"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital tjänsteutveckling, 30 hp

Engelskt namn: Digital Service Development

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 2IN333

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-05-12

Innehåll

Modul 1. Artificiell intelligens i samhället, 7,5 hp.
Under denna modul introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Modulen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Modulen fokuserar AI i historisk, nutida och framtida kontext. Särskilt fokus läggs vid digital kommunikation och medieproduktion samt etiska problem inom AI-området.

Modul 2. Digital tjänstedesign, 7,5 hp. 
Modulen introducerar centrala begrepp och metoder inom digital tjänstedesign. Med utgångspunkt i analys av användarbehov utforskar modulen möjligheter och förutsättningar för digital tjänstedesign. Särskilt fokus läggs på hur beröringspunkter mellan användare och tjänst utformas, upplevs och levereras.

Modul 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 hp.
Modulen behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problemformuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Det ger även förståelse för projektmetodik, vad IT-projekt kan vara i olika sammanhang, hur de kan ledas och styras samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Modulen ger även en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser, för- och nackdelar med projekt som organisationsform samt olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål.

Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp.
Modulen avser att ge den studerande tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar specifikation av ett givet projektuppdrag, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten försvaras i ett seminarium. Under projektarbetet ges den studerande kunskap om och insikt i aktuella frågor rörande projekthantering inom IT-området. Modulen behandlar även de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras i samband med processinriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap, olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Under projektarbetet ges studenterna även möjlighet att tillämpa informationsteknik för att stödja processinriktat arbete i projektform.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Artificiell intelligens i samhället, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Identifiera och redogöra för exempel på artificiell intelligens i kulturen.
2. Redogöra för artificiell intelligens i historisk och nutida kontext.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Analysera aktuella exempel på artificiell intelligens i samhället ur ett demokratiskt perspektiv.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Identifiera etiska problem som artificiell intelligens kan generera i ett framtida samhälle och föreslå lösningar till problemen.

Modul 2. Digital tjänstedesign, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande principer, metoder och begrepp inom digital tjänstedesign.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Omsätta metoder och principer vid skapandet av digitala tjänster.
3. Använda metoder inom digital tjänstedesign för att identifiera och dokumentera specifika användarbehov.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Värdera digitala tjänster utifrån sammanhang och användarnas behov.

Modul 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Beskriva och förklara hela projektprocessen från initiering till utvärdering, inklusive hur projekt kan ledas och styras.
2. Identifiera situationer där projekt som organisationsform är lämplig att tillämpa. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Organisera och initiera ett projektarbete i samarbete med andra.
4. Genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten.
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektplan. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
6. Föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform och olika projektorganiseringsdiskurser.

Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som ofta aktualiseras i samband med processinriktat arbete.
2. Tillämpa informationsteknik för att stödja projektarbete. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Självständigt genomföra ett IT-projekt i samverkan med andra.
4. Tillämpa en projektmodells olika faser.
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektrapport. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
6. Självständigt och kritiskt granska, analysera och värdera det projektarbete som hen deltagit i.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 avklarade högskolepoäng inom programmet Digital Medieproduktion, därav minst betyget godkänd på modulen Prototyping och gränssnitt, 7,5 hp inom kursen Design för användarupplevelser, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Artificiell intelligens i samhället, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Digital tjänstedesign, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att en modul bedömts som minst godkänd, samt att övriga tre ingående moduler har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 6

  Modul 1. Artificiell intelligens i samhället.

  AIQ : hur artificiell intelligens fungerar
  Polson Nick, Scott James
  Göteborg : Bokförlaget Daidalos : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789171735539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dignum Virginia
  Responsible artificial intelligence : how to develop and use AI in a responsible way
  Cham : Springer : [2019] : viii, 127 pages :
  ISBN: 3030303705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Modul 2. Digital tjänstedesign.

  Tjänstedesign : principer och praktiker
  Holmlid Stefan, Wetter Edman Katarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2021 : 247 sidor :
  ISBN: 9789144130958
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Modul 3. Projektledning och projektmetodik.

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  Femte upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2024] : 245 sidor :
  ISBN: 9789152364635
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete.

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  Femte upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2024] : 245 sidor :
  ISBN: 9789152364635
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2022 vecka 20

  Modul 1. Artificiell intelligens i samhället.

  AIQ : hur artificiell intelligens fungerar
  Polson Nick, Scott James
  Göteborg : Bokförlaget Daidalos : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789171735539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dignum Virginia
  Responsible artificial intelligence : how to develop and use AI in a responsible way
  Cham : Springer : [2019] : viii, 127 pages :
  ISBN: 3030303705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Modul 2. Digital tjänstedesign.

  Tjänstedesign : principer och praktiker
  Holmlid Stefan, Wetter Edman Katarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2021 : 247 sidor :
  ISBN: 9789144130958
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Modul 3. Projektledning och projektmetodik.

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete.

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).