Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategic Business Development D, 30 hp

Engelskt namn: Strategic Business Development D

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 till 2014-08-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE178

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som vill bli entreprenörer, chefer eller projektledare med inriktning mot (internationell) affärsutveckling. En tydlig pedagogisk idé inom programmet är handlingsorienterat lärande (eller lärande genom erfarenhet). Syftet är att förbereda studenterna med färdigheter att etablera och leda företag, samt tillämpa kunskaper att utveckla och leda affärer och affärsenheter med inriktning mot innovation, internationell expansion och tillväxt. 

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Moment 1. Perspectives on strategy, 7.5 hp
Moment 2. Entrepreneurship and business growth 7.5 hp
Moment 3. Managing networks and internationalisation 7,5 hp
Moment 4. Strategizing in business development 7,5 hp


Moment 1. Perspectives on strategy, 7.5 hp
Kursmodulen belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna kommer att tillägna sig en interdisciplinär förståelse för den miljö där företagen bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande kurser. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Kursmodulen integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela kursmodulen uppmuntras studenterna att självständigt utveckla sitt strategiska tänkande om hur strategier ska genomföras. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.


Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • jämföra teoretiska perspektiv på lednings-, entreprenörskaps- och marknadsföringsstrategier.
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter.
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller.
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter.
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Undervisningens upplägg:
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar, innehåller undervisningen arbete med fall och fallseminarier. Modulen består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och fallstudiematerial. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. De fallrelaterade grupparbetena kommer att genomföras i grupper av 3-5 studenter med såväl muntlig som skriftlig presentation. 

Examinationsformer
Examinationsunderlaget i denna modul består av case-rapporter, en skriftlig tentamen och ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. Case-rapporterna utförs i grupp och den skriftliga tentamen är individuell. Närvaro vid case-seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på kursmomentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom kursmodulen.


Moment 2. Entrepreneurship and business growth 7.5 hp
En viktig utmaning för nystartade och etablerade företag är att bibehålla entreprenörssandan och att skapa tillväxt. Kursmodulen definierar tillväxt i små och medelstora företag och dessutom berörs skillnaden mellan en entreprenöriell orientering och en mer traditionell småföretagsorientering. Under kursen kommer studenterna analysera entreprenörskap och hur professionella investerare uppfattar tillväxt hos nyetablerade företag. Kursens huvudteman berör (i) teorier kring entreprenörskap och dess kopplingar till företagstillväxt (ii) kunskap om betydelsen av motivation, risktagande och viljan att växa för entreprenörskap (iii) entreprenöriella strategier (iv) problem vid tillväxt, ’downsizing’och ’size management’ samt (v) riskkapital och finansiella utmaningar. Kurslitteraturen täcker dessa teman och kopplar dem till företag.  Under kurser arbetar studenterna med case relaterade till dessa nämnda teman och utvecklar lösningar för de problem som beskrivs i fallen.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången modul skall en studerande kunna
 • tillämpa teoretisk kunskap för att identifiera och utvärdera utmaningar i samband med företags tillväxt
 • analysera drivkrafter för företags tillväxt
 • förstå hur investerare utvärderar företags tillväxt, såsom banker, riskapitalister och affärsänglar.
 • analysera statligt stöd för att gagna tillväxt.
 • identifiera och fatta beslut om sätt att utveckla entreprenöriella företag i kris
 • tillämpa beslutfattande hos investerare för att utvärdera och förnya entreprenöriella företag.

Undervisningens upplägg:
En blandning av föreläsningar och seminarier tillämpas med en stor betoning på studenternas aktiviteter, såväl muntligt som skriftligt genom olika uppgifter. Fokus läggs på presentationsteknik och grupparbete. Studenten förväntas delta aktivt både individuellt och genom arbete i grupp under seminarier och uppgifter, samt i skriftliga och muntliga presentationer.

Examination
Examinationen består av praktisk “hands-on-gruppresentationer” och rapporter av ett givet tema inom kursen, samt en individuell skriftlig tentamen som omfattar kursens huvudsakliga teman. Godkänt betyg krävs för varje del. Se också punkt 6 nedan.


Moment 3. Managing networks and internationalisation 7,5 hp
Två huvudsakliga områden inom denna kursmodul är internationalisering och nätverkande i entreprenöriella företag. Nyckelfrågor är hur företag kan utveckla sina affärsmässiga förmågor genom internationalisering och nätverkande för att bygga, underhålla och stödja företag med olika former av internationaliseringsverksamhet t.ex. export, joint ventures, allianser och nätverk, att möta konkurrens från såväl etablerade som nya aktörer vid en internationalisering och att balansera samarbete och konkurrens i internationella företagsmiljöer.  Studenterna kommer att analysera internationaliseringsstrategier och nätverksrelationer genom fallstudier.


Förväntade studieresultat
Efter genomgången modul skall den studerande kunna:
 • identifiera strategiska aspekter på nätverkande och internationaliseringsprocesser.
 • se och förstå dynamiska strukturer och processer för internationell affärsutveckling.
 • tillämpa modeller och teorier genom simuleringar för beslutsfattande och fallstudier.
 • förklara relationen mellan entreprenörskap, nätverkande, internationalisering och affärsutveckling.
 • utveckla åtgärder och rekommendationer i syfte att stödja affärsutvecklande aktiviteter

Undervisningens upplägg
Genom föreläsningar, seminarier och inläsning av litteraturen utvecklar studenterna en konceptuell förståelse för fältet. Integrationen av modeller och perspektiv uppnås genom olika lärandemetoder såsom verkliga fall och simuleringar. I kursmodulen analyserar studenterna verkliga fall (företag/organisation/nätverk eller en industri). Simuleringen hjälper studenterna att handla utifrån förslag till strategier och handlingsprogram för nätverkande och internationell utveckling

Examination
Examinationen är baserad på tre delar 1) aktivt deltagande på seminarier 2) aktivt deltagande i affärssimuleringar, 3) individuell hemtentamen. Se också punkt 6 nedan.


Moment 4. Strategizing in business development 7,5 hp
Alla affärsutvecklare och entreprenörer behöver kunna utforma framtida strategier för sin organisation eller sitt affärsområde. Den omgivande miljön och möjligheterna att planera förändras över tid, men alltmedan strategiska planer och program är viktiga verktyg för att hjälpa hjälper affärsutvecklare och entreprenörer att förstå dynamiken i omvärlden och i organisationer.

Under detta moment deltar därför studenterna i en verklig strategisk process vilket kräver att de handlar utifrån den kunskap som de tillägnat sig tidigare. Detta kan exempelvis ske genom att utveckla en affärsplan för ett nystartat företag eller för en ny produkt, tjänst, eller affärsområde inom en etablerad organisation.


Förväntade studieresultat
Efter genomgången modul skall en studerande kunna
 • uppvisa analytiska och integrerande färdigheter genom att lösa avancerade uppgifter inom affärsutveckling
 • tillämpa inhämtad kunskap och förståelse från detta moment såväl som tidigare kurser för att skapa en affärsplan inom givna tidsramar.
 • arbeta effektivt själv, i team, samt med externa organisationer.
 • muntligt och i skrift för intressenter presentera analyser, idéer och slutsatser som utvecklats individuellt eller i grupp.
 • utvärdera sin kompetens och sitt behov av kompetensutveckling för att arbeta med strategisk affärsutveckling.

Undervisningens upplägg
I denna modul är arbete med ett verkligt fall den huvudsakliga pedagogiska metoden.  Det kan innebära att studenterna arbetar i grupp med existerande företag, organisationer eller företag i en uppstartsfas för att utveckla en affärsplan. Grupperna kommer att arbeta relativt självständigt men i dialog med representanter från sin fallorganisation. Studenterna får regelbunden handledning från lärare och potentiellt även från externa exporter vid workshops, seminarier och föreläsare.

Observera: beroende på vilken typ av verkligt fall som väljs för kurser kan en del mindre omfattande introducerande eller förberedande aktiviteter krävas under ett eller flera av de tidigare momenten under kursen. Om så är fallet kommer tid att sättas av inom dessa moment för sådana aktiviteter.

Examination
Examinationen består av fyra delar; 1) en affärsplan; 2) en muntlig presentation av affärsplanen inför praktiker; 3) en skriftlig individuell hemtenta; samt 4) aktivt deltagande i och bidrag till möten i arbetet med affärsplanen och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Varje delexamination ska vara godkänd för att erhålla betyget godkänt på momentet.

A passing grade is required for each part of the module. See also note 6 below.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Universitet/högskola: Företagsekonomi C, 15 hp eller motsvarande. Gymnasium: Engelska B.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad för kurs som ges med normal studietakt, dock ej för moment 4 vårterminer. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Studerande som ej kan styrka sin identitet med fotolegitimation vid provtillfälle kan ej få sitt provresultat registrerat.

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. (se instruktioner i manualen för “Uppsatsskrivande i företagsekonomi). Urkund kan användas för kontroll.

Föreläsningar är i normalfallet inte obligatoriska. Föreläsningar förutsättes dock hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på moment. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts.

Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända.

För betyget Väl godkänd på kursen erfordras betyget väl godkänd i tre av kursens moment

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

This is the core course in the Master’s program in Business Development and Internationalisation. It is also a course at the D-level in an MSc-degree at Umeå University. The course can also be included in study programs in Business Administration and Economics at Umeå School of Business and Economics.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 35

Module 1

Literature

Exploring strategy
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan
9. ed. : Harlow [etc.] : Prentice Hall : 2011 : xxiv, 562 s. :
ISBN: 0-273-73700-7 (pbk) : £44.88
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ISBN 9780273737001 text

5-6 articles may be added.

Module 2

Articles A-D

Barney, J.B. & Ketchen, D.J. & Wright, M. (2011). The Future of Resource-Based theory: Revitalization or Decline? Journal of Management, 37 (5), 1299-1315. Carland, J.W., Hoy, F., Boulton, W.R. & Carland, J.A.C. (1984). Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, 9 (2), 354-359. Cheah, H-B. (1990). Schumpeterian and Austrian entrepreneurship: Unity within duality. Journal of Business Venturing, 5 (6), 341-347.

Covin, J.G., Slevin, D.P., & Heeley, M.B. (2000). Pioneers and followers: Competitive tactics, environment, and firm growth, Journal of Business Venturing, 15 (2), 175-210. Daily, C. M., MacDougall, P. P., Covin, J. G., & Dalton, D. R. (2002). Governance and strategic leadership in entrepreneurial firms. Journal of Management. 28(3), 387-412. Drucker, P. (1985). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review, May/June, 67-72.

Articles E-S

Lumpkin, G. T. & Dess, G-G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135-172. McKenzie, B., Ugbah, S.D. & Smothers, N. (2007)- “Who is an Entrepreneur?” Is It still the Wrong Question? Academy of Entrepreneurship Journal, 13 (1), 23-43.

Mosey, S. & Wright, M. (2007). From Human Capital to Social Capital: A Longitudinal Study of Technology-Based Academic Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory & Practice, 31(6), 909-935. Politis, D., (2008). Business angels and value added: what do we know and where do we go? Venture Capital, 10 (2), 127-147. Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257-279.

Articles T-Z

Zahra, S.A. (1993). A conceptual model over entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17, 5-22.

Further readings will be added.

Module 3

Articles A-C

Autio, E., Sapienza, H.J. & Almeida, J.G., 2000. EFFECTS OF AGE AT ENTRY , KNOWLEDGE INTENSITY , AND IMITABILITY ON INTERNATIONAL GROWTH. Academy of Management Journal, 43(5), pp.909-924. Bell, J., McNaughton, R. & Young, S., 2001. “Born-Again Global Firms”: An Extension to the Born Global Phenomenon. Journal of International Management, 7(3), pp.173-189.

Casson, M. – Della Giusta, M. (2007) Entrepreneurship and Social Capital: Analyzing the impact of social networks on entrepreneurial activity from a rational action perspective, International Small Business Journal, 25(3) 220-244. Coviello, N.E., 2006. The network dynamics of international new ventures. Journal of International Business Studies, 37(5), pp.713-731.

Articles D-J

Dunning, J.H. (2009) Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor?, Journal of International Business Studies (JIBS), Vol. 40, No. 1, 5-19. (14 pages) Gabrielsson, M. et al., 2008. Born globals: Propositions to help advance the theory. International Business Review, 17, pp.385-401

Johanson, J. & Vahlne, J.-E., 1977. The internationalization process of the firm-a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies, 8(1), pp.23-32.

Articles K-O

Klyver, K. Hindle, K. and Meyer, D. (2008) Influence of social network structure on entrepreneurship participation: a study of 20 national cultures. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 331-347. Knudsen, T. and Madsen, T.K. (2002) Export strategy: a dynamic capabilities perspective, Scandinavian Journal of Management, 18: 475-502. Kogut and Zander, U. (1993) Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation, JIBS 24(4), 625-645

Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25 (1): 45-64. Peng, M-W. (2004). Identifying the big questions in international business research. Journal of International Business Studies, 35, 99-108.

Articles P-S

Peng, M-W. (2004)Identifying the big questions in international business research, JIBS, 35, 99-108 Presutti, M. Boan, C. and Fratocchi, L. (2007) Knowledge acquisition and the foreign development of high-tech start-ups: a social capital approach, International Business Review, 16(1), 23-46.

Swan, J. et al. (1999) Knowledge management and innovation: networks and networking. Journal of Knowledge Management, 3(4):262- Further readings will be added.

Further readings will be added.

Module 4

Barringer Bruce R.
Preparing effective business plans : an entrepreneurial approach
Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall : cop. 2009 : xvii, 265 s. :
ISBN: 0-13-231832-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Exploring strategy
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan
9. ed. : Harlow [etc.] : Prentice Hall : 2011 : xxiv, 562 s. :
ISBN: 0-273-73700-7 (pbk) : £44.88
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ISBN 9780273737001

Brinckmann, J., Grichnik, D., & Kapsa, D. (2010). Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small firms. Journal of Business Venturing, 25 (1), 24-40. Further readings will be added.

Module reference literature

Kubr, Thomas, Marchesi, Heinz, & Ilar, Daniel T (1998). Starting Up: Achieving success with professional business planning. McKinsey & Company. (Available at http://www.tno-bedrijven.nl/tno-b/get/24/257/954/file.do)

Cource Reference literature

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.