Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A1:1, 15 hp

Engelskt namn: Business Administration A1:1

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE182

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:
 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 ECTS
 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 ECTS

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I kursen ges också perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart.

Moment 1.   Marknadsföring, 7.5 högskolepoäng
Kursen syftar till att utveckla studentens kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs dels utifrån ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i marknadsföringens begrepp, dels genom tillämpning av marknadsföringsverktyg.
Kursen är indelat i fyra teman:

Omvärldsanalys: Organisationers marknadsmiljö, konsumentbeteende och analytiska verktyg såsom marknadsundersökningar.
Strategiska marknadsföringsbeslut: Beslutsfattande om segmentering, differentiering och positionering.
Verktyg för värdeskapande processer: Tillvägagångssätt för att skapa värde tillsammans med kunden samt attrahera och nå utvalda segment genom marknadsförings¬mixen och verktygen för integrerad marknadskommunikation.

Etik, hållbarhet och CSR: Marknadsföring diskuteras med hänsyn till etik, hållbarhet och CSR, där även ansvar ingår. Detta uppnås genom att marknadsföring belyses utifrån organisationers, konsumenters och samhällets olika intressen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • förklara vad en omvärldsanalys innefattar och exemplifiera hur faktorer i organisationers marknadsmiljö påverkar marknadsföringsbeslut
 • förklara och exemplifiera övergripande strategiska begrepp inom marknadsföring
 • identifiera, analysera och fatta beslut om lämpliga strategier utifrån omvärldsanalys och organisationers interna förutsättningar
 • förklara, analysera och fatta beslut om de olika verktygen i marknadsföringsmixen
 • redogöra för olika kommunikationskanalers för- och nackdelar samt relatera dem till val av strategier och beslut inom marknadsföringsmixen
 • förklara och kritiskt diskutera marknadsföring utifrån etik, hållbarhet och CSR  


Generiska kompetenser
Momentets uppläggning ger möjligheter till, och ställer krav på utvecklande av förmågan att:
 • planera eget arbete och hantera tydliga tidsramar
 • relatera teoretisk kunskap till praktiska exempel
 • kommunicera skriftligt
  
Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av Umeå universitet. I den nätbaserade lärmiljön hanteras undervisningsaktiviteter, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter och lärare. Kursen har inga fysiska träffar. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska.

Momentets fyra teman behandlas genom föreläsningar, seminarier och praktikfall. I syfte att öka förståelsen för dessa teman samt hur de är relaterade till varandra får den studerande med hjälp av case möjlighet att analysera tänkta och verkliga marknadsföringsproblem. Casearbetet genomförs i grupp.

Examination
Examinationen sker genom a). Individuella uppgifter samt b). Seminarium i grupp som examineras individuellt och c). En individuell tentamen med flervalsfrågor samt d). En avslutande individuell skriftlig hemtentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även punkt 6 nedan

Moment 2.   Företagets organisation och ledning, 7.5 högskolepoäng
Momentet syftar till att förbereda den studerande för ledning av grupper och team inom näringsliv och samhälle med inriktning mot mellanmänskliga relationer. Momentet ger grundläggande kunskaper om varför organisationer existerar och hur människan under olika tidsepoker valt att genomföra arbetsfördelning. De mest centrala frågorna inom området organisationsbeteende kommer att tas upp under momentet. Efter utbildningen skall den studerande ha tillgodogjort sig en vokabulär som möjliggör kommunikation kring organisationsfrågor på framtida arbetsplatser och även möjlighet till fortsatt egen förkovran.

Den första delen av momentet ger en fördjupad förståelse för relationer mellan människor samt för arbetsgruppers utveckling och effektivitet. Den andra delen av momentet syftar till att fördjupa förståelsen för olika individers motivation att arbeta inom organisationer och arbetsgrupper, samt hur individuella målsättningar, motivation och arbetstillfredsställelse påverkar arbetet. Därigenom förstärks den studerandes förmåga att leda individer och grupper till bättre effektivitet genom exempelvis förbättrad kommunikation, anpassade belöningssystem och god konflikthantering.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • redogöra för teorier, modeller och begrepp som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang
 • förstå och påverka grupper och gruppers utveckling i en organisatorisk kontext
 • reflektera över det egna sättet att fungera med andra inklusive det egna bidraget till, och rollen i, en grupp
 • analysera och möta organisatoriska problem och förändringar i verksamheter

Generiska kompetenser
Momentets upplägg ger möjligheter till, och ställer krav på utvecklande av förmågan att:
 • arbeta i grupp såväl som självständigt and ta ansvar för och värdera eget och andras bidrag till gruppens utveckling och lärande
 • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras.

Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö från Umeå universitet där undervisningsaktiviteter hanteras, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter och lärare sker. Kursen har inga fysiska träffar.

Undervisningen baseras på diskussioner, seminarier och reflektionslogg. Seminarierna förbereds med stöd av litteratur, material i lärmiljön och diskussioner inom studiegrupper. Studenterna arbetar med värdering av sitt eget och andras bidrag till lärandet i relation till seminarieuppgiften. Studenterna arbetar individuellt med en kontinuerlig reflektionslogg för att nyttja erfarenheter och upplevelser i och utanför kursen. Kursen bygger på samarbetsinlärning (collaborative learning), vilket innebär att studenten förväntas vara inloggad i lärmiljön minst tre gånger i veckan under kursens samtliga veckor.

Examination
Seminarierna examineras genom peer- och self-assessment. Både individens och gruppens prestation utgör grund för betygsättningen. Under momentet kan studenten göra ett antal begreppstentamina. För att underlätta kopplingen till litteraturen är dessa på engelska. I en individuell hemtenta kopplas kursens delar samman. Studenten ska notera och reflektera kring iakttagelser och upplevelser i en individuell reflektionslogg. Varje del i examinationen måste godkännas var för sig. Se även punkt 6 nedan.

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Se under respektive moment.

Examination

Se även under respektive moment. Examinationen sker genom hemtentamen, uppgifter som löses i grupp och uppgifter som löses individuellt samt diskussioner i grupper.

Materialet i lärplattformen förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. (se instruktioner i manualen för “Uppsatsskrivande i företagsekonomi). Urkund kan användas för kontroll.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Inlämning ska göras av samtliga uppgifter för att bli godkänd på momentet. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts.

Betygsättning på kursen sker enligt den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen måste båda momenten vara godkända. Betyget på hela kursen räknas fram genom att lägga samman poängen från de två momenten. Om summan är mellan 100 och 149 poäng (50-74,5 %) blir betyget Godkänd och om summan överstiger 150 poäng (75 %) blir betyget Väl Godkänd på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Kursen motsvarar moment 1 och 2 i kursen 2FE010 Företagsekonomi A53 30 hp. Företagsekonomi A1:1 15 hp är påbyggbar genom kursen Företagsekonomi A1:2 15 hp som utgör momenten 3 och 4 i kursen Företagsekonomi A53 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som en kurs på A-nivå i en kandidatexamen vid Umeå universitet. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart. Kursen kommer att genomföras med hjälp av en pedagogisk internetbaserad plattform.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 35

Moment 1

Litteratur

Foundations of marketing
Fahy John, Jobber David
4. ed. : London : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : s. :
ISBN: 978-0-07-713701-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

1-2 vetenskapliga artiklar om max 50 sidor tillkommer. (distribueras via den internetbaserade plattformen, alternativt hämtas från bibliotekets databaser. information om dessa kommer vid kursstart) Casematerial kan tillkomma

Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för anvädning i sina arbeten

Moment 2

Litteratur

Understanding and managing organizational behavior
George Jennifer M., Jones Gareth R.
6th ed., International ed. : Boston, Mass. : Pearson Education : c2012, tr. 2011 : 670 p. :
ISBN: 978-0-273-75379-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ISBN 9780273753865

Tillkommer anvisat material via momentets hemsida i Cambro.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet
Uppsatsskrivande i Företagekonomi. Uppsatsmanual.
Företagsekonomi (senaste upplagan) :
Läsanvisning: Tillgänglig via: http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekskatalogen Album

Walkenbach John
Excel 2010 bible
Indianapolis, IN : Wiley Publishing : c2010. : xliv, 1006 p. :
ISBN: 978-0-470-47487-7
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.