Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att utveckla en affärsverksamhet, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Develope Business

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 2FE142

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:
 1. Innovation och produktutveckling, 10.5 hp / Innovation and Product Development, 10.5 ECTS
 2. Marknadsföring, 13.5 hp / Marketing, 13.5 ECTS
 3. Försäljning, 6.0 hp / Sales, 6.0 ECTS
Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.


Moment 1. Innovation och produktutveckling, 10.5 hp
Utbudet av olika högteknologiska varor och kunskapsintensiva tjänster ökar ständigt i den lokala och globala ekonomin. Det växande utbudet av teknologiska varor och tjänster ökar betydelsen av både företagens och regioners förmåga att hantera innovativa processer för att därigenom skapa nya innovationer. Innovationsförmåga, att kunna använda kunskap i nya sammanhang, anses idag vara avgörande för konkurrenskraft i en global ekonomi. Det finns idag ett stort intresse i samhället av att företag och organisationer utvecklar innovationer såsom nya produkter och/eller förbättrade sätt att framställa existerande produkter. Exempelvis finns ett brett politiskt intresse för nationell konkurrenskraft men även för utveckling av regioner. Naturligtvis är innovationer i form av nya produkter eller processer också av stor betydelse för skapandet av konkurrenskraft för det enskilda företaget. Detta moment fokuserar därför på innovations- och produktutveckling samt dess betydelse för företaget. Studenten tränas i att identifiera förutsättningar och hinder för innovationer eller innovativa miljöer. Det slutgiltiga målet är att studenten skall besitta en ökad förmåga att se olika möjligheter samt tillägna sig en ökad kompetens att praktiskt utveckla innovationer. Studenten skall kunna utveckla och presentera ett uppslag till innovation samt visa förståelse för vad som krävs för att denna skall kunna introduceras som en konkurrenskraftig produkt på en marknad, antingen för mentorföretaget eller en annan organisation.

Förväntat studieresultat:
Momentet förväntas utveckla studentens teoretiska kunskap om betydelsen av innovationsbegreppet och innovationsprocesser samt praktiska färdighet i att konkretisera affärsidéer i eget entreprenöriellt handlande. Efter genomgånget moment ska den studerade kunna:
 • redogöra för innebörden och betydelsen av innovationer och innovationsutveckling för såväl organisationer, regioner och samhälle 
 • beskriva och exemplifiera hur man kan skapa förutsättningar för innovationer och innovationsutveckling
 • självständigt insamla information om ett företags innovationsprocess och framtagande av nya produkter, analysera informationen samt genomföra en presentation utifrån medvetna överväganden gällande presentationssätt
 • tillsammans med andra i en grupp och inom givna tidsramar ta initiativ och självständigt utveckla en affärsidé för en innovation, konkretisera idén i form av en affärsplan samt genomföra en övertygande presentation.

Undervisningens uppläggning
Den pedagogiska grunden för momentet vilar på insikten att motivationen för lärande är som störst när studenten ges utrymme till aktivt problemlösande och genom detta få möjligheten att påverka den egna lärprocessen. Härigenom ges studenterna möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Viktigt är också att undervisningen utgår från studenternas tidigare erfarenhet, kunskaper och värderingar. Dessa utgångspunkter ställs sedan i relation till ny kunskap och andra perspektiv. Slutligen syftar undervisningen till ett metalärande i form av förbättrat självförtroende som kan bidra till personlig och social utveckling liksom möjligheten att ta till sig ny kunskap i framtiden.

De undervisningsinslag som genomförs under momentet är; föreläsningar, gästföreläsningar, falluppgifter och studiebesök. I början av momentet hålls ett mindre antal föreläsningar av introducerande karaktär som sedan kompletteras med gästföreläsningar av forskare, entreprenörer eller av andra som på olika sätt har erfarenhet av att ha arbetat med innovationer och innovationsprocesser. Den största delen av arbetsuppgifterna på momentet sker i små grupper. Delar av undervisningen kommer att bedrivas med hjälp av distansöverbryggande teknik som videokonferenser, videoinspelningar och webbaserade aktiviteter.

Examination
Momentet examineras i grupp genom skriftlig och muntlig presentation av produktutvecklingsexempel, skriftlig och muntlig presentation av affärsplan samt individuell skriftlig hemtentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även punkt 6 nedan


Moment 2. Marknadsföring, 13.5 hp
Momentet syftar till att utveckla studentens kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs dels utifrån ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i marknadsföringens begrepp, dels genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Momentet tar sin utgångspunkt i organisationens externa miljö och hur det utifrån denna blir möjligt att erbjuda värde för kunden. Utifrån strategiska marknadsföringsbeslut väljer sedan marknadsföraren mellan olika marknadsföringsverktyg i syfte att på lämpligt sätt kommunicera med de tilltänkta kunderna.

Momentet är indelat i fyra teman:
Omvärldsanalys: Organisationers marknadsmiljö, konsumentbeteende och analytiska verktyg såsom marknadsundersökningar.

Strategiska marknadsföringsbeslut: Beslut om segmentering, differentiering och positionering.

Verktyg för värdeskapande processer: Tillvägagångssätt för att skapa tillsammans med kunden samt attrahera och nå utvalda segment genom marknadsförings¬mixen och verktygen för integrerad marknadskommunikation.

Marknadsföring ur olika perspektiv: Marknadsföring diskuteras med hänsyn till etik, ansvar, hållbarhet, genus samt lagar och regleringar. Detta uppnås genom att marknadsföring belyses ur olika perspektiv såsom organisationers, konsumenters och samhället i stort.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • redogöra för vad en omvärldsanalys innefattar och exemplifiera hur faktorer i organisationers marknadsmiljö kan påverka marknadsföringsbeslut
 • förklara och exemplifiera övergripande strategiska begrepp inom marknadsföring
 • identifiera, analysera och välja lämpliga strategier utifrån omvärldsanalys och organisationers interna förutsättningar
 • förklara och analysera de olika verktygen i marknadsföringsmixen
 • redogöra för olika kommunikationskanalers för- och nackdelar samt relatera dem till val av strategier och val inom marknadsföringsmixen
 • kritiskt diskutera marknadsföring ur olika perspektiv  

Generiska kompetenser
Momentets uppläggning ger möjligheter till, och ställer krav på utvecklande av förmågan att:
 •   planera eget arbete och hantera tydliga tidsramar
 •   relatera teoretisk kunskap till praktiska exempel
 •   kommunicera såväl skriftligt som muntligt

Undervisningens uppläggning
Momentets fyra teman behandlas genom föreläsningar, seminarier och ett case som används genomgående i momentet. I syfte att öka förståelsen för dessa teman samt hur de är relaterade till varandra får den studerande med hjälp av case möjlighet att analysera tänkta och verkliga marknadsföringsproblem. Casearbetet genomförs i grupp.

Examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar muntlig presentation i seminariegrupper. Till gruppuppgifterna hör seminarier som examineras individuellt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även punkt 6 nedan

Moment 3. Försäljning, 6.0 hp
Försäljning är en central aktivitet som har en direkt avgörande verkan på organisationers resultat eftersom det är genom denna aktivitet som företagets mål skall realiseras. Kursen syftar därför till att ge kunskap om hur olika organisationer kombinerar strategier, personliga färdigheter och aktiviteter för att generera försäljning av organisationens varor och tjänster.

Kursen inriktas således mot att visa på hur försäljningsstrategier utvecklas inom ramen för organisationens övriga strategiska verksamhet.  Vidare skapas en förståelse för vilken roll och vilket ansvar säljaren har i organisationen. Avslutningsvis ges också insikter i hur säljstimulerande aktiviteter skapar värden i interaktionen mellan företaget, kunder och andra intressenter. Kursen knyter även an till föregående kurser i bland annat marknadsföring och är med stöd av den ovanstående argumentationen indelad i tre teman:

Under det första temat Säljadministration studeras bland annat försäljningsstrategins koppling till marknadsplanen, säljansvariges roll, planering, personaltillsättning, säljträning samt belöningsstrategier Avslutningsvis behandlas också vikten av att organisationer klarar av att hantera klagomål och reklamationer.

Under det andra temat Försäljningens grundläggande principer behandlas bland annat frågor om säljarens roll och position i organisationen, tekniska hjälpmedel, genomförandet av professionella säljpresentationer, samt betydelsen av att kunna tolka köpsignaler och tillämpa avslutstekniker vilka ses som viktiga aspekter vid alla typer av säljsituationer.

Organisationens försäljningsstrategi och säljarens personliga färdigheter förenas i organisationens olika säljaktiviteter. Under det tredje temat Säljaktiviteter diskuteras därför hur organisationer genom olika påverkan har möjlighet att styra och påverka kundens uppfattning och köpbeteende genom olika köpstimulanser. För att förstå säljaktiviteter tas en utgångspunkt i hur olika köpstimulerande faktorer i form av ljud, ljus, färg, form, dofter, priser, kuponger, ytor mm kan kombineras och stimulera kunder till köp.

Eftersom organisationer kan sälja till olika typer av kunder samt under olika typer av förhållanden betonas under hela kursen även vikten av att förstå försäljningsprocesser i förhållande till både enskilda konsumenter och organisationer samt i relation till både traditionell handel och e-handel.

Produkter har vidare olika karaktär och de kräver därför olika typer av försäljningsprocesser. Under momentet belyses därför förutsättningarna för att sälja; Enkla produkter – Komplexa produkter, Dagligvaror – Sällanköpsvaror, Individuella produkter – Buntade produkter, samt Fysiska produkter – Tjänster.

Avslutningsvis behandlas även löpande den komplexitet som uppstår i förhållandet mellan försäljning och dimensioner såsom genus, etik och hållbarhet.

Förväntat studieresultat:
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • Redogöra för, samt analysera säljares olika roller och aktiviteter.
 • Redogöra för och analysera säljprocesser vid både traditionell handel samt vid e-handel riktad mot såväl konsumenter som företag.
 • Analysera försäljningsaktiviteter ur perspektiv där även frågor som genus, etik, och hållbarhet får en framträdande roll.
 • Analysera mentorföretagets säljstrategier samt utforma och redovisa försäljningsstrategier kopplade till under tidigare moment utformade marknadsplaner.

Undervisningens uppläggning.
Undervisning bygger på en kombination av föreläsningar, seminarier, case och rollspel där den självupplevda insatsen möjliggör en djupare insikt i olika typer av försäljningsprocesser. Respektive students mentorföretag har en central roll i lärandeprocessen eftersom studenterna förväntas väga teoretiska utgångspunkter mot det praktiska utövandet i mentorföretagen. 

Examination.
Momentet examineras genom en PM som skrivs i grupp och presenteras i grupp, samt en individuell hemtentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även punkt 6 nedan

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)

Undervisningens upplägg

Under samtliga moment kommer den studerande att arbeta med mentorer och mentorföretag i syfte att erhålla inblick i det praktiska/konkreta arbetet som bedrivs i ett företag. Se även under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Studerande som ej kan styrka sin identitet med fotolegitimation vid provtillfälle kan ej få sitt provresultat registrerat.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. (se instruktioner i manualen för “Uppsatsskrivande i företagsekonomi). Urkund kan användas för kontroll.

Föreläsningar är i normalfallet inte obligatoriska. Föreläsningar förutsättes dock hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på moment. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts.

Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande erhållit minst 75% av de enskilda momentens sammanlagda vägda poängsumma eller motsvarande.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen avser tredje terminen på Företagarprogrammet 120hp/80p vid Umeå universitet.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 35

Moment 1

Trott Paul
Innovation management and new product development
5th ed. : Harlow, England : Financial Times/Prentice Hall : cop. 2012 : 620 s. :
ISBN: 978-0-273-73656-1 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och fallbeskrivningar tillkommer.

Moment 2

Foundations of marketing
Fahy John, Jobber David
4. ed. : London : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : s. :
ISBN: 978-0-07-713701-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Palm Lars
Kommunikationsplanering : en handbok på vetenskaplig grund
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 185 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31559-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-03255-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga kan tillkomma. Casematerial kan tillkommma. Förutom ovanstående böcker och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 3

Selling and sales management : David Jobber and Geoff Lancaster
Jobber David, Lancaster Geoffrey
9th ed. : Harlow : Pearson : 2012 : xx, 565 p. :
ISBN: 0-273-76265-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur till kursen:

Handelshögskolan Umeå Universitet (Senaste upplagan)
Uppsatsskrivande i Företagekonomi. Uppsatsmanual.
Företagsekonomi :
http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet/
Läsanvisning: Tillgänglig via: http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet/

Walkenbach John
Excel 2010 bible
Indianapolis, IN : Wiley Publishing : c2010. : xliv, 1006 p. :
ISBN: 978-0-470-47487-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.