Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi med inriktning mot bioentreprenörskap, 30 hp

Engelskt namn: Business Administration for entrepreneurship

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE224

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-10-26

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:
Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits
Moment 2. Projektledning och organisering, 7.5 hp / Project Management and Organizing, 7.5 credits
Moment 3. Entreprenörskap, 7.5 hp / Entrepreneurship, 7.5 credits
Moment 4. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer

Moment 1.   Marknadsföring, 7.5 hp
Marknadsföringsmodulen tar upp marknadsföring på grundläggande strategisk och operativ nivå. Detta görs med hjälp av teoretiska begrepp och modeller samt genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen ger en förståelse för hur olika delar inom marknadsföring är relaterade till varandra och hur de bildar en helhet i marknadsföringsprocessen. Modulen utgår från ett marknadsorienterat synsätt med fokus på hur företag och organisationer skapar värde tillsammans med kunder och övriga intressenter. Marknadsföringens begrepp och modeller presenteras och tillämpas samt ger en förståelse för hur marknadsföring kan användas praktiskt av företag och organisationer. Modulen ger även en förståelse för marknadsföring ur ett samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring
 • använda begrepp och modeller för att analysera marknadsföringsprocessens olika delar samt dess helhet
 • fatta underbyggda beslut om lämpliga strategier och aktiviteter inom ramen för marknadsföringsprocessen
 • förstå betydelsen av hållbar marknadsföring samt diskutera grundläggande frågor om marknadsföring och konsumentbeteende ur ett samhällsperspektiv 

Undervisningens uppläggning
Modulupplägget ger studenten möjlighet att utveckla förmåga att hantera tydliga tidsramar och att tillämpa begrepp och modeller. Inom ramen för modulen får studenten även möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera. I modulens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Projektledning och organisering, 7.5 hp
Momentet består av studier i företagsekonomi med inriktning mot organisering och ledning av projekt. Under momentet förvärvas kunskaper rörande praktiskt projektarbete, organisering i en projektintensiv organisation samt konsekvenserna av temporär organisering på människa, grupp och organisation. Studenterna skall därigenom vara förberedda för att klara av en certifiering enligt International Project Management Associations (IPMA), Dnivå (Certifierad i projektkunskap).

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska studenten kunna:
 • redogöra för, och praktiskt applicera grundläggande verktyg, modeller och begrepp i projektledning
 • analysera ett projekts beroende av sin omgivning, gällande såväl händelser som intressenters påverkan,
 • identifiera och utvärdera de för- och nackdelar som det innebär att organisera och verka i projekt,
 • verka för att utveckla projektteam samt förklara och identifiera mellanmänskliga problem som uppstår i ett projekt,
 • genomföra tidsplanering för både egna och grupprelaterade aktiviteter.
Förutom ämnesspecifika kunskaper förväntas studenterna efter avslutat moment även ha utvecklat sin förmåga att:
arbeta i grupp, arbeta problemlösande samt kunna sammanfatta, diskutera och analysera och presentera material utifrån ett vetenskapligt perspektiv, ta ansvar för den egna och gruppens utveckling och lärande.

Undervisningens upplägg
Momentet ges som en campuskurs i två parallella delar. Den ena delen syftar till att ge grundläggande kunskaper rörande projekt och projektledning i dess organisatoriska sammanhang. I denna del stöds lärandet genom föreläsningar, litteraturseminarium  samt studentföreläsningar. Momentets andra del syftar vidare till att, genom tillämpning och workshop(s) samt fall-baserad undervisning , ge fördjupad förståelse för planering, styrning och kontroll av projekt. Studenterna arbetar gruppvis och undervisningen baseras på studenternas egen förmåga att planera sin tid samt omsätta och applicera sina kunskaper på ett studentprojekt. Inlärningen stöds genom handledning.
 
Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska
 
Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig salstentamen, studentprojekt, studentföreläsningar samt aktivitet vid workshop(s) och litteraturseminarie(r). Studentprojektet och studentföreläsningen genomförs och examineras gruppvis.

Moment 3. Entreprenörskap, 7.5 hp
Momentet introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet och internationalisering, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • beskriva och problematisera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
 • beskriva och analysera den entreprenöriella processen.
 • beskriva och analysera kreativitet, entreprenörskap och nyföretagande i en samhällelig kontext
 • som del i en grupp ta initiativ och utveckla en affärsidé samt tillämpa tidigare förvärvade företagsekonomiska kunskaper inklusive hållbarhetsfrågor för att konkretisera idén i en skiss till affärsplan
 • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av affärsplan
 • argumentera för och sälja in en affärsidé
 • välja, analysera och tillämpa information från affärssystem i affärsutvecklingsbeslut
Undervisningens uppläggning
Utbildningen i entreprenörskap skall bidra till att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor  för idégenerering och affärsutveckling. Lärandet stöds genom föreläsningar som ger studenterna grunder för att arbeta med entreprenörskap och affärsutveckling, vilket kompletteras med gästföreläsningar. En affärsutvecklings uppgift genomförs som innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för nya verksamheter som presenteras muntligt, vilket ger studenterna möjlighet att tränas i presentationsteknik, och skriftligt. Under  kursen genomförs workshops, för att stärka affärsutvecklingsuppgiften.

Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig salstentamen, muntliga studentpresentationer (med underlag) och en skriftlig affärsutvecklingsuppgift i grupp. Laborationer i affärssystem genomförs i grupp och presenteras muntligt och skriftligt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Ekonomistyrning, 7.5 hp
Inledningsvis syftar momentet till att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier och olika modeller som används för styrning och planering samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Därefter sker en fördjupning inom områdena budgetering, kalkylering och kostnadsfördelning.   Kopplingar görs också mellan olika styrmekanismer och styrtekniker, såsom balanserat styrkort, som sedan tillämpas och används i kontext. Den kontextuella användningen av olika styrmekanismer och tekniker syftar också till att främja ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • Redogöra för ekonomistyrningens definition, syften och utformning, vilket inkluderar styralternativ och styrformer.
 • Förklara  och diskutera kopplingen mellan ett företags strategi och styrning, relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål.
 • Diskutera ekonomistyrning i relation till jämställdhet och hållbarhet
 • Upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning.
 • Förklara budgetering samt upprätta huvudbudget.
 • Använda tekniker inom ekonomistyrning med hjälp av datorbaserat program.
Undervisningens uppläggning
Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna från föreläsningarna  med hjälp av case och kalkylprogram.

Momentets Examination
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar muntlig presentation i seminariegrupper. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se under innehåll i respektive moment.

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Se under innehåll i respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Denna kurs överlappar helt eller delvis en andra kurs och därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examentillsammans med 2fe211+2FE212+2FE213+2FE214+2FE027+2fe029+2FE158+1KO002+2fe225+2fe182, 2fe175

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Marknadsföring : teori, strategi och praktik
Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders
2 uppl. : Harlow : Pearson : 2017 : xx, 493 s. :
ISBN: 978-1-292-21113-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar (1-2 st) om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 2

Litteratur

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 243 s. :
ISBN: 978-91-47-11480-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar samt ev. annat material (ca. 100-150 sidor) tillkommer vid momentstart.

Moment 3

Litteratur

Løwe Nielsen Suna
Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play
Second edition. : Cheltenham, Glos : Edward Elgar Publishing Limited : [2017] : xxviii, 334 pages :
ISBN: 1785364456
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ISBN 9781785364471

Artiklar och rapporter motsvarande 50-80 sidor tillkommer. Studenter kan utöver detta behöva söka artiklar och information för olika uppgifter.

Referenslitteratur

Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Ilar & Herman Kienhuis (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. Amsterdam: McKinsey & Company https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA51184329680004996&context=L&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,mckinsey%20starting%20up%20business%20planning&mode=Basic

Kurslitteratur från Företagsekonomi A och Företagsekonomi B som behandlar grunderna i marknadsföring, redovisning, budgetering, ekonomistyrning och finansiering utgör en viktig grund för analyser i affärsplanen.

Moment 4

Litteratur

Den nya ekonomistyrningen
Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan
5., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 547 s. :
ISBN: 978-91-47-11095-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ny upplaga inom kort

Den nya ekonomistyrningen. : Övningsbok
Ax Christian, Kullvén Håkan
5. [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 323 s. :
ISBN: 9789147110964
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ny upplaga inom kort

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 45 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.