"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kostvetenskap A, 30 hp

Engelskt namn: Food and Nutrition A

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2KN063

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-11

Reviderad av: Prefekten, 2023-09-13

Innehåll

Alla människor har en relation till mat. Förutom att vi behöver energi och näring för att kroppen ska fungera, har mat en stor social betydelse. För att förstå matens sociologiska och fysiologiska betydelse för människans tillvaro behöver man ha kunskap om sociologiska perspektiv på mat samt kroppens kemiska uppbyggnad och funktion, vad som händer i kroppen och våra celler när vi äter, näringsinnehåll i livsmedel och näringsämnens kemiska uppbyggnad. Under kursen skaffar sig studenten redskap att reflektera över människans relation till mat, ätande och måltider samt att värdera människans näringsbehov och näringsinnehåll i måltider.
 
Kursen består av följande moduler:

 1. Mat, människa och samhälle (Food, Human and Society), 6 hp
 2. Näringskemi (Nutrition Chemistry), 7 hp
 3. Näringsfysiologi (Nutrition Physiology), 5,5 hp
 4. Metabolism (Metabolism), 3,5 hp
 5.  Näringslära (Nutrition), 8 hp

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Modulen inleds med en orientering till högskolestudier som ämne och yrkesbas. Modulen innehåller sociologiska perspektiv på mat, ätande och måltider.

Modul 2. Näringskemi, 7 hp
Modulen behandlar den kemi som krävs för att senare förstå kroppens anatomi och fysiologi samt cellens ämnesomsättning. Modulen innehåller också den kemi som krävs för att förstå näringsämnens uppbyggnad och funktion samt vad som händer vid tillagning och lagring av dessa.
 
Modul 3. Näringsfysiologi, 5,5 hp
Modulen behandlar grundläggande kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion med tyngdpunkt på näringsfysiologi.
 
Modul 4. Metabolism, 3,5 hp
Modulen behandlar hur kolhydrater, fett, protein och alkohol omsätts i cellernas metabolism.

Modul 5. Näringslära, 8 hp
I modulen ingår människans behov av energi och näring, näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen samt teoretisk och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Modulen innehåller teori och tillämpning kring olika livsmedels innehåll av energi- och näringsämnen. Vidare ingår näringsvärdesförändringar vid tillagning av livsmedel. Övning i att reflektera över eget lärande ingår.

 

Förväntade studieresultat

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Använda sociologiska begrepp med relevans för kost- och måltidsvetenskap

Färdighet och förmåga

 • Identifiera aspekter i hur individens ätande och måltider konstrueras och skapar mening
 • Tillämpa metoder för vetenskaplig litteratursökning och välja vetenskaplig litteratur med relevans för kost- och måltidsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Relatera till människans förhållande till mat, måltider och ätande ur ett sociologiskt perspektiv
 • Reflektera kring och skriftligt framställa hur människans mat, måltider och ätande kan förklaras ur ett vetenskapligt och sociologiskt perspektiv

Modul 2. Näringskemi, 7 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för den oorganiska kemi som utgör grunden för förståelse av fysiologisk homeostas och livsmedelsrelaterade processer
 • Redogöra för grundläggande kunskaper inom organisk kemi, med fokus på energigivande näringsämnens kemiska egenskaper och struktur

Modul 3. Näringsfysiologi, 5,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för kroppens olika kommunikationssystem inkluderat våra specialiserade sinnen
 • Redogöra för kroppens näringshantering, transportsystem samt förstå hur utbytet mellan olika vävnader/vätskerum kan ske

Modul 4. Metabolism, 3,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra grunderna för hur kolhydrater, fett, protein och alkohol metaboliseras i cellen

Modul 5. Näringslära, 8 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förklara grunderna för gällande Nordiska näringsrekommendationer
 • Förklara olika näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen
 • Förklara näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid hantering och tillagning av livsmedel

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa Nordiska näringsrekommendationer teoretiskt och praktiskt
 • Tillämpa programvara för energi- och näringsberäkning av livsmedel och måltider
 • Reflektera över egen lärprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera innehållet av energi och näringsämnen i livsmedel
 • Värdera människans behov av energi och näringsämnen

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och handledning. Seminarier är obligatoriska.

Modul 2. Näringskemi, 7 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Modul 3. Näringsfysiologi, 5,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Modul 4. Metabolism, 3,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och dissektion.

Modul 5. Näringslära, 8 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och laborationer. Grupparbeten, seminarier och laborationer är obligatoriska.

 

Examination

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig inlämning (U eller G)
 • Individuell muntlig inlämning (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)
 • Frivillig individuell skriftlig inlämning (U, G eller VG)

Modul 2. Näringskemi, 7 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)

Modul 3. Näringsfysiologi, 5,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • *    Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)

Modul 4. Metabolism, 3,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)

Modul 5. Näringslära, 8 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)
 • Individuella skriftliga uppgifter (U eller G)
 • Laborationer (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs att man har VG på minst 17hp.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Mat, människa och samhälle 6 hp

Rekommenderad litteratur

Neuman Nicklas
Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
ISBN: 9789144131672
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma.

Näringskemi 7 hp

Rekommenderad litteratur

Grundläggande näringskemi
Bergh Kurt, Burén Jonas, Sjödin Anna
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap : 2023 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Köps via institutionen.

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma.

Näringsfysiologi 5,5 hp

Rekommenderad litteratur

Fysiologi med relevant anatomi
Henriksson Olle, Rasmusson Margareta
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 369 sidor :
ISBN: 9789144115948
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metabolism 3,5 hp

Rekommenderad litteratur

Bergh Kurt
Metabolismkompendium
Inst för kostvetenskap :
Obligatorisk
Läsanvisning: 2019 Köps via institutionen

Näringslära 8 hp

Rekommenderad litteratur

Nordic Nutrition Recommendations 2023 : integrating environmental aspects
Copenhagen : Nordic Council of Minsters : 2023 : 388 sidor :
Fritt tillgänglig
ISBN: 9789289375337
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet ISBN: ISBN: 978-92-893-7533-7 (digital)

Näringslära för högskolan
Berg , Ellegård , Larsson
Liber : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 7 uppl ISBN: 978-91-4713107-5

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Krause and Mahan's food & the nutrition care process
Raymond Janice L., Morrow Kelly
15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
ISBN: 9780323749626
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma