"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsplatsanknutna studier, 15 hp

Engelskt namn: Workrelated Field Studies in Law

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2JU136

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten vid Juridiska institutionen vid beslutsmöte, 2013-06-04

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-28

Innehåll

Kursen genomförs i huvudsak på en arbetsplats där verksamhet med juridisk inriktning bedrivs. Kursens innehåll bestäms utifrån den arbetsplats där studierna förläggs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

- god kännedom om rättssystemets roll nationellt eller internationellt,
- fördjupad kunskap i och förståelse för juridiska ämnen som förekommer på arbetsplatsen,
- förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera och genomföra ett skriftligt arbete inom ett juridiskt område,
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kompetens, och
- förmåga till ett professionellt förhållningssätt.

Behörighetskrav

Godkända resultat på samtliga obligatoriska kurser på juristprogrammets terminer 1-6.

Undervisningens upplägg

Studenten ansvarar själv i samråd med kursansvarig för att ordna en arbetsplats där studierna kan genomföras. Arbetsplatsen ska godkännas av kursansvarig.

Studentens närvaro på arbetsplatsen ska omfatta minst åtta veckor på heltid.

Under kursen förväntas studenten skriftligt redogöra för, i förväg bestämda, frågor med anknytning till arbetsplatsen. Kursen avslutas med en individuell skrivuppgift med en fördjupning inom ett juridiskt område som anknyter till arbetsplatsen.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a) Närvaro på arbetsplatsen under åtta veckor.
b) Författande av kortare skriftliga redogörelser.

Punkt 2
Författande av en individuell skrivuppgift.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För punkt 2 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av de skriftliga redogörelserna samt den individuella skrivuppgiften, och sätts först när alla aktiviteter är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att be­sluta om annan examinations­form. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Övriga föreskrifter

Kursen ges som valbar kurs på terminerna sju och åtta inom juristprogrammet.

Studenten står själv för eventuella kostnader som är förenade med praktiken. Ingen ersättning utgår alltså från universitetet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 35

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas studera den litteratur som uppsatsuppgiften kräver.

 • Giltig från: 2023 vecka 12

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas studera den litteratur som uppsatsuppgiften kräver.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas studera den litteratur som uppsatsuppgiften kräver.

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas studera den litteratur som uppsatsuppgiften kräver.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas studera den litteratur som uppsatsuppgiften kräver.