Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp

Engelskt namn: Sport, Upbringing, and Socialisation

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 2IP027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-13

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas teorier och forskning om fostran och socialisation som pedagogiska processer. Vidare problematiseras hur värden och normer inom idrott skapas genom socialisationsprocessen i och resulterar i skilda värdegrunder och beteendelogiker. Särskilt vikt läggs vid kritiska perspektiv och problematisering av fostrans- och socialisationsprocesser inom idrottens område med avseende på genus och makt. Vidare behandlas observation som vetenskaplig metod med fokus på att systematiskt samla in, bearbeta och rapportera observationsdata i relation till frågeställningar om fostran och socialisation.

Förväntade studieresultat

Idrott, fostran och socialisation, 7.5 hp
Sport, upbringing and socialisation, 7.5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för teorier och forskning om fostran och socialisation och kunskaper om dess processer inom det idrottspedagogiska fältet.
  • visa grundläggande metodologisk kunskap om observation som vetenskaplig metod samt etiska riktlinjer för forskning.
Färdigheter och förmåga
  • visa förmåga att identifiera problem och förändringsbehov inom en idrottpraktik mot bakgrund av teorier om fostran och socialisation och relevanta styrdokument samt utarbeta handlingsplan för utveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att kritiskt värdera och problematisera beteenden och förhållningssätt som utvecklas genom sociala interaktioner.  

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom:
  • En gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
  • En individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella uppgiften. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Coakley Jay J.
Sports in society : issues and controversies
13 ed. International student edition : New York, NY : McGraw-Hill : [2021] : xv, 656 pages :
ISBN: 9781260571400
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Om genus
Connell Raewyn, Pearse Rebecca
3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
ISBN: 9789171734501
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Eliasson Inger
"In different sports worlds" : Socialisation among children, coaches, and parents in girls' and boys' football teams
Ingår i:
European journal for sport and society [Elektronisk resurs]
Waxmann Verlag GmbH : sid. 187-214 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16138171.2015.11687962
Obligatorisk

Eliasson I.
The gap between formalised children’s rights and children’s real lives in sport
International Review for the Sociology of Sport. Vol. 52(4) s. 470–496 : 2017 :
Obligatorisk

Logics of practice in movement culture: Lars-Magnus Engström’s contribution to understanding participation in movement cultures
Engström Lars-Magnus, Redelius Karin, Larsson Håkan
Sport, Education and Society, 23:9, 892-904 : 2018 :
DOI: 10.1080/13573322.2017.1290597
Obligatorisk

Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Focault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens
Gytz Olesen Søren, Møller Pedersen Peter, Johansson Ingmar
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 250 s. :
ISBN: 91-44-04118-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Karp Staffan
Perspectives on the Meaning of Children’s Sport for Adulthood
European Journal for Sport and Society, 7(2), pp. 117-129 : 2010 :
Obligatorisk

Movist I.
Anteckningar om fostran
Pedagogiska rapporter, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 1991 :
Obligatorisk

Idéer för idrottsutveckling
Redelius Karin, Fahlén Josef, Karp Staffan
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2015 : 255 s. :
ISBN: 9789187745591
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Convention on the rights of the child
United Nations : 1989 :
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Obligatorisk

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
God forskningssed
Obligatorisk

Därutöver tillkommer 3-4 vetenskapliga texter.