"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategic Business Development D, 30 hp

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som vill bli entreprenörer, chefer eller projektledare med inriktning mot (internationell) affärsutveckling. Kurser ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om strategi, innovation, entreprenörskap, nätverkande och affärstillväxt, och samtidigt integreras internationaliserings- och hållbarhetsaspekter systematiskt.  Syftet är att  utveckla kunskap och förmågor för att agera på affärsmöjligheter och samhälleliga möjligheter, behov och utmaningar för att utveckla framgångsrika verksamheter och innovationer i en global och föränderlig affärsmiljö.  
 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 
Generiska lärandemål
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • värdera jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera kunskap och expertis från olika områden för beslutsfattande i företag och organisationer och för att identifiera, analysera och lösa problem i samband med entreprenörskap och affärsutveckling
 • planera, genomföra och muntligt och skriftligt presentera utredningar och diskutera sin slutsats och den kunskap och de argument som ligger i dialog med olika typer av intressenter
 • Visa förmåga att beaktaetiska och hållbarhet vid analys och lösning av affärsutvecklings- och entreprenörskapsproblem

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Kursen består av fyra moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Strategiskt perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Moment 3. Entreprenörskap och affärstillväxt, 7.5 hp
Moment 4. Strategiskledning inom affärsutveckling, 7,5 hp
 
Moment 1. Strategiska perspektiv, 7.5 hp
Momentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna kommer att tillägna sig en interdisciplinär förståelse för den miljö där företag bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande moment. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Momentet integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela momentet uppmuntras studenterna att självständigt utveckla sitt strategiska tänkande om hur strategier ska genomföras. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk
 
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och analysera fundamenten i strategi och strategiska perspektiv.
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter.
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller.
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter.
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete. 

Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar stöds lärandet genom case och fallseminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och fallstudiematerial. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. De fallrelaterade grupparbetena kommer att genomföras i grupper med såväl muntlig som skriftlig presentation.Studenterna lär sig också akademisk etik och akademiskt förhållningssätt, vilket inkluderar referenshantering och hur man undviker plagiering och fusk.

Examination
Examinationsunderlaget i detta moment består av case-rapporter, en skriftlig individuell salstentamen och ett individuellt onlinetest om ett akademiskt förhållningssätt. Case-rapporterna utförs i grupp och den skriftliga tentamen är individuell. Närvaro vid case-seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på momentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan

Moment 2. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Två huvudsakliga områden inom detta moment är internationalisering och nätverkande i entreprenöriella företag. Nyckelfrågor är hur företag kan utveckla sina affärsmässiga förmågor genom internationalisering och nätverkande för att bygga, underhålla och stödja företag med olika former av internationaliseringsverksamhet t.ex. export, joint ventures, allianser och nätverk, att möta konkurrens från såväl etablerade som nya aktörer vid en internationalisering och att balansera samarbete och konkurrens i internationella företagsmiljöer. Studenterna kommer att analysera internationaliseringsstrategier och nätverksrelationer genom fallstudier.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:

 • förklara relationen mellan entreprenörskap, nätverkande, internationalisering och affärsutveckling.
 • tolka dynamiska strukturer och processer för internationell affärsutveckling.
 • tillämpa modeller och teorier för beslutsfattande
 • utveckla handlingsplaner och rekommendationer i syfte att stödja affärsutvecklande aktiviteter
 • identifiera strategiska och etiska aspekter på nätverkande och internationaliseringsprocesser.

​Undervisningens uppläggning
Genom föreläsningar, seminarier och inläsning av litteraturen utvecklar studenterna en konceptuell förståelse för fältet. Förmågan att analysera verkliga affärsproblem och att integrera olika modeller och perspektiv för att lösa dessa utvecklas genom olika lärandemetoder såsom fallstudier och simuleringar. I momentet analyserar studenterna verkliga fall (företag/organisation/nätverk eller en industri). Simuleringen hjälper studenterna att handla utifrån förslag till strategier och handlingsprogram för nätverkande och internationell utveckling

Examination
Examinationen är baserad på tre delar 1) aktivt deltagande på seminarier 2) aktivt deltagande i affärssimuleringar, 3) individuell skriftlig hemtentamen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
Examination
 
Moment 3. Entreprenörskap och affärstillväxt 7.5 hp
En viktig utmaning för nystartade och etablerade företag är att bibehålla entreprenörssandan och att skapa tillväxt. Momentet definierar tillväxt i små och medelstora företag och dessutom berörs skillnaden mellan en entreprenöriell orientering och en mer traditionell småföretagsorientering. Under momentet kommer studenterna analysera entreprenörskap och hur professionella investerare uppfattar tillväxt hos nyetablerade företag. Momentets huvudteman berör (i) teorier kring entreprenörskap och dess kopplingar till företagstillväxt (ii) kunskap om betydelsen av motivation, risktagande och viljan att växa för entreprenörskap (iii) entreprenöriella strategier (iv) företagstillväxt i kontext samt (v) riskkapital och finansiella utmaningar. Litteraturen täcker dessa teman och kopplar dem till företag. Under momentet arbetar studenterna med case relaterade till dessa nämnda teman och utvecklar lösningar för de problem som beskrivs i fallen.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall en studerande kunna

 • tillämpa teoretisk kunskap för att identifiera och utvärdera utmaningar i samband med, och etiska konsekevenser av, företags tillväxt
 • analysera drivkrafter för företags tillväxt och utveckla strategier för nya företags utveckling
 • analysera hur investerare utvärderar affärstillväxt och hur institutionell intervention påverkar mindre företags tillväxt
 • föreslå lösningar för att vända entreprenöriella företag i kris
 • tillämpa beslutfattande hos investerare för att utvärdera och förnya entreprenöriella företag.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier som tillämpas med en stor betoning på studenternas aktiviteter, såväl muntligt som skriftligt genom olika uppgifter. Fokus läggs på presentationsteknik och grupparbete. Uppgifterna kommer att omfatta både praktiska analyser av tillväxtmöjligheter och vad som kan begränsninga tillväxt på olika teman under kursen. Studenten förväntas delta aktivt både individuellt och genom arbete i grupp under seminarier och uppgifter, samt i skriftliga och muntliga presentationer.

Examination
Examinationen består av praktisk "hands-on" -gruppresentationer" och fallrapporter, litteraturseminarier samt en individuell skriftlig hemtentamen. Godkänt betyg krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Strategisk ledning inom affärsutveckling, 7,5 hp
Alla affärsutvecklare och entreprenörer behöver kunna utforma framtida strategier för sin organisation eller sitt affärsområde. Den omgivande miljön och möjligheterna att planera förändras över tid. Strategiska planer och program är viktiga verktyg för att hjälpa affärsutvecklare och entreprenörer att förstå dynamiken i omvärlden och i organisationer.

Under detta moment deltar därför studenterna i en verklig strategisk process vilket kräver att de handlar utifrån den kunskap som de tillägnat sig tidigare för att adressera en affärsutvecklingsutmaning. Detta kan exempelvis ske genom att utveckla en affärsplan för ett nystartat företag eller utvecklingsplan för en ny produkt, tjänst, eller ett affärsområde inom en etablerad organisation.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången modul skall en studerande kunna

 • uppvisa analytiska och integrerande färdigheter genom att lösa avancerade uppgifter inom affärsutveckling
 •  tillämpa inhämtad kunskap och förståelse från detta moment såväl som tidigare kurser för att, inom given tidsram, skapa en affärsplan
 • integrera hållbarhet i analys och lösning av att affärsutvecklingsproblem
 • kritiskt reflektera över den egna och gruppens förmåga att arbeta effektivt tillsammans med externa organisationer
 • muntligt och i skrift för intressenter presentera analyser, idéer och slutsatser som utvecklats individuellt eller i grupp.
 • utvärdera sin kompetens och sitt behov av kompetensutveckling för att arbeta med strategisk affärsutveckling.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom arbete med ett verkligt fall som den huvudsakliga pedagogiska metoden.  Det kan innebära att studenterna arbetar i grupp med existerande företag, organisationer eller företag i en uppstartsfas för att utveckla en affärsplan. Grupperna kommer att arbeta relativt självständigt men i dialog med representanter från sin fallorganisation. Studenterna får regelbunden handledning från lärare och potentiellt även från externa experter vid workshops, seminarier eller gästföreläsningar.

Observera: beroende på vilken typ av verkligt fall som väljs för momentet kan en del mindre omfattande introducerande eller förberedande aktiviteter krävas under ett eller flera av de tidigare momenten under kursen. Om så är fallet kommer tid att sättas av inom dessa moment för sådana aktiviteter.
 
Examination
Examinationen består av fyra delar; 1) en affärutvecklingsplan som gruppuppgift; 2) en muntlig presentation av planen; 3) en skriftlig individuell uppgift; samt 4) aktivt deltagande i och bidrag till modulens seminarier samt handledning och möten i arbetet med utvecklingsplanen. Varje delexamination ska vara godkänd för att erhålla betyget godkänt på momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. 
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe200, 2fe197, 2fe425 och 2fe147 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 33

Moment 1

Literature

Exploring strategy
Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan
Thirteenth Edition. : Hoboken, NJ : Pearson : [2023] : pages cm :
ISBN: 9781292428758
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Scientific articles (approx. 50-80 pages) available from Umeå University library databases.

Moment 2

There will be about 20 scientific articles (approx 400 - 500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Moment 3

There will be about 20 scientific articles (approx 400-500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Further readings will be added.

Moment 4

Exploring strategy
Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan
Thirteenth Edition. : Hoboken, NJ : Pearson : [2023] : pages cm :
ISBN: 9781292428758
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

There will be about 150-200 pages of scientific articles to read for this module, which will be available via Umeå University library.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization.
Crane Andrew, Matten Dirk, Glozer Sarah, Spence Laura J.
Fifth edition : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xxiv, 608 pages :
ISBN: 9780198810070
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.