Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud, 7,5 hp

Engelskt namn: Pedagogical Documentation with the Support of ICT: text, images and sounds

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för Tilllämpad utbildningsvetenskap, 2012-03-21

Innehåll

Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud. Frågorna varför, vad och hur är centrala utgångspunkter. Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, genom exempelvis digital portfolio.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
 • förklara och argumentera kring begreppet pedagogisk dokumentation
 • redogöra för portfolio som pedagogisk metod
 • tillämpa medierna text, bild och ljud för pedagogisk dokumentation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en webbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För betyget Väl godkänd skall studenten, förutom uppfyllda kriterier för godkänd, i enlighet med kurslitteraturens definitioner självständigt kunna använda begrepp, termer och modeller som presenteras i kurslitteraturen. Vidare skall studenten självständigt utifrån erfarenheter från praktiskt arbete samt kurslitteratur kunna belysa olika perspektiv med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Särskild vikt läggs också vid studentens förmåga att uttrycka sig med medier och använda berättarkomponenter på ett väl planerat och genomtänkt sätt.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt och enligt universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. http://www.student.umu.se/regelsamlingen, se punkt 14 Examensfrågor. För mer information kontakta studierektor.

Litteratur

 • Giltig från: 2013 vecka 3

  Dykhoff Klas
  Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign.
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2002 (Kristianstad : 124 s. :
  ISBN: 91-47-06552-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
  ISBN: 91-44-04114-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den svårfångade reflektionen
  Emsheimer Peter, Hansson Hasse, Koppfeldt Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 196 s., [4] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-03700-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
  Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta, Nordström Gert Z.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-04294-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrig kurslitteratur

  Medieresor – om medier för pedagoger, Utbildningsradion. Multimediabyrån - http://www.multimedia.skolutveckling.se Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar. Litteraturlistan revideras efter varje termin. Aktuell kurslitteraturlista finns på kursens webbplats.

  Referenslitteratur

  Wiman Beata
  Att skriva manus för interaktiva medier : hur min idé blir en färdig produktion
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 98 s. :
  ISBN: 91-44-01255-1
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2012 vecka 12

  Dykhoff Klas
  Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign.
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2002 (Kristianstad : 124 s. :
  ISBN: 91-47-06552-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
  ISBN: 91-44-04114-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att arbeta med portfolio : teori, förhållningssätt och praktik
  Ellmin Roger, Ellmin Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2003 : 236 s. :
  ISBN: 91-7205-394-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den svårfångade reflektionen
  Emsheimer Peter, Hansson Hasse, Koppfeldt Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 196 s., [4] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-03700-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
  Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta, Nordström Gert Z.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-04294-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrig kurslitteratur

  Medieresor – om medier för pedagoger, Utbildningsradion. Multimediabyrån - http://www.multimedia.skolutveckling.se Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar. Litteraturlistan revideras efter varje termin. Aktuell kurslitteraturlista finns på kursens webbplats.

  Referenslitteratur

  Wiman Beata
  Att skriva manus för interaktiva medier : hur min idé blir en färdig produktion
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 98 s. :
  ISBN: 91-44-01255-1
  Se bibliotekskatalogen Album