"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp

Engelskt namn: IT-environments and Digital Services

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2IN121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-28

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-27

Innehåll

Moment 1. Innovationsprocesser, 7,5 högskolepoäng
Innovation Processes, 7,5 credits
I detta kursmoment introduceras och analyseras centrala företeelser och begrepp inom området innovationsprocesser. Momentet behandlar särskilt den rörelse som benämns öppen innovation där slutna innovationsprocesser jämförs med öppna inno­vations­pro­cesser. Under momentet fokuseras utöver teoretiska beskriv­ningar även empiriska stu­dier av innovationsprocesser. Dessutom behandlas innova­tions­processer med avse­ende på metodutveckling för innovation.

Moment 2. Digital tjänsteinnovation, 7,5 högskolepoäng
Digital Service Innovation, 7,5 credits
Under momentet introduceras kunskaper om tjänsteutveckling i digitala miljöer. Momentets fokus är att utveckla färdigheter för att skapa digitala tjänster. Dessutom testas och utvärderas metoder för digital tjänsteinnnovation genom att i projektform utveckla digitala tjänster. I kursmomentet ingår även att tillämpa affärsmodeller för digitala tjänster.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Innovationsprocesser, 7,5 högskolepoäng

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för vad som konstitu­erar innovationsprocesser.
2. Identifiera likheter och skillnader mellan slutna och öppna innova­tionsprocesser. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Empiriskt identifiera och analysera innovationsprocesser i or­ganisa­tioner.
4. Utifrån teoretiskt och eget empi­riskt material bidra till metod­ut­veckling i innovations­processer.
5. Presentera en genomförd studie av innovationsprocesser muntligt och skriftligt. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Kritiskt granska och bedöma stu­dier av innovationsprocesser.
7. Analysera samhälleliga konsekven­ser av öppna innovationsprocesser

Moment 2. Digital tjänsteinnovation, 7,5 högskolepoäng

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för vad som konstitu­erar tjänsteinnovation.
2. Identifiera likheter och skillnader mellan produktinnovation och tjänsteinnovation. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Utveckla en digital tjänst med tillhörande affärsmodell.
4. Presentera en genomförd digital tjänsteinnovationsprocess muntligt och skriftligt. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5. Utvärdera hur digital teknik påverkar möjligheter till tjänsteinnovation.

Behörighetskrav

Univ: Informationssystem 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Innovationsprocesser, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Digital tjänsteinnovation, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker i form av en individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras betyget väl godkänt på bägge ingående kursmoment.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 31

  Moment 1. Innovationsprocesser

  Öppen innovation - i teori och praktik av Lakemond, Nichollette & Tell, Fredrik (2016) (red). Lund: Studentlitteratur. Obligatorisk. Open Innovation. Where We've Been and Where We're Going. Research Technology Management av Chesbrough, Henry (2012). , July-August 2012. Obligatorisk.

  Moment 2. Digital tjänsteinnovation

  Tjänsteinnovation av Kristensson, Per, Gustafsson, Anders & Witell, Lars (2014). Lund: Studentlitteratur. Obligatorisk "Service Innovation: A servicedominant logic perspective" av Lusch & Nambisan, 2015. "The architecture of simplicity" av Miller, 1993.

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Kurslitteratur

  Moment 1. Innovationsprocesser Lakemond, Nichollette & Tell, Fredrik (2016) (red). Öppen innovation - i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Obligatorisk. Chesbrough, Henry (2012). Open Innovation. Where We've Been and Where We're Going. Research Technology Management, July-August 2012. Obligatorisk. Moment 2. Digital tjänsteinnovation Kristensson, Per, Gustafsson, Anders & Witell, Lars (2014). Tjänsteinnovation. Lund: Studentlitteratur.

  Moment 2. Digital tjänsteinnovation "Service Innovation: A servicedominant logic perspective" av Lusch & Nambisan, 2015. " The architecture of simplicity" Miller, 1993. Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).