Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Datorspel och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Video games and learning I

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 till 2020-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2008-08-20

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-10

Innehåll

Kursen ger en orientering om hur datorspel och virtuella världar kan användas i lärandesituationer för ungdomar såväl som för vuxna. Vi studerar både det formella och informella lärandet som kan äga rum i samband med datorspelande. Kursen avser vidare ge orientering om den spelkultur som råder i den växande generationen. I kursen ingår orienterande inslag om hur datorspel tillverkas och vilka intressen som ligger bakom de spel som utvecklas på spelmarknaden idag. Hälsoaspekter när det gäller datorspelande belyses och diskuteras och kursdeltagarna får även redskap för att kunna identifiera genusaspekter i datorspel.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • identifiera och beskriva formellt och informellt lärande i samband med datorspelande
 • redogöra för hälsoaspekter i relation till datorspelande
 • redogöra för olika spelgenrer och spelkulturer
 • återge de mekanismer som inverkar vid utvecklande av ett datorspel
 • identifiera genussignaler i datorspel
 • identifiera lärmoment där datorspel ingår
Färdigheter och förmåga
 • tillämpa kunskaper om datorspel och lärande vid planering av ett lärmoment
 • motivera genussignaler i datorspel
 • motivera lärmoment där datorspel ingår
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera datorspel utifrån ett lärandeperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används ett internetbaserat konferenssystem och webben för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Tillgång till Internetuppkoppling krävs (bredband). För att kunna delta i kursen behövs en dator med tillräcklig prestanda för moderna spel.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar.   

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till ämnesområdet.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Palmquist Adam
  Det spelifierade klassrummet
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 248 sidor :
  ISBN: 9789144119120
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Whitton Nicola
  Digital games and learning [Elektronisk resurs] : research and theory
  New York : Routledge : [2014] : 1 online resource (xiv, 215 pages) :
  ISBN: 0203095936-
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  När datorspelandet blir problematiskt : en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga
  Rangmar Jenny, Thomée Sara
  Göteborg : Länsstyrelsen Västra Götaland : 2019 : 46 sidor :
  Fritt tillgänglig på Länsstyrelsen Västra götalands läns webbplats
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Farber Matthew
  Gamify your classroom : a field guide to game-based learning
  revised edit : New York : Peter Lang Publishing Inc : 2017 : 346 sidor :
  ISBN: 9781433135026
  Se bibliotekets söktjänst

  Föräldrar och e-sport : att vara förälder till en e-sportare
  Englin Jesper, Tennivaara Sabina
  [Sverok] : [2016?] : 44 s. :
  ISBN: 9789163907012
  Se bibliotekets söktjänst

  What's the problem in problem gaming? : Nordic research perspectives
  Enevold Jessica, Thorhauge Anne Mette, Gregersen Andreas
  Göteborg : Nordicom : [2018] : 123 sidor :
  ISBN: 9789187957888
  Se bibliotekets söktjänst

  Nätpublicerade resurser tillkommer enligt lärares anvisning.

 • Giltig från: 2015 vecka 51

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Whitton Nicola
  Digital games and learning [Elektronisk resurs] : research and theory
  New York : Routledge : [2014] : 1 online resource (xiv, 215 pages) :
  ISBN: 0203095936-
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Farber Matthew
  Gamify Your Classroom: A Field Guide to Game-Based Learning
  NY: Peter Lang Publishing, Inc : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781433126703/gamify-your-classroom/
  Obligatorisk

  Nätpublicerade resurser (t ex artiklar/papers) tillkommer enligt lärares anvisning.

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Gee James Paul
  What video games have to teach us about learning and literacy
  Rev. and updated ed. : New York : Palgrave Macmillan : 2007 : 249 s. :
  ISBN: 1-4039-8453-0 (hft)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kafai Yasmin B.
  Beyond Barbie and Mortal Kombat : new perspectives on gender and gaming
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2008 : xxv, 371 s., [16] p. of plates :
  ISBN: 978-0-262-11319-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.