Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer, 15 hp

Engelskt namn: Reconstruction after Crises and Disasters

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 till 2014-04-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Reviderad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Innehåll

Syftet med kursen är att undersöka/utforska samhällsrekonstruktion i områden/länder /regioner som drabbats av eller genomgått olika former av kriser eller katastrofer. Kursen syftar också till att studera frågor relaterade till sociala institutioner och strukturer i mindre utvecklade områden/länder/regioner. Kursen består av två moduler Modul 1 med ett statsvetenskapligt perspektiv och Modul 2 med ett kulturgeografiskt perspektiv Den statsvetenskapliga modulen fokuserar betydelsen av formella och informella sociala strukturer. Demokrati och utveckling utgör två centrala begrepp. Att beskriva och analysera den politiska, geopolitiska ekonomiska, sociala och fysiska sociala strukturer ges en framträdande roll i kursen. Utvecklingsteori och global geopolitik, handel och utveckling studeras utifrån ett lokalt utvecklingsperspektiv. I den kulturgeografiska modulen fokuseras uppbyggnads/återuppbyggnadsprocessen som process efter olika typer av kriser och konflikter. Externa relationer och internationella insatser, strukturella förutsättningar, politiska institutioner och processer samt betydelsen av informella strukturer är alla exempel på faktorer som beaktas under kursen. Ett centralt tema under kursen är social planering och hur denna aktivitet organiseras under en återuppbyggnadsfas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna - beskriva och förstå utvecklingsförlopp i mindre utvecklade områden/länder/regioner och i områden/länder/regioner drabbade av kriser och katastrofer, - identifiera och analysera formella och informella strukturer som karaktäriserar ett område/land/region, - analysera och utarbeta planer för krishantering som bygger på en förståelse av de lokala förutsättningarna i ett drabbat område, - förstå den geopolitiska bakgrunden i ett område/land/region och omvärldens förhållande till det aktuella området, - förstå och analysera möjligheterna för social planering under en återuppbyggnadsfas, - kunna samla in och analysera information nödvändig i en återuppbyggnadsfas samt att kritiskt granska och värdera den tillgängliga informationen, samt - analysera betydelsen av existerande politiska institutioner i drabbade områden.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 7,5 ECTS i kvantitativa metoder eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande den svenska gymnasieskolans Engelska A. IELTS med minimipoängen 5.5 och inga individuella poäng under 5.0. TOEFL PBT (skriftligt test) med ett minimum av 530 och minimum av 4 TWE-poäng. TOEFL IBT (internettest) med 72 poäng som minimum och 17 poäng som minimum i det skriftliga testet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen bygger i huvudsak på en kombination av föreläsningar, övningar och seminarier. Kursen inkluderar också gästföreläsningar. Studenterna skall arbeta både i grupp och självständigt med övningar och seminarier. Kursen ges på engelska. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen.

Examination

Kursen examineras genom hemtentamen samt seminarieuppgifter, både skriftliga och muntliga. Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen. När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till institutionens studierektor. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2011 vecka 40

  Wisner Ben
  At risk : natural hazards, people's vulnerability and disasters
  2. ed. : New York : Routledge : cop. 2004 : 471 s. :
  ISBN: 0-415-25215-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hettne Björn
  Thinking about development
  London : Zed Books : 2009 : 152 s. :
  ISBN: 1-84813-247-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Postconflict development : meeting new challenges
  Junne Gerd, Verkoren Willemijn
  Boulder, Colo. : Lynne Rienner : 2005 : 371 s. :
  ISBN: 1-58826-303-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  There is no such thing as natural disaster : race, class, and hurricane Katrina
  Squires Gregory, Hartman Chester
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2006 : 311 s. :
  ISBN: 0-415-95487-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Water and disasters
  Gopalakrishnan Chennat, Okada Norio
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2007 : vii, 136 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-415-46207-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Instructors may assign additional literature up to 500 pages

 • Giltig från: 2009 vecka 46  Obligatorisk

  Wisner Ben
  At risk : natural hazards, people's vulnerability and disasters
  2. ed. : New York : Routledge : cop. 2004 : 471 s. :
  ISBN: 0-415-25215-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kreimer Alcira
  Uganda : post-conflict reconstruction
  Washington, D.C. : World Bank : 2000 : xiv, 80 s. :
  ISBN: 0-8213-4682-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lijphart Arend
  Thinking about democracy : power sharing and majority rule in theory and practice
  London : Routledge : 2008 (dvs 2007) : x, 306 s. :
  ISBN: 0-415-77267-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reynolds Andrew
  The architecture of democracy : constitutional design, conflict management, and democracy
  Oxford : Oxford University Press : 2002 : 507 s. :
  ISBN: 0-19-924645-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  There is no such thing as natural disaster : race, class, and hurricane Katrina
  Squires Gregory, Hartman Chester
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2006 : 311 s. :
  ISBN: 0-415-95487-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Water and disasters
  Gopalakrishnan Chennat, Okada Norio
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2007 : vii, 136 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-415-46207-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cliffe. S., Guggenheim S., Kostner M. (2003): Community-Driven Reconstruction as an Instrument in War-to-Peace Transitions http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/67ByDocName/Community-drivenReconstructionasanInstrumentinWar-to-PeaceTransitionsAugust2003/$FILE/WP+No+7+aug21.pdf Rohland K., Cliffe S. (2002): The East Timor Reconstruction Program: Successes, Problems and Tradeoffs. World Bank, Conflict Prevention and Reconstruction Unit. http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/67ByDocName/TheEastTimorReconstructionProgramSuccessesProblemsandTradeoffs/$FILE/WP2.pdf Instructors may assign additional literature up to 500 pages