Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommersiell avtals- och marknadsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Commercial Contract- and Market Law

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU119

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2012-05-30

Reviderad av: Monica Sörman, 2013-06-04

Innehåll

Marknadsrätten bestämmer de yttre kommersiella ramarna för företagens avtal, samarbeten och strategival. Hur privata aktörer kan, får och bör agera på EU:s marknad är centralt på kursen, som har ett praktiskt angreppssätt. Tyngdpunkten ligger på kommersiella frågeställningar och avtal inom marknadsrätten, varvid främst avses svensk och europeisk immaterialrätt och konkurrensrätt. Fördjupningen tar avstamp i undervisningen i ämnet på termin 2 på juristprogrammet. Särskilt behandlas frågor och problem utifrån regler, praxis och avtal inom immaterialrätten, främst inom patenträtt, varumärkesrätt, designrätt och upphovsrätt. Även konkurrensrättens regler och praxis om konkurrensbegränsande avtal och samarbeten behandlas, liksom om förbudet mot missbruk av dominerande ställning.  Konkurrensrätten integreras delvis med immaterialrätten och avtalsrätten, t.ex. konkurrensrättsliga frågor som rör patentlicensavtal. Vissa delar av de berörda rättsområdena belyses utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

• fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper inom rättsområdena på kursen
• förmåga att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
• förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa juridiska problem inom rättsområdena på kursen
• förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
• sådan färdighet som fordras för att arbeta i kvalificerad verksamhet
• fördjupad förmåga att kritiskt värdera kunskaper inom rättsområdena på kursen
• fördjupad förmåga att integrera juridiska kunskaper
• fördjupad metodkunskap inom rättsområdena på kursen
• kunskaper i muntlig och i skriftlig framställning
• förmåga att kunna föra en rättspolitisk diskussion kring rättens betydelse för och inverkan på samhällsekonomin

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp rättsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller nationalekonomi vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, samt Juridisk översiktskurs, 15 hp, och Handelsrätt, 30 hp, (juridisk översiktskurs 15 hp och handelsrätt 30 hp kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen på termin 2 eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom seminarier, föreläsningar och handledning. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Ett individuellt skriftligt arbete ska författas och lämnas in. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom
1. Aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna,
2. Muntlig individuell examination samt
3. Ett godkänt individuellt skriftligt arbete.

För respektive examinationsform enligt punkterna 1-3 ovan ges endast betyget underkänd (U) eller godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en bedömning av resultatet från den muntliga individuella examinationen och på resultatet från det individuella skriftliga arbetet och sätts först när alla aktiviteter under 1-3 ovan är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

På grund av kursens karaktär, ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att hitta relevant litteratur för sina frågeställningar och att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt.