Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategic Business Development D, 30 hp

Engelskt namn: Strategic Business Development D

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 till 2017-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE178

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-06-30

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som vill bli entreprenörer, chefer eller projektledare med inriktning mot (internationell) affärsutveckling. En tydlig pedagogisk idé inom kursen är handlingsorienterat lärande (eller lärande genom erfarenhet). Syftet är att förbereda studenterna med färdigheter att etablera och leda företag, samt tillämpa kunskaper i att utveckla och leda affärer och affärsenheter med inriktning mot innovation, internationell expansion och tillväxt. 
 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 
Generiska lärandemål
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • uppskatta mångfald och mångkulturella och arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera kunskap och expertis från olika områden för beslutsfattande i företag och organisation och för att identifiera, analysera och lösa problem i samband med entreprenörskap och affärsutveckling
 • planera, genomföra och presentera muntligt och skriftligt utredningar och diskutera sin slutsats och den kunskap och de argument som ligger i dialog med olika typer av intressenter
 • Visa förmåga att ta etiska och hållbarhets beaktande när analysera och lösa affärsutveckling och entreprenörskap problem 
Kursen består av fyra moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
 
Moment 1. Strategiskt perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Entreprenörskap och affärstillväxt, 7.5 hp
Moment 3. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Moment 4. Strategiskledning inom affärsutveckling, 7,5 hp
 
Moment 1. Strategiska perspektiv, 7.5 hp
Momentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna kommer att tillägna sig en interdisciplinär förståelse för den miljö där företagen bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande moment. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Momentet integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela momentet uppmuntras studenterna att självständigt utveckla sitt strategiska tänkande om hur strategier ska genomföras. Under momentet blir studenterna också introducerade till inter-kulturell kommunikation och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.
 
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Beskriva och analysera fundamenten i strategi och strategiska perspektiv.
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter.
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller.
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter.
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete. 
Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar stöds lärandet genom case och fallseminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och fallstudiematerial. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. De fallrelaterade grupparbetena kommer att genomföras i grupper med såväl muntlig som skriftlig presentation. 

Examination
Examinationsunderlaget i detta moment består av case-rapporter, en skriftlig tentamen och ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. Case-rapporterna utförs i grupp och den skriftliga tentamen är individuell. Närvaro vid case-seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på momentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 2. Entreprenörskap och affärstillväxt 7.5 hp
En viktig utmaning för nystartade och etablerade företag är att bibehålla entreprenörssandan och att skapa tillväxt. Momentet definierar tillväxt i små och medelstora företag och dessutom berörs skillnaden mellan en entreprenöriell orientering och en mer traditionell småföretagsorientering. Under momentet kommer studenterna analysera entreprenörskap och hur professionella investerare uppfattar tillväxt hos nyetablerade företag. Momentetshuvudteman berör (i) teorier kring entreprenörskap och dess kopplingar till företagstillväxt (ii) kunskap om betydelsen av motivation, risktagande och viljan att växa för entreprenörskap (iii) entreprenöriella strategier (iv) problem vid tillväxt, ’downsizing’och ’size management’ samt (v) riskkapital och finansiella utmaningar. Litteraturen täcker dessa teman och kopplar dem till företag. Under momentet arbetar studenterna med case relaterade till dessa nämnda teman och utvecklar lösningar för de problem som beskrivs i fallen..

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall en studerande kunna
 • tillämpa teoretisk kunskap för att identifiera och utvärdera utmaningar i samband med, och etiska konsekevenser av, företags tillväxt
 • analysera drivkrafter för företags tillväxt och utveckla strategier för nya företags utveckling
 • analysera hur investerare utvärderar affärstillväxt och hur statlig intervention påverkar mindre företags tillväxt
 • föreslå lösningar för att vända entreprenöriella företag i kris
 • tillämpa beslutfattande hos investerare för att utvärdera och förnya entreprenöriella företag.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier som tillämpas med en stor betoning på studenternas aktiviteter, såväl muntligt som skriftligt genom olika uppgifter. Fokus läggs på presentationsteknik och grupparbete. Uppgifterna kommer att omfatta både praktiska analyser av tillväxtmöjligheter och vad som kan begränsninga tillväxt på olika teman under kursen. Studenten förväntas delta aktivt både individuellt och genom arbete i grupp under seminarier och uppgifter, samt i skriftliga och muntliga presentationer.

Examination
Examinationen består av praktisk "hands-on" -gruppresentationer" och fallrapporter, litteraturseminarier samt en individuell skriftlig tentamen som omfattar momentets huvudsakliga teman. Godkänt betyg krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan
 
Moment 3. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Två huvudsakliga områden inom detta moment är internationalisering och nätverkande i entreprenöriella företag. Nyckelfrågor är hur företag kan utveckla sina affärsmässiga förmågor genom internationalisering och nätverkande för att bygga, underhålla och stödja företag med olika former av internationaliseringsverksamhet t.ex. export, joint ventures, allianser och nätverk, att möta konkurrens från såväl etablerade som nya aktörer vid en internationalisering och att balansera samarbete och konkurrens i internationella företagsmiljöer. Studenterna kommer att analysera internationaliseringsstrategier och nätverksrelationer genom fallstudier.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:
 • förklara relationen mellan entreprenörskap, nätverkande, internationalisering och affärsutveckling.
 • se och förstå dynamiska strukturer och processer för internationell affärsutveckling.
 • tillämpa modeller och teorier simuleringar för beslutsfattande
 • utveckla handlingsplaner och rekommendationer i syfte att stödja affärsutvecklande aktiviteter
 • identifiera strategiska och etiska aspekter på nätverkande och internationaliseringsprocesser.
​Undervisningens uppläggning
Genom föreläsningar, seminarier och inläsning av litteraturen utvecklar studenterna en konceptuell förståelse för fältet. Förmågan att analysera verkliga affärsproblem och att integrera olika modeller och perspektiv för att lösa dessa utvecklas genom olika lärandemetoder såsom fallstudier och simuleringar. I momentet analyserar studenterna verkliga fall (företag/organisation/nätverk eller en industri). Simuleringen hjälper studenterna att handla utifrån förslag till strategier och handlingsprogram för nätverkande och internationell utveckling

Examination
Examinationen är baserad på tre delar 1) aktivt deltagande på seminarier 2) aktivt deltagande i affärssimuleringar, 3) individuell skriftlig hemtentamen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 4. Strategisk ledning inom affärsutveckling, 7,5 hp
Alla affärsutvecklare och entreprenörer behöver kunna utforma framtida strategier för sin organisation eller sitt affärsområde. Den omgivande miljön och möjligheterna att planera förändras över tid. Strategiska planer och program är viktiga verktyg för att hjälpa affärsutvecklare och entreprenörer att förstå dynamiken i omvärlden och i organisationer.
 
Under detta moment deltar därför studenterna i en verklig strategisk process vilket kräver att de handlar utifrån den kunskap som de tillägnat sig tidigare. Detta kan exempelvis ske genom att utveckla en affärsplan för ett nystartat företag eller för en ny produkt, tjänst, eller ett affärsområde inom en etablerad organisation.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången modul skall en studerande kunna
 • uppvisa analytiska och integrerande färdigheter genom att lösa avancerade uppgifter inom affärsutveckling
 •  tillämpa inhämtad kunskap och förståelse från detta moment såväl som tidigare kurser för att, inom given tidsram, skapa en affärsplan som följer etiska principer.
 • arbeta effektivt själv, i team, samt med externa organisationer.
 • muntligt och i skrift för intressenter presentera analyser, idéer och slutsatser som utvecklats individuellt eller i grupp.
 • utvärdera sin kompetens och sitt behov av kompetensutveckling för att arbeta med strategisk affärsutveckling.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom arbete med ett verkligt fall som den huvudsakliga pedagogiska metoden.  Det kan innebära att studenterna arbetar i grupp med existerande företag, organisationer eller företag i en uppstartsfas för att utveckla en affärsplan. Grupperna kommer att arbeta relativt självständigt men i dialog med representanter från sin fallorganisation. Studenterna får regelbunden handledning från lärare och potentiellt även från externa experter vid workshops, seminarier och föreläsare.
 
Observera: beroende på vilken typ av verkligt fall som väljs för momentet kan en del mindre omfattande introducerande eller förberedande aktiviteter krävas under ett eller flera av de tidigare momenten under kursen. Om så är fallet kommer tid att sättas av inom dessa moment för sådana aktiviteter.
 
Examination
Examinationen består av fyra delar; 1) en affärsplan; 2) en muntlig presentation av affärsplanen inför praktiker; 3) en skriftlig individuell hemtenta; samt 4) aktivt deltagande i och bidrag till möten i arbetet med affärsplanen och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Varje delexamination ska vara godkänd för att erhålla betyget godkänt på momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 75 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande och Företagsekonomi C 15 hp. Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Moment 1

Literature

Exploring strategy
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan, Angwin Duncan, Regner Patrick
Tenth edition. : Harlow : Pearson : cop. 2014 : 558 pages :
ISBN: 9781292002552 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Scientific articles (approx. 50-80 pages) available from Umeå University libraray databases.

Moment 2

Barney, J.B. & Ketchen, D.J. & Wright, M. (2011). The Future of Resource-Based theory: Revitalization or Decline? Journal of Management, 37 (5), 1299-1315. Carland, J.W., Hoy, F., Boulton, W.R. & Carland, J.A.C. (1984). Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, 9 (2), 354-359

Cheah, H-B. (1990). Schumpeterian and Austrian entrepreneurship: Unity within duality. Journal of Business Venturing, 5 (6), 341-347. Lumpkin, G. T. & Dess, G-G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135-172. Zahra, S.A. (1993). A conceptual model over entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17, 5-22.

There will be in total 20 scientific articles (approx 180 - 200 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Moment 3

2-6 additional articles of 20-80 pages may be added.

Autio, E., Sapienza, H.J. & Almeida, J.G., 2000. Effects of age at entry , knowledge intensity , and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), pp.909-924. Bell, J., McNaughton, R. & Young, S., 2001. “Born-Again Global Firms": An Extension to the Born Global Phenomenon. Journal of International Management, 7(3), pp.173-189.

Bengtsson, M., & Johansson, M. (2012). Managing coopetition to create opportunities for small firms. International Small Business Journal.0(0), 1-27 Casson, M. & Della Giusta, M. (2007) Entrepreneurship and Social Capital: Analyzing the impact of social networks on entrepreneurial activity from a rational action perspective, International Small Business Journal, 25(3) 220-244.

Coviello, N.E., 2006. The network dynamics of international new ventures. Journal of International Business Studies, 37(5), pp.713-731. Dunning, J.H. (2009) Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor?, Journal of International Business Studies (JIBS), Vol. 40, No. 1, 5-19.

Gabrielsson, M. et al., 2008. Born globals: Propositions to help advance the theory. International Business Review, 17, pp.385-401 Johanson, J. & Vahlne, J.-E., 1977. The internationalization process of the firm-a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies, 8(1), pp.23-32.

Kale, P., & Singh, H. (2009). “Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We GoFrom Here?", Academy of Management Perspectives, 23(3), 45-62. Klyver, K. Hindle, K. and Meyer, D. (2008) Influence of social network structure on entrepreneurship participation: a study of 20 national cultures. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 331-347.

Knudsen, T. and Madsen, T.K. (2002) Export strategy: a dynamic capabilities perspective, Scandinavian Journal of Management, 18: 475-502. Kogut and Zander, U. (1993) Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation, JIBS 24(4), 625-645

Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25 (1): 45-64. Presutti, M. Boan, C. and Fratocchi, L. (2007) Knowledge acquisition and the foreign development of high-tech start-ups: a social capital approach, International Business Review, 16(1), 23-46.

Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). The coopetition paradox and tension in coopetition at multiple levels. Industrial Marketing Management, 43(2), 189-198. Zhang, H., Shu, C., Jiang, X., & Malter, A.J. (2010) Managing Knowledge for Innovation: The Role of Cooperation, Competition, and Alliance Nationality. Journal of International Marketing, 18(4): 74-94.

Module reference literature Das T. K. and Teng B. (2000). Instabilities of Strategic Alliances : An Internal Tensions Perspective. Organization Science, 11(1), 77-101. Oviatt, B.M. & McDougall, P.P., (2005). Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, pp.537-553

Further readings will be added.

Moment 4

Exploring strategy
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan, Angwin Duncan, Regner Patrick
Tenth edition. : Harlow : Pearson : cop. 2014 : 558 pages :
ISBN: 9781292002552 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Brinckmann, J., Grichnik, D., & Kapsa, D. (2010). Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small firms. Journal of Business Venturing, 25 (1), 24-40. Further readings will be added.

Module reference literature

Kubr, Thomas, Marchesi, Heinz, & Ilar, Daniel T (1998). Starting Up: Achieving success with professional business planning. McKinsey & Company. (Available at http://www.tno-bedrijven.nl/tno-b/get/24/257/954/file.do)

Referenslitteratur till kursen

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual/

Walkenbach John
Excel 2013 bible [Elektronisk resurs]
Indianapolis : Wiley : 2013 : 1 online resource (xxxvii, 1012 p.) :
ISBN: 9781118491720 (e-book)
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.