Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A1:1, 15 hp

Engelskt namn: Business Administration A1:1

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 till 2012-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE182

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:
 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 ECTS
 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 ECTS
Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I kursen ges också perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart.

Moment 1.   Marknadsföring, 7.5 högskolepoäng
Momentet syftar till att utveckla studentens kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs dels utifrån ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i marknadsföringens begrepp, dels genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Momentet tar sin utgångspunkt i organisationens externa miljö och hur det utifrån denna blir möjligt att erbjuda värde för kunden. Utifrån strategiska marknadsföringsbeslut väljer sedan marknadsföraren mellan olika marknadsföringsverktyg i syfte att på lämpligt sätt kommunicera med de tilltänkta kunderna. 

Momentet är indelat i fyra teman:

Omvärldsanalys: Organisationers marknadsmiljö, konsumentbeteende och analytiska verktyg såsom marknadsundersökningar.

Strategiska marknadsföringsbeslut: Beslut om segmentering, differentiering och positionering.

Verktyg för värdeskapande processer: Tillvägagångssätt för att skapa värde tillsammans med kunden samt attrahera och nå utvalda segment genom marknadsföringsmixen och verktygen för integrerad marknadskommunikation.

Marknadsföring ur olika perspektiv: Marknadsföring diskuteras med hänsyn till etik, ansvar, hållbarhet, genus samt lagar och regleringar. Detta uppnås genom att marknadsföring belyses ur olika perspektiv såsom organisationers, konsumenters och samhället i stort.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • redogöra för vad en omvärldsanalys innefattar och exemplifiera hur faktorer i organisationers marknadsmiljö kan påverka marknadsföringsbeslut
 • förklara och exemplifiera övergripande strategiska begrepp inom marknadsföring
 • identifiera, analysera och välja lämpliga strategier utifrån omvärldsanalys och organisationers interna förutsättningar
 • förklara och analysera de olika verktygen i marknadsföringsmixen
 • redogöra för olika kommunikationskanalers för- och nackdelar samt  relatera dem till val av strategier och val inom marknadsföringsmixen
 • kritiskt diskutera marknadsföring ur olika perspektiv  

Generiska kompetenser
Momentets uppläggning ger möjligheter till, och ställer krav på utvecklande av förmågan att:
 •   planera eget arbete och hantera tydliga tidsramar
 •   relatera teoretisk kunskap till praktiska exempel
 •   kommunicera skriftligt
  
Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av Umeå universitet. I den nätbaserade lärmiljön hanteras undervisningsaktiviteter, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter och lärare. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska.

Momentets fyra teman behandlas genom föreläsningar, seminarier och praktikfall. I syfte att öka förståelsen för dessa teman samt hur de är relaterade till varandra får den studerande med hjälp av case möjlighet att analysera tänkta och verkliga marknadsföringsproblem. Casearbetet genomförs i grupp.

Examination
Examinationen sker genom a). Individuella uppgifter samt b). Seminarium i grupp som examineras individuellt och c). En individuell tentamen med flervalsfrågor samt d). En avslutande individuell skriftlig hemtentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd.

Moment 2.   Företagets organisation och ledning, 7.5 högskolepoäng
Momentet syftar till att förbereda den studerande för ledning av grupper och team inom näringsliv och samhälle med inriktning mot mellanmänskliga relationer. Momentet ger grundläggande kunskaper om varför organisationer existerar och hur människan under olika tidsepoker valt att genomföra arbetsfördelning. De mest centrala frågorna inom området organisationsbeteende kommer att tas upp under momentet. Efter utbildningen skall den studerande ha tillgodogjort sig en vokabulär som möjliggör kommunikation kring organisationsfrågor på framtida arbetsplatser och även möjlighet till fortsatt egen förkovran.

Den första delen av momentet ger en fördjupad förståelse för relationer mellan människor samt för arbetsgruppers utveckling och effektivitet. momentet syftar till att fördjupa förståelsen för olika individers motivation att arbeta inom organisationer och arbetsgrupper, samt hur individuella målsättningar, motivation och arbetstillfredsställelse påverkar arbetet. Den andra delen av momentet syftar till att fördjupa förståelsen för olika individers motivation att arbeta inom organisationer och arbetsgrupper, samt hur individuella målsättningar, motivation och arbetstillfredsställelse påverkar arbetet. Momentet  ger en fördjupad förståelse för relationer mellan människor samt för arbetsgruppers utveckling och effektivitet. Därigenom förstärks den studerandes förmåga att leda individer och grupper till bättre effektivitet genom exempelvis förbättrad kommunikation, anpassade belöningssystem och god konflikthantering.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • redogöra för teorier, modeller och begrepp som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang
 • förstå och påverka grupper och gruppers utveckling i en organisatorisk kontext
 • reflektera över det egna sättet att fungera med andra inklusive det egna bidraget till, och rollen i, gruppen
 • analysera och möta organisatoriska problem och förändringar i verksamheter
 • ta ansvar för och värdera eget och andras bidrag till gruppens utveckling och lärande
Momentets upplägg ger möjligheter till, och ställer krav på utvecklande av förmågan att:
 • arbeta i grupp såväl som självständigt
 • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras.
Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av Umeå universitet. I den nätbaserade lärmiljön hanteras undervisningsaktiviteter, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter och lärare. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska. Kursen bygger på samarbetsinlärning (collaborative learning), vilket innebär att studenten förväntas vara inloggade i lärmiljön minst tre gånger i veckan, vidare sker lärandet kontinuerligt under kursen vilket innebär att studenten förväntas vara aktiv i lärmiljön under kursen samtliga veckor.

Undervisningen är baserad på diskussioner, seminarier, reflektionslogg. Seminarierna examineras med hjälp av peer-och self-assessment, där studenterna förväntas bidra till både ett bättre lärande samt värdering av egna och andras individuella prestationer. Seminarierna förbereds med stöd av litteratur, material i lärmiljön samt i diskussioner inom studiegrupper. Vidare arbetar studenterna enskilt med en reflektionslogg i lärmiljön under hela kursen, för att nyttja erfarenheter och upplevelser i och utanför kursen.   

Examination
Examinationen på moment består av följande delar:
 • Seminarierna examineras med hjälp av peer- och self-assessment, där studentens bidrag till lärandet värderas i relation till seminarieuppgiften. Studentens individuella prestation och gruppens prestation utgör grund för betygsättningen.
 • Under momentet har studenten möjlighet att delta i flera olika begreppstentamina, för att underlätta inläsningen och kopplingen till litteraturen är dessa på engelska. Dessa är i enlighet med kurslitteraturen på engelska.
 • Individuell hemtenta där kursens olika delar kopplas samman och studenten förväntas arbeta med hur olika delar relaterar till och påverkar varandra. Om den studerande ej blir godkänd på hemtentamen så ges möjlighet till om-hemtentamen alternativt uppsamlings-hemtentamen.
 • Individuell reflektionslogg där studenten noterar iakttagelser och upplevelser, för att med distans till dessa aktiviteter diskutera dem i reflektionsloggen.
 • Varje del i examinationen måste godkännas var för sig. För att uppnå betyget G på momentet krävs alltså minst 50 % av totalt möjliga poäng, samt att hemtenta och reflektionslogg är godkänd. För att uppnå betyget väl godkänt på momentet krävs minst 75 % av totalt möjliga poäng.

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)

Undervisningens upplägg

Se under respektive moment.

Examination

Se även under respektive moment. Examinationen sker genom hemtentamen, uppgifter som löses i grupp och uppgifter som löses individuellt samt diskussioner i grupper.

Materialet i lärplattformen förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. (se instruktioner i manualen för “Uppsatsskrivande i företagsekonomi). Urkund kan användas för kontroll.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Inlämning ska göras av samtliga uppgifter för att bli godkänd på momentet. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts.

Betygsättning på kursen sker enligt den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen måste båda momenten vara godkända. Betyget på hela kursen räknas fram genom att lägga samman poängen från de två momenten. Om summan är mellan 100 och 149 poäng (50-74,5 %) blir betyget Godkänd och om summan överstiger 150 poäng (75 %) blir betyget Väl Godkänd på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Kursen motsvarar moment 1 och 2 i kursen 2FE010 Företagsekonomi A53 30 hp. Företagsekonomi A1:1 15 hp är påbyggbar genom kursen Företagsekonomi A1:2 15 hp som utgör momenten 3 och 4 i kursen Företagsekonomi A53 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som en kurs på A-nivå i en kandidatexamen vid Umeå universitet. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart. Kursen ges via internet. Kursen kommer att genomföras med hjälp av en pedagogisk internetbaserad plattform med vars hjälp föreläsningar, lektioner, kommunikation och diskussion hanteras.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 35

Moment 1

Litteratur

Foundations of marketing
Fahy John, Jobber David
4. ed. : London : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : s. :
ISBN: 978-0-07-713701-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

1-2 vetenskapliga artiklar om max 50 sidor tillkommer. (distribueras via den internetbaserade plattformen, alternativt hämtas från bibliotekets databaser. information om dessa kommer vid kursstart) Casematerial kan tillkomma

Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för anvädning i sina arbeten

Moment 2

Litteratur

Understanding and managing organizational behavior
George Jennifer M., Jones Gareth R.
6th ed., International ed. : Boston, Mass. : Pearson Education : c2012, tr. 2011 : 670 p. :
ISBN: 978-0-273-75379-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 9780273753865/027375386X

Tillkommer anvisat material via momentets hemsida i Cambro.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet
Uppsatsskrivande i Företagekonomi. Uppsatsmanual.
Företagsekonomi (senaste upplagan) :
Läsanvisning: Tillgänglig via: www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet/

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekskatalogen Album

Walkenbach John
Excel 2010 bible
Indianapolis, IN : Wiley Publishing : c2010. : xliv, 1006 p. :
ISBN: 978-0-470-47487-7
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.