp
Det har blivit allt mer komplext att förstå finansiella marknaders logik och institutionella omgivning t ur ett globalt perspektiv, speciellt med anledning av en ökad ekonomisk integration och ökad komplexitet i finansiella instrument. Inom ramen för detta moment ligger därför fokus på att introducera studenter till det institutionella ramverk inom vilket finansiella transaktioner utförs. Speciellt starkt betonas centralbankers roll, regelverk och finansiella innovationer före och efter den finansiella krisen. Skillnader mellan kapital- och penningmarknader i bank- eller marknadskontrollerade system likväl som finansiella intermediärers roll diskuteras.
 
Momentet har som mål att inom ett praktiskt ramverk baserat på exempel från europeiska finansiella institutioner och aktiemarknader utveckla förmåga att tillämpa och fatta beslut som till exempel finansdirektör (CFO). Dessa ledarskapsförmågor kan användas för beslut och skapade av policys inom den finansiella marknadsstrukturen och finansiella sektorn med dess komponenter. Momentet är även av intresse ur ett individuellt investerarperspektiv då den erbjuder kunskap om de marknader där de verkar.

Förväntade studieresultat:
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • Tolka olika finansiella system; hur de fungerar, vilka som använder dessa system och vilken roll dessa system har i olika ekonomier, samt tolka finansiella och ekonomiska parametrar
 • Kritiskt utvärdera den historiska utvecklingen av regelverk och tillsyn av finansmarknaderna för både bank- och marknadsbaserade system;
 • Utvärdera och testa de teoretiska begrepp som ligger till grund för penning- och kapitalmarknaderna
 • Utvärdera information om finansiella frågor i ett globalt sammanhang med betoning på de fördelar och den komplexitet det medför
 • I kontexten av finansiella marknader integrera etiska och hållbara resonemang i analyser, utvärderingar och beslut.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och fallstudier. De centrala områdena kommer att behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas aktivt delta. Ämnesrelaterade fallstudier kommer också att användas. Studenterna skall göra muntliga presentationer vid seminarier och under fallanalyser. Studenterna förväntas också ta ansvar för sitt eget lärande: tillhandahållet material studeras individuellt och/eller i grupper; relevant material skall även analyseras individuellt.

Momentets examination
Examinationen baseras på en skriftlig individuell salstentamen och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan

Moment 2. Finansiell rådgivning, 7.5 hp
I detta moment introduceras studenten till rollen som finansiell rådgivare. Momentet innehåller en översikt av finansiella instrument som är tillgängliga för potentiella klienter (individer snarare än företag), utvärdering av individers riskprofiler och metoder för att arbeta med risk i en investeringsportfölj. Momentet innehåller även en introduktion till det regelverk och den kontext som finansiella rådgivare möter i Sverige. Vissa skillnader mellan finansiella instrument och regelverk i Sverige och andra länder presenteras också. Syftet med momentet är att göra studenterna bekanta med de frågor som de kan möta i rollen som finansiella rådgivare vare sig de arbetar individuellt eller för större företag. Fokus ligger på olika delar av finansiell rådgivning så som exempelvis klientprofilering, skatter, försäkringar, huslån och andra typer av skulder, pensioner och egendomsplanering.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:

 • Beskriva betydelsen av en finansiell rådgivare och de metoder som används av dem för att bedöma kundens behov
 • Analysera, bedöma och hantera olika tillgångs/skuldklasser från lån till fonder som kan ingå i en personlig finansiell portfölj för kunder i olika skeden i livscykeln
 • Integrera relevanta regelverk som styr finansiella rådgivares arbete  och utvärdera effekterna av skattesystemens påverkan inom fömögenhetsuppbyggnad och förmögenhetsfördelning.
 • Reflektera över etiska aspekter i finansiell rådgivning,
 • Utvärdera den egna kompetensen och det egna behovet av kompetensutveckling för att arbeta med finansiell planering

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, där finansiell rådgivning samt praktiska tillämpningar presenteras och förklaras, och seminarier, där deltagarna applicerar teori och praktik för att lösa verkliga fall. Studenterna förväntas även ta ansvar för sin egen inlärning genom att studera det anvisade materialet individuellt och i grupp.

Momentets examination
Examinationen baseras på en skriftlig finansiell plan som skrivs i grupp och presenteras vid ett seminarium, ett individuellt självreflekterande arbete där studenten bedömer sin nuvarande kompetens och identifierar egna behovet av ytterligare kunskap.
Studenterna ska dessutom skriva en skriftlig individuell tentamen. För betyg godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Module 1

Textbook

Financial markets and institutions
Mishkin Frederic S., Eakins Stanley G.
Ninth edition, global edition : Harlow : Pearson Education : [2018] : 688 sidor :
ISBN: 9781292215006
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eText ISBN: 9781292215037, 1292215038

List of articles and other material provided by the lecturer, maximum of 25 pages.

Module 2

Textbook

Strategic financial planning over the lifecycle : a conceptual approach to personal risk management
Charupat Narat, Huang Huaxiong, Milevsky Moshe Arye
New York : Cambridge University Press : 2012 : xiii. 367 p. :
ISBN: 9780521148030 (paperback)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: or ASIN: B00H7WPARW (e-book)

List of articles and other material provided by the lecturer, maximum of 25 pages.

Course reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/