Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer, 15 hp

Engelskt namn: Reconstruction after Crises and Disasters

Denna kursplan gäller: 2018-09-17 till 2020-06-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2018-09-19

Innehåll

Syftet med kursen är att undersöka/utforska samhällsrekonstruktion i områden/länder/regioner som drabbats av eller genomgått olika former av kriser eller katastrofer. Kursen syftar också till att studera frågor relaterade till sociala institutioner och strukturer i mindre utvecklade områden/länder/regioner. Kursen ger både ett statsvetenskapligt och ett kulturgeografiskt perspektiv på planering, fredsbyggande och återuppbyggande

Det statsvetenskapliga perspektivet fokuserar betydelsen av formella och informella sociala strukturer. Demokrati och utveckling utgör två centrala begrepp. Att beskriva och analysera den politiska, geopolitiska ekonomiska, sociala och fysiska sociala strukturer ges en framträdande roll i kursen. Utvecklingsteori och global geopolitik, handel och utveckling studeras utifrån ett lokalt utvecklingsperspektiv.

I det kulturgeografiska perspektivet fokuseras uppbyggnads/återuppbyggnadsprocessen som process efter olika typer av kriser och konflikter. Externa relationer och internationella insatser, strukturella förutsättningar, politiska institutioner och processer samt betydelsen av informella strukturer är alla exempel på faktorer som beaktas under kursen. Ett centralt tema under kursen är social planering och hur denna aktivitet organiseras under en återuppbyggnadsfas.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva och förstå utvecklingsförlopp i både mindre utvecklade områden/länder/regioner såväl som i utvecklade områden/länder/regioner drabbade av kriser och katastrofer,
2. förstå den geopolitiska bakgrunden i ett område/land/region och omvärldens förhållande till det aktuella området,

Färdighet och förmåga
3. identifiera och analysera formella och informella strukturer som karaktäriserar ett område/land/region,
4. utarbeta och analysera planer för krishantering som bygger på en förståelse av de lokala förutsättningarna i ett drabbat område,
5. förstå och analysera möjligheterna för social planering under en återuppbyggnadsfas,
6. analysera betydelsen av existerande politiska institutioner i drabbade områden,
7. tillämpa och analysera genusperspektiv och etiska perspektiv på återuppbyggnadsprocessen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kunna samla in och analysera information nödvändig i en återuppbyggnadsfas samt att kritiskt granska och värdera den tillgängliga informationen.


 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen bygger i huvudsak på en kombination av föreläsningar, övningar och seminarier. Kursen inkluderar också gästföreläsningar. Studenterna skall arbeta både i grupp och självständigt med övningar och seminarier. Kursen ges på engelska. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen.

Examination

Kursen examineras dels genom seminarieuppgifter, både skriftliga och muntliga, dels genom ett individuellt, skriftligt arbete som avslutar kursen. För att ha möjlighet att erhålla betygen A och B måste uppgifterna lämnas in i tid.

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till institutionens studierektor.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 38

Wisner Ben
At risk : natural hazards, people's vulnerability and disasters
2. ed. : New York : Routledge : cop. 2004 : 471 s. :
ISBN: 0-415-25215-6 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

There is no such thing as natural disaster : race, class, and hurricane Katrina
Squires Gregory, Hartman Chester
Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2006 : 311 s. :
ISBN: 0-415-95487-8
Se bibliotekskatalogen Album

Water and disasters
Gopalakrishnan Chennat, Okada Norio
Abingdon, Oxon : Routledge : 2007 : vii, 136 s.b ill. :
ISBN: 978-0-415-46207-5
Se bibliotekskatalogen Album

The dilemmas of statebuilding : confronting the contradictions of postwar peace operations
Paris Roland, Sisk Timothy D.
London : Routledge : 2009 : xii, 366 s. :
ISBN: 0415776287 (hbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album

Smith Brian C.
Understanding third world politics : theories of political change and development
Fourth edition. : Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2013 : 292 p. :
ISBN: 9781137003256
Se bibliotekskatalogen Album

Instructors may assign additional literature up to 500 pages