"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mat och miljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Food and environment

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2024-07-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för kostvetenskap, 2008-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar hushållets relation till hållbar utveckling med tonvikt på livsmedel, måltider och levnadsvanor. I kursen ingår studier kring hur produktion, distribution och konsumtion av livsmedel påverkar miljö och klimat. Studenten analyserar och diskuterar hur levnadsvanor i samband med mat och måltider påverkar miljö och klimat. I kursen ingår att tillaga och analysera måltider och resonera om dem i relation till hållbar utveckling. Vidare problematiseras konsumentrollen och olika stöd för hållbar matproduktion.

Kursen består av följande moduler:

  1. Modul 1, 3,5 hp
  2. Modul 2, 4 hp

 
Modul 1.
I modulen ingår studier kring hur livsmedel produceras och distribueras nationellt och hur de påverkar miljö och klimat. Studenten undersöker det egna hushållets matsvinn, diskuterar hur man kan minska svinnet, tillagar måltider av matrester och resonerar om dem i relation till hållbar utveckling.   

Modul 2.
I modulen undersöker studenten hur importerade livsmedel produceras och distribueras och hur de påverkar social-, ekonomisk- och ekologisk utveckling i produktionsländerna. I modulen ingår studier kring global referenskost och studenten diskuterar hållbar mat och stöd för hållbar matkonsumtion.

Förväntade studieresultat

Modul 1.
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Beskriva hur svensk livsmedelsproduktion och distribution påverkar miljö och klimat

Färdighet och förmåga

  • Tillaga mat och måltider till förmån för hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Motivera val av livsmedel och måltider utifrån hållbar utveckling

Modul 2.
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Beskriva hur importerade livsmedel produceras och distribueras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera produktion, distribution, och konsumtion av importerade livsmedel i relation till social-, ekonomisk- och ekologisk hållbar utveckling
  • Resonera om hur rekommenderad global referenskost kan påverka hållbar utveckling
  • Diskutera samhällets stöd för hållbar konsumtion

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen går på kvartsfart i distansform. IT används i undervisningen, varför tillgång till Internet krävs. Inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska och sker via en webbplattform.

Examination

Modul 1:
Examination sker genom individuella skriftliga inlämningar samt genom diskussionsseminarium i grupp. På inlämningar och seminarium sätts betyget U eller G.

Modul 2:
Examination sker genom två individuella skriftliga inlämningar. Examination sker  även genom diskussionsseminarium i grupp, där betyget U eller G sätts.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på minst 4 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning.
Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur