Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud, 7,5 hp

Engelskt namn: Pedagogical Documentation with the Support of ICT: text, images and sounds

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 2IT021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för Tilllämpad utbildningsvetenskap, 2012-03-21

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-10

Innehåll

Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud. Frågorna varför, vad och hur är centrala utgångspunkter. Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, genom exempelvis digital portfolio.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva begreppet pedagogisk dokumentation
 • redogöra för portfolio som pedagogisk metod
Färdigheter och förmåga
 • tillämpa medierna text, bild och ljud för att dokumentera, analysera och kommunicera lärandesituationer och lärandeprocesser
 • kommunicera utfallet av dokumentation för bedömning och utvärdering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera begreppet pedagogisk dokumentation
 • värdera konsekvenser dokumentation av barns och elevers lärande kan få
 • kritiskt granska och värdera sin egen och/eller andras verksamheter ur ett dokumentationsperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en webbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Litteratur för alla

  I kurslitteraturväg består kursen av två huvudsakliga böcker för studenter med inriktning mot förskola respektive studenter med inriktning mot skola. Därtill tillkommer artiklar och hänvisningar till resurser inom kursens nätbaserade lärmiljö.

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 138 s. :
  ISBN: 9789140678607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  LItteratur för studenter med inriktning mot förskola

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
  Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
  Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
  ISBN: 9789127458185
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därtill tillkommer artiklar och resurser som hjälper till att belysa pedagogisk dokumentation och portfoliometodik i en digitaliserad kontext. Dessa läsanvisningar kommer att vara fritt tillgängliga för studenter att läsa, och de visas inom ramen för kursens nätbaserade lärmiljö.

  Litteratur för studenter med inriktning mot skola

  Sandin Daniel
  Dokumentation för lärande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 227 s. :
  ISBN: 9789144094380
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för gymnasieskolan, Gy11
  Skolverket : 2017 :
  Skolverket
  Obligatorisk

  Därtill tillkommer artiklar och resurser som hjälper till att belysa pedagogisk dokumentation och portfoliometodik i en digitaliserad kontext. Dessa läsanvisningar kommer att vara fritt tillgängliga för studenter att läsa, och de visas inom ramen för kursens nätbaserade lärmiljö.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Litteratur för alla

  Den svårfångade reflektionen
  Emsheimer Peter, Hansson Hasse, Koppfeldt Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 196 s., [4] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-03700-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dykhoff Klas
  Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign.
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2002 (Kristianstad : 124 s. :
  ISBN: 91-47-06552-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
  ISBN: 91-44-04114-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 138 s. :
  ISBN: 9789140678607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jönsson Bodil
  Vi lär som vi lever
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 176 s. :
  ISBN: 9789140664051
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  LItteratur med inriktning mot förskola

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade - utmaningar för 2000-talets förskola
  Studentlitteratur : 2015 :
  https://www.studentlitteratur.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Utkommer hösten 2015. Främst kapitel 9: Det digitala förskolebarnet - om individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation i förskolan.

  Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation
  Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 8 : sid. 58-69 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7942
  Obligatorisk

  Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan
  Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-47-10018-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur med inriktning mot skola och övrig verksamhet

  Wiliam Dylan
  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789144083698
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mårell-Olsson Eva
  Att göra lärandet synligt? [Elektronisk resurs] : individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation
  Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet : 2012 : 240, 21 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59420
  ISBN: 978-91-7459-456-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Främst kapitel 1-2, 5-8.

  Sandin Daniel
  Dokumentation för lärande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 227 s. :
  ISBN: 9789144094380
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 37

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Litteratur för alla

  Dykhoff Klas
  Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign.
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2002 (Kristianstad : 124 s. :
  ISBN: 91-47-06552-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
  ISBN: 91-44-04114-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den svårfångade reflektionen
  Emsheimer Peter, Hansson Hasse, Koppfeldt Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 196 s., [4] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-03700-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 138 s. :
  ISBN: 9789140678607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  LItteratur med inriktning mot förskola

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade - utmaningar för 2000-talets förskola
  Studentlitteratur : 2015 :
  https://www.studentlitteratur.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Utkommer hösten 2015. Främst kapitel 9: Det digitala förskolebarnet - om individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation i förskolan.

  Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan
  Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-47-10018-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation
  Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 8 : sid. 58-69 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7942
  Obligatorisk

  Litteratur med inriktning mot skola och övrig verksamhet

  Wiliam Dylan
  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789144083698
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mårell-Olsson Eva
  Att göra lärandet synligt? [Elektronisk resurs] : individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation
  Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet : 2012 : 240, 21 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59420
  ISBN: 978-91-7459-456-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Främst kapitel 1-2, 5-8.

  Sandin Daniel
  Dokumentation för lärande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 227 s. :
  ISBN: 9789144094380
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Litteratur för alla

  Dykhoff Klas
  Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign.
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2002 (Kristianstad : 124 s. :
  ISBN: 91-47-06552-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
  ISBN: 91-44-04114-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den svårfångade reflektionen
  Emsheimer Peter, Hansson Hasse, Koppfeldt Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 196 s., [4] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-03700-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  LItteratur med inriktning mot förskola

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade - utmaningar för 2000-talets förskola
  Studentlitteratur : 2015 :
  https://www.studentlitteratur.se/
  Läsanvisning: Utkommer hösten 2015. Främst kapitel 9: Det digitala förskolebarnet - om individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation i förskolan.

  Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan
  Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-47-10018-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation
  Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 8 : sid. 58-69 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7942

  Litteratur med inriktning mot skola och övrig verksamhet

  Wiliam Dylan
  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789144083698
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mårell-Olsson Eva
  Att göra lärandet synligt? [Elektronisk resurs] : individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation
  Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet : 2012 : 240, 21 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59420
  ISBN: 978-91-7459-456-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Främst kapitel 1-2, 5-8.

  Sandin Daniel
  Dokumentation för lärande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 227 s. :
  ISBN: 9789144094380
  Se bibliotekskatalogen Album