Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Datorspel och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Video games and learning I

Denna kursplan gäller: 2008-08-18 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2008-08-20

Innehåll

Kursen ger en orientering om hur datorspel och virtuella världar kan användas i lärandesituationer för ungdomar såväl som för vuxna. Vi studerar både det formella och informella lärandet som kan äga rum i samband med datorspelande. Kursen avser vidare ge orientering om den spelkultur som råder i den växande generationen. I kursen ingår orienterande inslag om hur datorspel tillverkas och vilka intressen som ligger bakom de spel som utvecklas på spelmarknaden idag. Hälsoaspekter när det gäller datorspelande belyses och diskuteras och kursdeltagarna får även redskap för att kunna identifiera genusaspekter i datorspel.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: - analysera datorspel utifrån ett lärandeperspektiv - identifiera och beskriva formellt och informellt lärande i samband med datorspelande - redogöra för hälsoaspekter i relation till datorspelande - redogöra för olika spelgenrer och spelkulturer - återge de mekanismer som inverkar vid utvecklande av ett datorspel - identifiera och motivera genussignaler i datorspel - identifiera och motivera lärmoment där datorspel ingår - tillämpa kunskaper om datorspel och lärande vid planering av ett lärmoment

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Upp till en sammankomst vid campus i Umeå kan förekomma. Under kursen används ett Internetbaserat konferenssystem och webben för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Tillgång till Internetuppkoppling krävs (bredband). Följande programvaror och utrustning behövs: - Dator med tillräcklig prestanda för moderna spel. Nyckelkomponenter är ramminne, processor och grafikkort. - PDF-läsare ex: Adobe Acrobat Reader

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl godkänd skall studenten självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till användning av datorspel i lärandemiljöer. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära annan examinator. Examinationen sker med hjälp av informations och kommunikationsteknik på distans. Utvärdering sker efter utförd kurs. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt och enligt universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. http://www.student.umu.se/regelsamlingen, se punkt 14 Examensfrågor. För mer information kontakta studierektor.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 4

  Gee James Paul
  What video games have to teach us about learning and literacy
  Rev. and updated ed. : New York : Palgrave Macmillan : 2007 : 249 s. :
  ISBN: 1-4039-8453-0 (hft)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kafai Yasmin B.
  Beyond Barbie and Mortal Kombat : new perspectives on gender and gaming
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2008 : xxv, 371 s., [16] p. of plates :
  ISBN: 978-0-262-11319-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar Datorspel enligt lärarens anvisningar

 • Giltig från: 2011 vecka 3

  Gee James Paul
  What video games have to teach us about learning and literacy
  Rev. and updated ed. : New York : Palgrave Macmillan : 2007 : 249 s. :
  ISBN: 1-4039-8453-0 (hft)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att leva i World of Warcraft : tio ungdomars tankar och erfarenheter
  Linderoth Jonas, Bennerstedt Ulrika
  Stockholm : Medierådet : 2007 : 80 s. :
  Obligatorisk

  Kafai Yasmin B.
  Beyond Barbie and Mortal Kombat : new perspectives on gender and gaming
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2008 : xxv, 371 s., [16] p. of plates :
  ISBN: 978-0-262-11319-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar Datorspel enligt lärarens anvisningar