Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi med inriktning mot bioentreprenörskap, 30 hp

Engelskt namn: Business Administration for entrepreneurship

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2019-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE224

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-10-26

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-05-31

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:
Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits
Moment 2. Projektledning och organisering, 7.5 hp / Project Management and Organizing, 7.5 credits
Moment 3. Entreprenörskap, 7.5 hp / Entrepreneurship, 7.5 credits
Moment 4. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer

Moment 1.   Marknadsföring, 7.5 hp
Momentet syftar till att utveckla studentens kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs dels utifrån ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i marknadsföringens begrepp, dels genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Momentet är indelat i följande teman:

Omvärldsanalys och strategisk marknadsföring: Organisationers marknadsmiljö, konsumentbeteende och analytiska verktyg såsom marknadsundersökningar. Beslut om segmentering, differentiering och positionering samt varumärket.

Verktyg för värdeskapande processer: Tillvägagångssätt för att skapa värde tillsammans med kunden samt attrahera och nå utvalda segment genom marknadsföringsmixen och verktygen för integrerad marknadskommunikation såsom e-marknadsföring

Etik, hållbarhet och CSR: Marknadsföring diskuteras med hänsyn till etik, hållbarhet och CSR, där även ansvar ingår. Detta uppnås genom att marknadsföring belyses utifrån organisationers, konsumenters och samhällets olika intressen.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara och exemplifiera centrala begrepp och modeller inom marknadsföring
 • förklara hur faktorer i organisationers marknadsmiljö beaktas vid marknadsföringsbeslut
 • förklara och analysera de olika komponenterna i marknadsföringsmixen
 • analysera och fatta beslut om lämpliga strategier och aktiviteter utifrån organisationers värdeerbjudande
 • diskutera marknadsföring och dess utmaningar utifrån till exempel etik, hållbarhet och CSR
Undervisningens uppläggning
Momentupplägget ställer krav på utvecklande av studentens förmåga att hantera tydliga tidsramar genom planering av eget arbete och relatera teoretisk kunskap till praktiska exempel. Momentet ger också studenten möjlighet till att utveckla förmågan att kommunicera såväl skriftligt som muntligt. I momentens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case. I syfte att öka förståelsen för dessa teman samt hur de är relaterade till varandra får den studerande med hjälp av case möjlighet att analysera tänkta och verkliga marknadsföringsproblem. Casearbetet genomförs i grupp.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Projektledning och organisering, 7.5 hp
Momentet består av studier i företagsekonomi med inriktning mot organisering och ledning av projekt. Under momentet förvärvas kunskaper rörande projektarbete, projektlivscykeln, projektplanering, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Vidare behandlas även projektens relation till linjeorganisationen och koppling till företagets övergripande strategi. På momentet behandlas också olika intressenters roller och ansvar samt individens roll i ett projekt vad gäller ledning, organisering och motivation. Studenterna skall därigenom vara förberedda för att klara av en certifiering enligt International Project Management Associations (IPMA), Dnivå (Certifierad i projektkunskap).

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande verktyg, modeller och begrepp i projektledning,
 • praktiskt applicera dessa modeller och begrepp på ett verklighetsbaserat fall,
 • analysera ett projekts beroende av sin omgivning, gällande såväl händelser som olika intressenters potentiella påverkan,
 • identifiera och utvärdera de för- och nackdelar som det innebär att organisera och verka i projekt,
 • verka för att utveckla projektteam samt förklara och identifiera mellanmänskliga problem som uppstår i ett projekt,
 • genomföra tidsplanering för både egna och grupprelaterade aktiviteter.
Förutom ämnesspecifika kunskaper förväntas studenterna efter avslutat moment även ha utvecklat sin förmåga att:
arbeta i grupp, arbeta problemlösande samt kunna sammanfatta, diskutera och analysera och presentera material utifrån ett vetenskapligt perspektiv, ta ansvar för den egna och gruppens utveckling och lärande.

Undervisningens upplägg
Momentet ges som en campuskurs i två parallella delar. Den ena delen syftar till att ge grundläggande kunskaper rörande projekt och projektledning i dess organisatoriska sammanhang. I denna del stöds lärandet genom föreläsningar och litteraturseminarium. Momentets andra del syftar vidare till att, genom tillämpning och workshops samt med case-baserad undervisning (d.v.s. utifrån problemlösning och hantering av händelseförlopp, skeenden och situationer i verkliga eller fiktiva organisationer), ge en fördjupad förståelse för planering, styrning och kontroll av projekt. Studenterna arbetar här gruppvis och undervisningen baseras på studenternas egen förmåga att planera sin tid samt omsätta och applicera sina kunskaper på ett studentprojekt. Inlärningen stöds genom handledning.
 
Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig tentamen, studentprojekt samt aktivitet vid workshops. Den skriftliga tentamen motsvarar 50 procent av momentets totalpoäng och studentprojektet 50 procent. Studentprojektet genomförs och examineras gruppvis genom skriftlig inlämning, muntlig presentation och opponering.

Moment 3. Entreprenörskap, 7.5 hp
Momentet introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag och förnyelse av befintliga företag. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • beskriva och problematisera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
 • beskriva och analysera den entreprenöriella processen. beskriva och analysera sambanden mellan kreativitet, entreprenörskap, nyföretagande och deras implikationer för samhället
 • beskriva och analysera sambanden mellan kreativitet, entreprenörskap, nyföretagande och deras implikationer för samhället
 • som del i en grupp ta initiativ och utveckla en affärsidé samt tillämpa tidigare förvärvade företagsekonomiska kunskaper inklusive hållbarhetsfrågor för att konkretisera idén i en skiss till affärsplan
 • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av affärsplan
 • argumentera för och sälja in en affärsidé
 • välja, analysera och tillämpa information från affärssystem i affärsutvecklingsbeslut

Undervisningens uppläggning
Utbildningen i entreprenörskap skall bidra till att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor  för idégenerering och affärsutveckling. Lärandet stöds genom föreläsningar som ger studenterna grunder för att arbeta med entreprenörskap och affärsutveckling, vilket kompletteras med gästföreläsningar. En affärsutvecklings uppgift genomförs som innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för nya verksamheter som presenteras muntligt, vilket ger studenterna möjlighet att tränas i presentationsteknik, och skriftligt. Under  kursen genomförs workshops, för att stärka affärsutvecklingsuppgiften.

Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig salstentamen och affärsutvecklingsuppgift i grupp. Laborationer i affärssystem genomförs i grupp och presenteras muntligt och skriftligt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Ekonomistyrning, 7.5 hp
Inledningsvis syftar momentet till att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier och olika modeller som används för styrning och planering samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Därefter sker en fördjupning inom områdena budgetering, kalkylering och kostnadsfördelning. . Kopplingar görs också till alternativa styrmekanismer såsom balanserat styrkort. Kostnadsfördelning och kalkylering behandlar olika metoder för att fördela ett företags kostnader och beräkna kostnaderna för ett företags produkter och tjänster. De metoder som behandlas är bl a bidragskalkylering, påläggskalkylering, samt aktivitetsbaserad kalkylering. Vidare diskuteras hur olika metoder för kostnadsfördelning och kalkylering kan användas som ett beslutsunderlag för prissättning och val av produktmix på kort och lång sikt.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara och diskutera kopplingen mellan ett företags strategi och styrning, relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål inklusive prestationsmätning och hållbarhetsaspekter
 • upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning.
 • Förklara budgetering samt upprätta huvudbudget
 • upprätta olika huvudbudgetar och självkostnadskalkyler manuellt och med hjälp av datorbaserat program
Undervisningens uppläggning
Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper från föreläsningarna då de löser kalkyleringsproblem med hjälp av kalkylprogram.

Momentets Examination
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar muntlig presentation i seminariegrupper. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.
 

Förväntade studieresultat

Se under innehåll i respektive moment.

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Se under innehåll i respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
 

Övriga föreskrifter

Denna kurs överlappar helt eller delvis en andra kurs och därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examentillsammans med 2fe211, 2fe175,2fe182, 2fe183, 2fe158, 2fe213, 2fe214, 2fe027, 2fe212

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Moment 1

Marknadsföring : teori, strategi och praktik
Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders
2 uppl. : Harlow : Pearson : 2017 : xx, 493 s. :
ISBN: 978-1-292-21113-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar (1-2 st) om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 2

Litteratur

Macheridis Nikos
Projektaspekter : kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
3., [utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 313 s. :
ISBN: 978-91-44-05476-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tonnquist Bo
Projektledning
6., [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2016 : 499 s. :
ISBN: 9789152336120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar (ca. 50-100 sidor) tillkommer vid momentstart.

Moment 3

Litteratur

Essentials of entrepreneurship and small business management
Scarborough Norman M., Cornwall Jeffrey R.
8. ed., Global ed. : Boston : Pearson : 2015 : 720 s. :
ISBN: 1-292-09486-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blue ocean strategy : skapa nya marknader utan konkurrens
Kim W. Chan, Mauborgne Renée
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 317 s. :
ISBN: 9789147122004
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utöver anvisad kurslitteratur förutsätts att studenten självständigt söker och väljer ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 4

Litteratur

Den nya ekonomistyrningen
Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan
5., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 547 s. :
ISBN: 978-91-47-11095-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den nya ekonomistyrningen. : Övningsbok
Ax Christian, Kullvén Håkan
5. [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 323 s. :
ISBN: 9789147110964
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 45 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur

Walkenbach John
Excel 2016 Bible [Elektronisk resurs]
Wiley :

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.