Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsanknutna studier, 15 hp

Engelskt namn: Practice-related Studies

Denna kursplan gäller: 2020-09-21 och tillsvidare

Kurskod: 2KC025

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2020-09-17

Innehåll

Under denna kurs integreras genusvetenskapliga teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper. En stor del av kursen består av verksamhetsanknutna studier i offentlig, privat eller ideell verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha förmåga att:
- självständigt identifiera och formulera genusvetenskapliga frågor med anknytning till praktikplatsen.
- planera och genomföra en individuell skriftlig uppgift inom givna tidsramar.
- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra.
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.
Dessutom krävs En A för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp.
 
En stor del av kursen består av praktik. Kursansvarig ska godkänna praktikplatsen innan studenten registreras på kursen. Eventuella kostnader förenade med de verksamhetsanknutna studierna står studenten för själv. 
 
Under kursen förväntas studenten behandla valfria genusvetenskapliga frågor med anknytning till praktikplatsen.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
2) Ett självständigt individuellt skriftligt arbete.

För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (B). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på bedömningen av punkt 2 och sätts först när punkt 1 också är utförd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.