"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i företagsekonomi III, 30 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Business Administration III

Denna kursplan gäller: 2022-10-31 och tillsvidare

Kurskod: 2FE401

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-11-16

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-09-29

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra en studie som bidrar till företagsekonomisk forskning. Den studerande skall, genom uppsatsen och muntligen, visa förmåga att planera, genomföra och presentera en grundlig vetenskaplig studie av relevans inom masterprogrammets område. Uppsatsens bidrag skall vila på uttryckligen granskade och väl motiverade ställningstaganden. Studenten ska visa god kännedom om det aktuella forskningsområdet samt förmåga att reflektera och positionera den egna studien i förhållande till tidigare forskning inom området.

Moment 1. Arbetsseminarier, 0 hp
Momentet omfattar tre arbetsseminarier. Arbetsseminarierna utvecklar den studerandes förmåga att kritiskt granska och analysera vetenskapliga undersökningar och rapporter.  De tre seminarierna behandlar följande områden:

 • Seminarium 1. Muntlig och skriftlig granskning av en tidigare seminariebehandlad masteruppsats. Den skriftliga granskningen ska följa riktlinjerna för sidoopposition.
 • Seminarium 2. Problematisering och val av teoretiska utgångspunkter.
 • Seminarium 3. Seminariebehandling av eget teoriområde och metod. (Seminariet bygger på ett utkast till inledning, teori- och metodkapitel samt en plan för datainsamling och det fortsatta arbetet). Seminariet bör genomföras innan empiriinsamling påbörjas.

På seminarium 2 och 3 förväntas studenten presentera utkast på olika delar av sin uppsats samt genomföra en granskning och analys av studiekamraters arbeten. Seminarium 2 och 3 innebär alltså en opposition på andra deltagares arbeten.

Moment 2. Sidoopposition, 0 hp
Den studerande ska genomföra en skriftlig sidoopposition på en annan masteruppsats och delta aktivt vid det seminarium som oppositionen avser. Sidooppositionen är en individuell uppgift. Sidooppositionen ska tydligt visa studentens förmåga identifiera uppsatsens styrkor och svagheter och ge förslag på hur sådana svagheter kan åtgärdas.

Moment 3. Masteruppsats, 30 hp
Detta moment utgör huvuddelen av kursen och utvecklar den studerandes förmåga att på avancerad nivå undersöka ett ämne inom det företagsekonomiska fältet med relevans för studentens masterprogram. De studerande ska identifiera, formulera och motivera studiens genomförande inom det teoretiska området vilket kan innefatta att applicera teorier eller modeller på ett nytt empiriskt område eller genom att applicera nya metoder för datainsamling och analys. Därigenom ger författarna ett bidrag till litteraturen inom ett specifikt ämnes- eller problemområde.

Uppsatsen ska inkludera en grundlig litteraturgenomgång som positionerar uppsatsen i en relevant teoretisk referensram. Den teoretiska referensramens ska visa på ingående kunskap i ämnet. Litteraturgenomgången ska visa studentens förmåga att självständigt behandla och granska litteraturen. Uppsatsen ska också baseras på genomtänkt val av metod, där studentens metodologiska och teoretiska val ska spegla god medvetenhet om hur ämnet studerats i tidigare forskning. Metodfrågorna ska vara tydligt anknutna till problemområdet samt uppvisa stringens genom hela arbetet. Uppsatsen ska presentera en systematisk bearbetning av data och analys av det teoretiska och empiriska materialet. Abstraktionsnivån i den avslutande diskussionen ska vara hög. Stringens krävs för att synliggöra sambandet mellan uppsatsens olika delar. Uppsatsens längd sträcker sig vanligen mellan 70 och 100 sidor beroende på disciplin och metod. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium.

Moment 4. Huvudopposition, 0 hp
Momentet omfattar en muntlig och skriftlig huvudopposition på en annan master-uppsats. En grundlig granskning av en annan masteruppsats ska genomföras. Den granskade uppsatsen ska läggas fram inom samma masterprogram. Alternativt kan opposition ske på en uppsats inom studentens tillvalsämne (minor). Den skriftliga huvudoppositionen är en individuell uppgift. Den muntliga delen genomförs vanligen tillsammans med medförfattaren på den egna uppsatsen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • självständigt identifiera ett företagsekonomiskt forskningsområde och formulera ett forskningsfråga som bidrar till kunskapsbildningen inom ett specifikt fält
 • genomföra en grundlig litteraturgenomgång och presentera en teoretisk referensram som tydliggör uppsatsens position inom det teoretiska fältet
 • argumentera för valet av metod på ett övertygande sätt och visa på en förmåga att använda avancerad undersökningsmetodik som använts i tidigare forskning
 • samla in ett relevant och omfattande empiriskt material som analyseras med passande  analysmetoder
 • diskutera analysresultat i förhållande till den teoretiska referensramen
 • dra slutsatser med tydlighet och precision, reflektera över vetenskapliga och praktiska implikationer och lämna förslag till fortsatt forskning
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter som är relevanta för uppsatsen
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar inom ramen för företagsekonomisk forskning som är relaterade till uppsatsens ämnesområde
 • med precision kommunicera studiens huvudargument, innehåll och resultat på ett akademiskt sätt
 • försvara uppsatsen vid ett seminarium samt kritiskt granska andra vetenskapliga studier såväl skriftligt som muntligt.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi,
För tillträde till kursen krävs dessutom att den studerande har avklarat minst 82,5 hp inom ett två-årigt masterprogram vid Handelshögskolan vid Umeå universitet varav minst 52,5 hp inom företagsekonomi på avancerad nivå inkluderande 30 hp på avancerad nivå inom programmets huvudinriktning eller motsvarande. Bland genomgångna kurser ska minst 7,5 högskolepoäng avse studier i vetenskaplig metod inom företagsekonomi/samhällsvetenskap, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet är i stor utsträckning ett självständigt arbete vilket bland annat innebär att handledarnas styrning tonas ned för att skapa förutsättningar för individuell frihet, kreativitet och personligt ansvarstagande. Dock förutsätts att uppsatsmanuskriptet presenteras och diskuteras med handledaren vid minst tre tillfällen under uppsatsarbetets gång. Datum för handledningstillfällen planeras tillsammans med handledaren. Handledning garanteras endast under den första terminen som den studerande är registrerad på kursen.

Examination

Examination sker under anvisade perioder under terminstid.

Moment 1. Arbetsseminarier, 0 hp
Detta moment examineras genom deltagande i tre obligatoriska arbetsseminarier. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 2. Sidoopposition, 0 hp
Detta moment består av en skriftlig sidoopposition på ett examensarbete av samma typ (dvs. en 30 hp masteruppsats). Den skriftliga sidooppositionen är individuell. Se uppsatsmanualen för anvisningar. Därtill krävs deltagande vid det aktuella uppsatsseminariet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.
 
Moment 3. Masteruppsats, 30 hp
Masteruppsatsen examineras genom författande och försvar av den egna uppsatsen.  Försvar av den egna uppsatsen får ej ske innan de obligatoriska arbetsseminarierna (moment 1) är godkända. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en betygsättande lärare och examinator, medan en individuell bedömning av försvaret av masteruppsatsen görs vid seminarietillfället.

Om uppsatsen inte kan godkännas i den form som föreligger vid seminariet ska eventuella kompletteringar ske efter handledarens (eller i förekommande fall betygsättande lärares) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades.

Moment 4. Huvudopposition, 0 hp
Momentet examineras genom skriftlig och muntlig granskning och diskussion av en annan uppsats på master-nivå. Den skriftliga huvudoppositionen examineras individuellt. Den muntliga huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattaren på den egna uppsatsen. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Regler om självständig bearbetning av texter och referenshantering är applicerbara på alla examinerande skriftliga uppgifter under kursen.

Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd och underkänd.

Betyg ges när den studerande har godkänts på kursens samtliga delmoment.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras genom plagiatkontroll. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Uppsats och seminarieuppgifter skrivs på engelska. 
Uppsatsen skrivs tillsammans av två studenter.

Det är inte möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (exempelvis den ena skriver examensarbete och den andra masteruppsats).

För studerande som följer ett masterprogram ska det ämnesområde som uppsatsen behandlar ligga inom det område som den studerande fördjupat sig i.

Handledning är endast garanterad för den första termin som den studerande är registrerad på kursen. Detta gäller oavsett hur ofta studenterna träffat sin handledare.

Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartner.

En tumregel för uppsatsens omfattning är ca 70 - 100 sidor.

Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

Försvar av egen uppsats bör, om möjligt, ske först efter det att den obligatoriska sidooppositionen är godkänd. De obligatoriska arbetsseminarierna skall vara godkända före försvaret.

Uppsatsseminariet och huvudoppositionen genomförs normalt vid kursslutet (vanligen terminsslutet). Studenter som inte är klara med sin uppsats ges möjlighet att försvara sin uppsats nästa seminarieperiod.

När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i digital form via systemet Diva.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 44

Kurslitteratur

Moment 1

Litteratur kan föreslås av handledaren eller seminarie ledare.

Moment 2

Anvisningar för sidooppositions-PM finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Moment 3

Litteratur sökes individuellt. En lista på rekommenderad metodlitteratur finns via appendix i manualen för uppsatsarbete

Moment 4

Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Referenslitteratur till kursen

Referenslitteratur till kursen

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan behövas för att kunna slutföra momentet.