"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att leda och driva projekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Managing and leading projects

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2FE226

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-09-20

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursen består av studier i företagsekonomi med inriktning mot projektarbete. Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper inom och förståelse för arbete i projektform, utmaningar inom projektarbete, samt kunskaper om att driva projekt. Kursen innehåller således fokus på ledarskap i projekt, projektroller och grupper, projekt som arbetsform, projektets miljö och intressenter, projektplanering och styrning, samt projektetik.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande verktyg, teorier och begrepp i projektledning/projektarbete,
 • beskriva olika roller och ansvarsområden inom ett projekt
 • identifiera och diskutera olika intressenters potentiella påverkan på ett projekt
 • identifiera och diskutera för- och nackdelar med att organisera verksamhet som projekt,
 • förklara mellanmänskliga problem som kan uppstå i ett projekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen undervisning bedrivs nätbaserat och har inga fysiska träffar. Samtliga examinationer och föreläsningar sker genom en internetbaserad lärplattform. Kursen bygger på löpande examination. Materialet i lärplattformen förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen. Kursen ges på svenska men delar av kursmaterialet kan vara på engelska. Undervisningen baseras på studenternas egen förmåga att planera sin tid samt omsätta och applicera sina kunskaper på ett studentprojekt. Lärandet stöds genom föreläsningsmaterial.

Examination

Examinationen sker genom löpande examination med individuell hemtentamina och individuella skriftliga uppgifter. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska delar.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen kan ingå som en kurs på grundläggande nivå i en kandidatexamen vid Umeå universitet. Kursen är på grund av sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på grundnivå i företagsekonomi.

Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) utan fysiska träffar. Kursen genomförs med hjälp av en internetbaserad lärplattform och kräver tillgång till dator och internetuppkoppling

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 6

  Kurslitteratur

  Litteratur

  Tonnquist Bo
  Projektledning
  Åttonde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2021] : 559 sidor :
  ISBN: 9789152360804
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: även 7e upplagan av boken kan användas på kursen

  Macheridis Nikos
  Projektaspekter : kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
  3., [utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 313 s. :
  ISBN: 978-91-44-05476-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar (ca. 20-50 sidor) kan tillkomma vid momentstart.

  Referenslitteratur

  Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Kurslitteratur

  Litteratur

  Macheridis Nikos
  Projektaspekter : kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
  3., [utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 313 s. :
  ISBN: 978-91-44-05476-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tonnquist Bo
  Projektledning
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma Utbildning : [2018] : 543 sidor :
  ISBN: 9789152354988
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar (ca. 20-50 sidor) kan tillkomma vid momentstart.

  Referenslitteratur

  Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.