Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bekönat våld, 7,5 hp

Engelskt namn: Gendered Violence

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 till 2020-09-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2019-09-18

Innehåll

Denna kurs behandlar bekönat våld som en teoretisk policyfråga samt som en fråga om mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt från feministiska och intersektionella angreppssätt behandlar kursen frågor som exempelvis: Vad är våld? Hur kan våld bekönas? Vilka relationer finns mellan våld, makt och kön? Hur kan könsbaserat våld förstås, åtgärdas och bemötas? Hur kopplas föreställningar om jämställdhet till våld?

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha förmåga att:
- visa kunskap om bekönat våld från kritiska feministiska perspektiv, 
- självständigt identifiera och formulera relevanta frågor om bekönat våld från kritiska feministiska perspektiv,  
- på ett självständigt kritiskt medvetet sätt kunna tillämpa relevanta kritiska teorier och metoder på ett empiriskt eller teoretiskt problemområde om kön och våld. 
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs En A för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
2) Individuell skrivuppgift. 
 
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på betyget för punkt 2 och sätts först när punkt 1 är utförd.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.