"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Current Trends and a Minor in Business Development D, 30 hp

Engelskt namn: Current Trends and a Minor in Business Development D

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE197

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-02-07

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen ger möjlighet till en fördjupning inom huvudämnet genom ett moment som belyser den senaste utvecklingen samt ett moment om forskningsmetodologi. Kursen ger också ett bi-ämne[1]  inom affärsutveckling. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Generiska lärandemål
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • värdera jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera kunskap och expertis från olika områden för beslutsfattande i företag och organisation och för att identifiera, analysera och lösa problem i samband med entreprenörskap och affärsutveckling
 • planera, genomföra och presentera muntligt och skriftligt utredningar och diskutera sin slutsats och den kunskap och de argument som ligger i dialog med olika typer av intressenter
 • visa förmåga att ta etiska och hållbarhets beaktande när analysera och lösa affärsutveckling och entreprenörskap problem

 
Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hpMoment 2. Entrepreneurship and Business Growth, 7.5 hp
Moment 2. Managing Networks and Internationalisation, 7,5 hp
Moment 3. Entrepreneurship and Business Growth 7.5 credits
Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
 
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Kursens övergripande syfte är att utveckla avancerad kunskap om forskningsperspektiv, -strategier och -design. Detta skall öka studentens förmågor att genomföra och bedöma företagsekonomisk forskning och utredning. Viktiga områden är problemformulering, referensramar, vetenskapliga perspektiv och angreppssätt, inklusive ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter, samt metoder för datainsamling och analys.
 
Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • identifiera och diskutera hur grundläggande antaganden, vetenskapsideal, perspektiv och referensramar påverkar en vetenskaplig kunskapsprocess,
 • formulera och argumentera för relevanta forskningsfrågor, inklusive teoretisk relevans och positionering,
 • diskutera olika forskningsstrategiers och ansatsers egenskaper, genomföra och kritiskt bedöma litteraturval samt diskutera och bedöma lämpligheten hos kvalitativa, kvantitativa, och kombinerade metoder för att lösa skilda forskningsproblem,
 • applicera tillägnad kunskap vid planering, utformning, genomförande och rapportering av vetenskapligt arbete
 • visa förmåga att bedöma och diskutera sociala, miljömässiga och etiska aspekter av den företagsekonomiska forskningsprocessen.

Undervisningens uppläggning
Föreläsningar, seminarier och uppgifter, individuellt eller i grupp, ska tillsammans med kurslitteraturen sammantaget hjälpa studenten att utveckla sin kunskap om vetenskapligt arbete inom företagsekonomi.
 
Examination
Momentet examineras genom en individuell skriftlig hemstentamen samt genom rapportering av uppgifter som ges under kursen. För betyget godkänd på momentet krävs deltagande vid alla seminarier och presentationer samt godkänt betyg på alla examinerande delar. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Två huvudsakliga områden inom detta moment är internationalisering och nätverkande i entreprenöriella företag. Nyckelfrågor är hur företag kan utveckla sina affärsmässiga förmågor genom internationalisering och nätverkande för att bygga, underhålla och stödja företag med olika former av internationaliseringsverksamhet t.ex. export, joint ventures, allianser och nätverk, att möta konkurrens från såväl etablerade som nya aktörer vid en internationalisering och att balansera samarbete och konkurrens i internationella företagsmiljöer. Studenterna kommer att analysera internationaliseringsstrategier och nätverksrelationer genom fallstudier.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:

 • förklara relationen mellan entreprenörskap, nätverkande, internationalisering och affärsutveckling.
 • tolka dynamiska strukturer och processer för internationell affärsutveckling.
 • tillämpa modeller och teorier för beslutsfattande
 • utveckla handlingsplaner och rekommendationer i syfte att stödja affärsutvecklande aktiviteter
 • identifiera strategiska och etiska aspekter på nätverkande och internationaliseringsprocesser.

​Undervisningens uppläggning
Genom föreläsningar, seminarier och inläsning av litteraturen utvecklar studenterna en konceptuell förståelse för fältet. Förmågan att analysera verkliga affärsproblem och att integrera olika modeller och perspektiv för att lösa dessa utvecklas genom olika lärandemetoder såsom fallstudier och simuleringar. I momentet analyserar studenterna verkliga fall (företag/organisation/nätverk eller en industri). Simuleringen hjälper studenterna att handla utifrån förslag till strategier och handlingsprogram för nätverkande och internationell utveckling

Examination
Examinationen är baserad på tre delar 1) aktivt deltagande på seminarier 2) aktivt deltagande i affärssimuleringar, 3) individuell skriftlig hemtentamen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
Examination
 
Moment 3. Entreprenörskap och affärstillväxt 7.5 hp
En viktig utmaning för nystartade och etablerade företag är att bibehålla entreprenörssandan och att skapa tillväxt. Momentet definierar tillväxt i små och medelstora företag och dessutom berörs skillnaden mellan en entreprenöriell orientering och en mer traditionell småföretagsorientering. Under momentet kommer studenterna analysera entreprenörskap och hur professionella investerare uppfattar tillväxt hos nyetablerade företag. Momentets huvudteman berör (i) teorier kring entreprenörskap och dess kopplingar till företagstillväxt (ii) kunskap om betydelsen av motivation, risktagande och viljan att växa för entreprenörskap (iii) entreprenöriella strategier (iv) företagstillväxt i kontext samt (v) riskkapital och finansiella utmaningar. Litteraturen täcker dessa teman och kopplar dem till företag. Under momentet arbetar studenterna med case relaterade till dessa nämnda teman och utvecklar lösningar för de problem som beskrivs i fallen.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall en studerande kunna

 • tillämpa teoretisk kunskap för att identifiera och utvärdera utmaningar i samband med, och etiska konsekevenser av, företags tillväxt
 • analysera drivkrafter för företags tillväxt och utveckla strategier för nya företags utveckling
 • analysera hur investerare utvärderar affärstillväxt och hur institutionell intervention påverkar mindre företags tillväxt
 • föreslå lösningar för att vända entreprenöriella företag i kris
 • tillämpa beslutfattande hos investerare för att utvärdera och förnya entreprenöriella företag.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier som tillämpas med en stor betoning på studenternas aktiviteter, såväl muntligt som skriftligt genom olika uppgifter. Fokus läggs på presentationsteknik och grupparbete. Uppgifterna kommer att omfatta både praktiska analyser av tillväxtmöjligheter och vad som kan begränsninga tillväxt på olika teman under kursen. Studenten förväntas delta aktivt både individuellt och genom arbete i grupp under seminarier och uppgifter, samt i skriftliga och muntliga presentationer.

Examination
Examinationen består av praktisk "hands-on" -gruppresentationer" och fallrapporter, litteraturseminarier samt en individuell skriftlig hemtentamen. Godkänt betyg krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
Ambitionen med detta moment är att identifiera och synliggöra aktuella trender. Dessa trender har stark långsiktig inverkan på samhället i stort genom att forma framtida förutsättningar för och ge upphov till utmaningar för näringslivet. Syftet med momentet är att utforska hur företag och samhälle interagerar för att tackla sådana nuvarande och framtida utmaningar. De studenter som delar i momentet förväntas ha goda kunskaper och förmågor  kopplade till deras inriktning en av de fem ämnen som finns inom företagsekonomi: redovisning, entreprenörskap, finansiering, management och marknadsföring.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • identifiera och värdera nya trender i samhället
 • relatera nya trendertill företagsekonomisk forskning inom studentens inriktning (major)
 • kritiskt diskuterabeslut kopplade till nya trenderoch deras implikationer för olika typer av företag och affärsfunktioner
 • utvärdera tillgänglig information, kunskap och policy kopplat till nya trender med avseende på validitet och reliabilitet.
 • dela multidiciplinära kunskaper.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds av föreläsningar, gästföreläsningar och guidade övningar. Studenten förses med relevanta informationskällor och vetenskaplig litteratur för att stödja individuellt arbete och grupparbete relaterat till föreläsningar och övningar.
 
Examination
Den huvudsakliga examinationen är en individuell skriftlig essä. Essän kräver en övertygande diskussion av betydelsen och angelägenheten av att lösa ett specifikt problem relaterat till en trend utifrån perspektivet av studentens ämnesinriktning. Vidare består examinationen av individ- och grupp reflektionspapper med anknytning tillkursens olika aktiviteter..  Närvaro vid alla pågående arbeten och slutpresentationer av seminarier, gruppövningar och gästföreläsningar är obligatoriska och därmed ett krav för att bli godkänd på kursen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi samt 30 hp i huvudämnet på avancerad nivå inom ett av följande masterprogram i företagsekonomi (Management, Redovisning, Marknadsföring eller Finansiering) vid Handelshögskolan i Umeå. 

Gymnasium: Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe193,2fe194,2fe195,2fe196 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe200, 2fe178, 2fe425 och 2fe147 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

The course is mainly based on articles available from Umeå University library's databases.There will be about 15 scientific articles (approx. 200 pages) as required readings for the module. The literature list will be available at course start. Furthermore, specific literature for the group assignment should be chosen and added by each group.

Reference reading

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Reference reading

The module is designed from the assumption that students have fundamental knowledge on social science research methods. Nevertheless, a general textbook might be useful to update your method competencies. Here are recommended alternatives. N.B.! Textbooks should not be applied in examinations.

Bryman, A. & Bell, E. (20195). Business research methods. 54th edition. Oxford: Oxford University Press. Collis, J. & Hussey, R. (2021). Business research: a practical guide for students. 5th edition. London: Macmillan Education. Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2010) Research Methods in Business Studies. 4th edition. Harlow: Pearson Education Publishing. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (20196). Research methods for business students. 87th edition. Harlow: Pearson Education.

Moment 2

There will be about 20 scientific articles (approx 400-500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Moment 3

There will be about 20 scientific articles (approx 400-500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Further readings will be added.

Moment 4

Harari Yuval Noah
Homo deus : a brief history of tomorrow
First U.S. edition. : New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers : 2017. : [6], 449 pages :
ISBN: 978-0-06-246431-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think
Rosling Hans, Rosling Ola, Rönnlund Anna Rosling
First edition. : New York : Flatiron Books : 2018. : x, 342 pages :
ISBN: 978-1-250-10781-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett mindre antal (80-100 sidor/inriktning) artiklar som utgör referenslitteratur inom respektive inriktning kommer att presenteras i början av momentet.

Cource Reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.